Brand Name

Aydınlatma Metni

RENKLİ FİKİRLER BİLİŞİM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ TİC.LTD.ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Renkli Fikirler Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi’ne (bundan sonra KONUŞARAK ÖĞREN olarak anılacaktır) aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Konuşarak Öğren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları ilgili kişilerin ve internet sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan üçüncü kişilerin dikkatine sunar. Konuşarak Öğren işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, KONUŞARAK ÖĞREN ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.Konuşarak Öğren ile paylaşılan kişisel veriler, Konuşarak Öğren gözetimi ve kontrolü altındadır. Konuşarak Öğren, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulama sürekli takip edilmektedir. Bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.Veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız. Bu amacı gerçekleştirebilmek için kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.VERİ SORUMLUSU

Tüm veri işleme süreçlerine ilişkin olarak sizinle ilgili işlenen kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Renkli Fikirler Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi’dir.Süreçlerine göre işlenen kişisel verileriniz, işleme amaçları, hukuki sebepleri ve aktarıma ilişkin bilgileri sol taraftaki bölümden seçerek hangi süreçte hangi verilerin nasıl işlendiğini öğrenebilir; kişisel verilerinizin ne şekilde elde edildiği, verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınızın ne olduğu ve bu hakları kullanmak için Konuşarak Öğren’e ne şekilde başvuracağınıza ilişkin bilgileri de burada bulabilirsiniz.ÖĞRENCİ/ÖĞRENCİ ADAYI AYDINLATMA METNİ


İlgili Kişi


Kişisel verileri Konuşarak Öğren tarafından kişisel verileri işlenen siz, eğitim almak için ilgili bilgileriniz izin vererek öğrenci/öğrenci adayı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.


İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri


KVKK Md. 5/2c’de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi ile Üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi ve denetlenmesi


Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Konuşarak Öğren Web Sitesi ve Mobil Uygulaması'na istinaden sözleşmenin kurulmasına ilişkin;


Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi,


Eğitime ilişkin Şikayet ve Taleplerin yürütülmesi


Kişiselleştirilmiş Eğitim Sürecinin Yürütülmesi ve Yapay Zekanın Öğrenci Nezdinde Programlanması

Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, TC Vatandaşı Değil ), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), İşlem Güvenliği (Kullanıcı Id, Şifre / Parola), Hukuki İşlem, Eğitim ve Beceri Bilgisi, Finans ve Ödeme Bilgileri, Ses Kaydı Bilgileri

Bilgi Güvenliği Yürütülmesi Süreçlerinin Amacıyla

Kimlik (Soyad, Ad), İletişim (E-Posta Adresi), İşlem Güvenliği (Kullanıcı Id, Kullanıcı Adı), İşitsel Kayıtlar (ders kaydı)


KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

İletişim, Reklam ve Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla


Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletilere İlişkin Yönetmelik'deki Ticari Elektronik İleti - Onay Kayıtları'na (Madde 13) istinaden;İletişim(Ticari Elektronik İletişim İzni)

Mal / Hizmet Üretim, Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

Kimlik(Soyad, Ad), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), Müşteri İşlem


KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda

İletişim, Reklam, İstatistik ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla


Ticari elektronik ileti gönderilmesini istemeniz halinde
İletişim(Ticari Elektronik İletişim İzni)KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; Talebinize bağlı işlemlerin yürütülmesi amacı ile ilgili tedarikçilerimiz ile paylaşılması mümkündür.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIMI

Kimlik bilgileriniz (isim-soyisim) Kişisel verileriniz KVKK m.5/2’de yer alan alenileştirilmiş kişisel verileriniz dahilinde olduğu için hem veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla hem de alenileştirilmiş kişisel verinizin bulunması sebebiyle sadece yurtdışında bulunan eğitimci ile paylaşılmaktadır.İletişim Formu Aydınlatma Metni
İletişim Formu Üzerinden Bizimle İletişime Geçiyorsanız

İlgili Kişi


Kişisel verileri Konuşarak Öğren tarafından işlenen siz, web sitemizi ziyaret ederek iletişim formu üzerinden bizimle iletişime geçmek istemeniz sebebiyle Ziyaretçi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki SebepleriKişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Kimlik

(Ad, Soyad)

İletişim

(E-posta adresi, telefon numarası)

Müşteri İşlem

(Mesajınız, İlgili olduğu servis)

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

• Hizmet Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi ve

• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi AmaçlarıylaKVKK Md.5/2c'de kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve Meşru menfaatlerimiz sebebiyle KVKK Md.5/2f'ye istinadenKişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir. Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; Talebinize bağlı işlemlerin yürütülmesi amacı ile ilgili tedarikçilerimiz ile paylaşılması mümkündürKişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası

Kişisel verileriniz, KONUŞARAK ÖĞREN bünyesindeki veri tabanları ve sistemlerde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.


KONUŞARAK ÖĞREN, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK'nın 12. maddesi gereği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemek ve muhafazalarını sağlamak amacıyla hash (MD5), şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi (sunucu erişimleri güvenlik duvarı yazılımları kullanılarak ofis IP'leri ile KONUŞARAK ÖĞREN'e ait diğer sunucu IP'leri harici kısıtlanmakta ve günlük olarak yedeklenmektedir) gibi yazılımsal tedbirler ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla yükümlüdür. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde, durum derhal yasal düzenlemelere uygun olarak yazılı şekilde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bildirilecektir.


Sağlanan hizmetlerden faydalanılmadan önce ve faydalanılması esnasında toplanan kişisel veriler, hizmetlerin sona ermesinin ardından muhasebe ve finansal işlem ve müşterilerle hukuki işlem süreçlerinin yönetilmesinden ötürü en fazla 10 yıl boyunca saklanır. Bu süre, Vergi Kanunu ve Tüketici Hakları Kanunu'nda belirtilen yasal saklama sürelerine ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası’na uygun olarak belirlenmiştir. Bu süre zarfında veriler, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, olası ihtilafların çözülmesi, mali kayıtların saklanması ve tüketici haklarının korunması amacıyla kullanılabilir. Hizmetlerin sona ermesinin ardından kişisel verilerin saklanması için yasal bir zorunluluk kalmadığında, veriler mevzuata uygun bir şekilde kişisel verileriniz imha edilir.Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmanız gerekmektedir. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunmanız mümkün değildir.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı veri sorumlusu olan firmamıza başvurarak kullanabilirsiniz.Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi


Başvurunuzu


● İsterseniz Şirinevler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı Haydar Akın İş Merkezi-2 No:208/23 Bahçelievler - İstanbul adresine yazılı olarak;
● Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
● 0212 286 04 86 numaralı telefon numarasından ulaşarak,
● Daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak info@konusarakogren.com adresine e-posta göndererek gerçekleştirebilirsiniz.


Başvurunuzda;


● Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
● Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
● Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
● Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.


Başvurunuz otuz gün içinde sonuçlandırılarak (i) Kabul edilip talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi verilebilir veya (ii) Gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.


Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz.