A ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

A ile başlayan İngilizce kelimeler ve anlamlarını aşağıda sıraladık. 1000 adet en çok kullanılan a harfi ile başlayan İngilizce kelime listesi;

 • a:lâ, pek iyi
 • a.b.c.:abc, alfabe, ilkeler, temel kurallar
 • a.d.:anno domini, m.s., milâttan sonra
 • a.m.:öğleden önce, sabah
 • aback:geri, geriye, kıç tarafta, pupada
 • abacus:abaküs, sayı boncuğu, sütun başlığı
 • abaft:kıç tarafında, kıç tarafta
 • abandon:bırakmak, coşku, kendinden geçme, kesmek, taşkınlık, terketmek, vazgeçmek, yüzüstü bırakmak
 • abandoned:ahlaksız, haylaz, kullanılmayan, terkedilmiş, uçarı
 • abandoning:bırakmak, kesmek, terketmek, vazgeçmek, yüzüstü bırakmak
 • abandonment:bırakılma, bırakma, terk, terketme, vazgeçme
 • abaout:aksi yöne, aşağı yukarı, dair, etrafına, etrafında, hakkında, hemen hemen, ilgili, konusunda, orada burada, takriben, üstünde, yaklaşık
 • abase:aşağılamak, küçük düşürmek, küçültmek
 • abasement:alçalma, aşağılama, küçük düşürme, küçülme
 • abash:bozmak, gururunu kırmak, utandırmak
 • abashed:bozulmuş, utanmış, yüzü kızarmış
 • abashing:bozmak, gururunu kırmak, utandırmak
 • abasing:aşağılamak, küçük düşürmek, küçültmek
 • abate:azalmak, azaltmak, dindirmek, geçmek, hafiflemek, yatıştırmak, yürürlükten kaldırmak
 • abatement:azalma, azaltılma, azaltma, indirim, iptal, yürürlükten kaldırma
 • abating:azalmak, azaltmak, dindirmek, geçmek, hafiflemek, yatıştırmak, yürürlükten kaldırmak
 • abatis:ağaç barikat, barikat
 • abattoir:kesimevi, mezbaha
 • abbacy:başkeşişlik, başrahiplik
 • abbey:manastır, manastır kilisesi
 • abc:abc, alfabe, ilkeler, temel kurallar
 • abcs:abc, alfabe, ilkeler, temel kurallar
 • abdicate:çekilmek, el çekmek, feragat etmek
 • abdication:çekilme, el çekme
 • abecedarian:alfabetik olarak düzenlenmiş, okumayı yeni öğrenen kimse, temel
 • abecederian:alfabetik olarak düzenlenmiş, okumayı yeni öğrenen kimse, temel
 • abed:yatağın üstünde, yatakta
 • abele:akçakavak, akkavak
 • aberrance:anormallik, sapıklık
 • aberrancy:anormallik, sapıklık
 • aberrant:anormal, sapık
 • aberration:aberasyon, sapıklık, sapınç, sapıtma
 • abet:özendirmek, suç ortaklığı yapmak, teşvik etmek, yoldan çıkarmak
 • abetment:suç ortaklığı, suça teşvik, yardakçılık
 • abetting:özendirmek, suç ortaklığı yapmak, teşvik etmek, yoldan çıkarmak
 • abettor:suç ortağı, yardakçı
 • abeyance:askıda olma, sürünceme
 • abhor:iğrenmek, nefret etmek
 • abhorence:iğrenme, nefret, nefret edilen şey
 • abhorrence:iğrenme, nefret, nefret edilen şey
 • abhorrent:iğrenç, nefret uyandıran
 • abhorring:iğrenmek, nefret etmek
 • abide:beklemek, çekmek, kalmak, katlanmak
 • abiding:bitmez tükenmez, sonsuz, sürekli
 • abigail:nedime, refakâtçi kadın
 • ability:beceri, güç, iktidar, yetenek, yeterlik
 • abject:adi, aşağılık, rezil, sefil
 • abjection:bayağılık, sefillik
 • abjectly:adice, alçakça
 • abjectness:bayağılık, sefillik
 • abjuration:tövbe etme, yeminle vazgeçme
 • abjure:dönmek, tövbe etmek, yeminle vazgeçmek
 • abjuring:dönmek, tövbe etmek, yeminle vazgeçmek
 • ablactation:memeden kesme, sütten kesme
 • ablation:ablasyon, ameliyatla çıkarma
 • ablatival:ablatif, -den halindeki
 • ablative:ablatif, -den hali, -den halindeki
 • ablaze:alev alev, alevler içinde, ışıl ışıl, ışıltılı, pırıl pırıl, yanan
 • able:beceri gerektiren, -ebilen, gücü yeten, yapabilen, yetenekli
 • abler:beceri gerektiren, -ebilen, gücü yeten, yapabilen, yetenekli
 • abloom:çiçeklerle dolu, çiçekli
 • ablution:aptes, boy abdesti, yıkanma
 • ablutions:aptes, boy abdesti, yıkanma
 • ably:beceriyle, hünerle
 • abnegate:inkâr etmek, reddetmek, tanımamak, yadsımak
 • abnegating:inkâr etmek, reddetmek, tanımamak, yadsımak
 • abnegation:fedakârlık, feragat, inkâr, vazgeçme, yadsıma
 • abnormal:anormal, olağandışı
 • abnormality:anormallik, olağandışılık
 • aboard:atobüse, gemide, gemiye, trene, uçağa, uçakta
 • abode:ikametgâh, konut, oturulan yer
 • aboil:hararetli, kaynayan
 • abolish:bozmak, feshetmek, iptal etmek, kaldırmak, ortadan kaldırmak
 • abolition:feshetme, fesih, iptal, kaldırılma, kaldırma, yürürlükten kaldırılma, yürürlükten kaldırma
 • abolitionism:kaldırma akımı, köleliğin kaldırılması akımı
 • abominable:berbat, iğrenç, tiksindirici
 • abominate:iğrenmek, nefret etmek, tiksinmek
 • abomination:iğrenme, nefret, nefret edilen şey
 • aboriginal:yerli, yerlisi olan
 • abort:başarısızlıkla sonuçlanmak, çocuk düşürmek, durdurmak, düşük yapmak, gelişememek, iptal etmek
 • aborted:başarısızlığa uğramış, boşa çıkmış
 • abortion:başarısızlık, bebek aldırma, düşük, kürtaj
 • abortionist:düşük yaptıran kimse, kürtaj yapan kimse
 • abortive:başarısız, düşük yaptıran, erken doğmuş, kısır, prematüre, verimsiz
 • abound:bol olmak, çok olmak, dolu olmak, kaynamak
 • abounding:bol, çok, dolu
 • about:aksi yöne, aşağı yukarı, dair, etrafına, etrafında, hakkında, hemen hemen, ilgili, konusunda, orada burada, takriben, üstünde, yaklaşık
 • above:cennette, daha çok, önce, öte, sözü geçen, üstün, üstünde, üzerinde, üzerine, yukarıda, yukarıda olan şey, yukarıdaki, yüksek
 • aboveboard:açıkça, doğru, dürüst, dürüst olarak, dürüstçe, hilesiz
 • aboveground:açık, toprağın üzerinde olan, toprak üstündeki, yeryüzündeki
 • abovementioned:yukarıda adı geçen, yukarıdaki
 • abracadabra:abrakadabra, anlamsız söz
 • abrade:aşındırmak, bilemek, sıyırmak
 • abraded:aşındırmak, bilemek, sıyırmak
 • abraham:dalavereci, sahte dilenci
 • abrasion:aşındırma, aşınma, aşınma sonucu kopan parçalar, aşınmış kısım, sıyırma, sıyrık, yenme, yıpranma
 • abrasive:aşındıran, aşındırıcı, aşındırıcı madde, sinirlendirici, taşlama malzemesi, törpüleyici, yıpratıcı
 • abreaction:abreaksiyon, dışa vurup rahatlama
 • abreast:aynı hizada, yan yana
 • abridge:kısaltmak, kısmak, mahrum etmek, özetlemek
 • abridgement:kısaltma, özet, özetleme
 • abridgment:kısaltma, özet, özetleme
 • abroad:dışarıda, etrafa, gurbette, her tarafa, yurt dışına, yurt dışında
 • abrogate:feshetmek, iptal etmek, yürürlükten kaldırmak
 • abrogation:iptal, yürürlükten kaldırma
 • abrupt:ani, beklenmedik, dik, kaba, sarp, tutarsız
 • abruptly:aniden, ansızın, beklenmedik bir şekilde, birdenbire
 • abruptness:anilik, diklik, kabalık, tutarsızlık
 • abscess:apse, çıban
 • abscission:kesilme, kesme
 • abscond:alacaklıdan kaçmak, kaçıp gizlenmek, kaçmak, kanundan kaçmak
 • absconding:alacaklıdan kaçmak, kaçıp gizlenmek, kaçmak, kanundan kaçmak
 • absence:bulunmama, dalgınlık, gıyap, yokluk
 • absent:bulunmamak, bulunmayan, dalgın, devamsız, yok
 • absentee:devamsız kimse, gelmeyen kimse, görevi başında bulunmayan kimse
 • absenteeism:devamsızlık, işe gelmeme, malının olduğu ülkede bulunmama
 • absently:dalgın dalgın, dalgınlıkla
 • absinth:apsent, pelin
 • absinthe:apsent, pelin
 • absolute:katışıksız, kayıtsız şartsız, kesin, mutlâk, saf, salt, sınırsız, tam
 • absolutely:elbette, kesinlikle, muhakkak, mutlâka, tamamen
 • absolution:günahların bağışlanması, suçun bağışlanması
 • absolutism:mutlâkiyet, saltçılık
 • absolve:affetmek, aklamak, bağışlamak, kurtarmak, temize çıkarmak
 • absolved:affetmek, aklamak, bağışlamak, kurtarmak, temize çıkarmak
 • absolving:affetmek, aklamak, bağışlamak, kurtarmak, temize çıkarmak
 • absorb:anlamak, çekmek, devralmak, emmek, kavramak, özümsemek, yutmak
 • absorbed:dalmış, dikkatini vermiş
 • absorbing:emici, ilgi çekici, ilginç, sürükleyici
 • absorption:dalma, emilme, emme, içine çekme, kendini verme
 • absorptive:emen, emici
 • abstain:çekimser olmak, içkiden uzak durmak, kaçınmak, sakınmak
 • abstaining:çekimser olmak, içkiden uzak durmak, kaçınmak, sakınmak
 • abstemious:az ile yetinen, kanaatkâr
 • abstention:çekimser kalma, kaçınma, uzak durma
 • abstinence:içkiden uzak durma, kaçınma, uzak durma
 • abstinent:az yiyip içen, kanaatkâr, perhizkâr
 • abstract:abstre, aşırmak, ayırmak, çalmak, damıtmak, kuramsal, özet, özet çıkarmak, özetlemek, soyut, soyut düşünce, soyutlamak, teorik
 • abstracted:dalgın, düşünceli, soyutlanmış
 • abstraction:ayırma, çalma, dalgınlık, soyut terim, soyutlama
 • abstruse:anlaşılması zor, derin
 • absurd:abes, anlamsız, ipe sapa gelmez, mantıksız, olanaksız, saçma
 • absurdity:anlamsızlık, mantıksızlık, saçmalık
 • absurdness:akılsızlık, anlamsızlık
 • abundance:bereket, bolluk, coşkunluk, servet, taşkınlık, zenginlik
 • abundant:bereketli, bol, çok, dolu, verimli
 • abundantly:bol bol, bol miktarda, bolca
 • abuse:kötü davranmak, kötü emellerine alet etmek, kötüye kullanma, kötüye kullanmak, küfretmek, küfür, suistimal, suistimal etmek, taciz, taciz etmek, tecâvüz etmek
 • abused:kötü davranmak, kötü emellerine alet etmek, kötüye kullanmak, küfretmek, suistimal etmek, taciz etmek, tecâvüz etmek
 • abuses:kötü davranmak, kötü emellerine alet etmek, kötüye kullanma, kötüye kullanmak, küfretmek, küfür, suistimal, suistimal etmek, taciz, taciz etmek, tecâvüz etmek
 • abusing:kötü davranmak, kötü emellerine alet etmek, kötüye kullanmak, küfretmek, suistimal etmek, taciz etmek, tecâvüz etmek
 • abusive:ağzı bozuk, hor kullanan, kötü davranan, kötüye kullanan, küfürbaz, küfürlü, taciz eden
 • abut:bitişik olmak, dayanmak
 • abutment:dayanak, kemer ayağı, köprü ayağı
 • abuttal:dayanak, kemer ayağı, köprü ayağı
 • abutting:bitişik olmak, dayanmak
 • abysm:boşluk, sonsuz derinlik, uçurum
 • abysmal:berbat, çok derin, dipsiz, sonsuz
 • abyss:boşluk, derinlik, uçurum
 • abyssinia:etiyopya, habeşistan
 • abyssinian:etiyopyalı, habeş
 • acacia:akasya, akasya sakızı, arap zamkı
 • academic:akademik, bilimsel, kuramsal, teorik
 • academical:akademik, bilimsel, kuramsal, teorik
 • academician:akademi üyesi, eğitimci
 • academy:akademi, okul, yüksekokul
 • acanthus:kengel, kenger, kenger yaprağı şekli, kenger, kengel
 • acccurate:doğru, kesin, tam
 • accede:iktidara gelmek, kabul etmek, razı olmak, tahta çıkmak, yönetime geçmek
 • accelerando:accelerando, hızlanarak
 • accelerant:artıran, hızlandıran, pozitif katalizör
 • accelerate:çabuklaştırmak, canlandırmak, gaza basmak, hız kazanmak, hızlandırmak, hızlanmak, özendirmek
 • accelerating:artan, hızlanan, hızlandırıcı
 • acceleration:hızlandırma, hızlanma, ivme, süratlenme
 • accelerator:gaz pedalı, hızlandırıcı, sempatik sinir
 • accent:ağız, aksan, aksan işareti, ayırıcı özellik, önem, şive, üzerinde durmak, vurgu, vurgulamak, vurgulu okumak
 • accented:üzerinde durmak, vurgulamak, vurgulu okumak
 • accenting:üzerinde durmak, vurgulamak, vurgulu okumak
 • accents:aksan, aksan işaretleri, şive
 • accentuate:üzerinde durmak, vurgulamak, vurgulu okumak
 • accentuation:vurgu işaretlerini koyma, vurgulama, vurgulu okuma
 • accept:almak, anlamak, hazmetmek, kabul etmek, kabullenmek, katlanmak, onaylamak, üstlenmek
 • acceptability:kabul edilebilirlik, uygunluk
 • acceptable:elle tutulur, geçer, geçerli, kabul edilebilir, kabul edilir, makbul, makul, uygun
 • acceptance:akseptans, alma, kabul, kabul etme, onama, onaylama, teslim alma, üstlenme
 • acceptation:anlam, kabul
 • accepted:kabul edilen, makbul, tanınan
 • accepter:akseptör, alıcı, kabul eden
 • acceptor:akseptör, alıcı, kabul eden
 • accesion:artma, erişme, göreve gelme, katılım, tahta çıkma, ulaşma
 • access:bağlamak, erişme, geçit, giriş, hastalık nöbeti, kullanım, ulaşma, yaklaşma
 • accessary:aksesuar, suç ortağı, suç ortağı olan, yardakçı, yardımcı
 • accessibility:giriş imkânı, kolay bulunabilme, ulaşabilme, yaklaşabilme
 • accessible:bulunur, elde edilebilir, etkilenebilir, girilebilir, kandırılabilir, ulaşılabilir
 • accessing:bağlamak
 • accession:artma, erişme, göreve gelme, katılım, tahta çıkma, ulaşma
 • accessory:aksesuar, eklenti, suç ortağı, suç ortaklığı eden, yardakçı, yardımcı
 • accidence:morfoloji, yapıbilim
 • accident:araz, beklenmedik olay, kaza, rastlantı, tesadüf
 • accidental:kazara olan, rastlantı sonucu olan, tesadüfen gelen bemol ya da diyez, tesadüfi
 • accidentally:kazara, rastlantı sonucu, tesadüfen
 • accidentaly:kazara, rastlantı sonucu, tesadüfen
 • acclaim:alkış, alkışlamak, alkışlarla karşılamak, beğeni, ilan etmek, övmek
 • acclaimed:alkışlamak, alkışlarla karşılamak, ilan etmek, övmek
 • acclaiming:alkışlamak, alkışlarla karşılamak, ilan etmek, övmek
 • acclamation:alkış, alkışlama, kabul oyu
 • acclimate:alışmak, havaya alıştırmak, iklime alışmak, ortama alıştırmak
 • acclimation:iklime alıştırma, ortama alışma, ortama alıştırma
 • acclimatisation:iklime alıştırma, ortama alışma, ortama alıştırma
 • acclimatization:iklime alıştırma, ortama alışma, ortama alıştırma
 • acclimatize:alışmak, havaya alışmak, iklime alıştırmak, ortama alıştırmak
 • acclimatized:alışmak, havaya alışmak, iklime alıştırmak, ortama alıştırmak
 • acclivity:bayır, yokuş
 • accolade:onurlandırma, övgü, rabıta
 • accolades:onurlandırma, övgü, rabıta
 • accomadation:borç, bulma, kalacak yer, sağlama, uyma, uyum, uyuşma, uzlaşma, uzlaştırma, yatacak yer
 • accommodate:alışmak, alıştırmak, bağdaştırmak, kalacak yer sağlamak, sağlamak, uydurmak, uyum sağlamak, uzlaştırmak, yerleştirmek
 • accommodating:mezhebi geniş, uygun, uysal, uyumlu
 • accommodation:borç, bulma, kalacak yer, sağlama, uyma, uyum, uyuşma, uzlaşma, uzlaştırma, yatacak yer
 • accommodations:kalacak yer, yatacak yer
 • accompaniment:akompaniman, eşlik, refakât
 • accompaniments:akompaniman, eşlik, refakât
 • accompanist:akompanist, eşlik eden kimse
 • accompany:aynı anda yapmak, birlikte olmak, eşlik etmek, katılmak, refakât etmek, yanında olmak
 • accompanying:beraberindeki, birlikte olan, eşlik eden
 • accomplish:almak, başarmak, sonuçlandırmak, üstesinden gelmek, yapmak, yerine getirmek
 • accomplished:başarılı, başarılmış, kusursuz, mükemmel, tam, yapılmış
 • accomplishment:başarı, başarma, beceri, tamamlama, yapma, yetenek
 • accomplishments:beceri, kabiliyet, yetenek
 • accord:ahenk, anlaşma, bağdaşmak, birleşme, uymak, uyum, uyum sağlamak, uzlaşma, vermek
 • accordance:uygun olma, uygunluk, uyum
 • according:göre, uygun olarak
 • accordıng:göre, uygun olarak
 • accordingly:bu nedenle, bu yüzden, gereğince, göre
 • accost:asılmak, sarkıntılık etmek, yaklaşıp konuşmak, yanaşmak
 • accouchement:doğum, loğusalık
 • accoucheur:doğum doktoru, ebe
 • accoucheuse:doğum doktoru, ebe
 • account:açıklama, açıklamak, açıklamasını yapmak, avlamak, banka hesabı, göz önünde tutma, gözüyle bakmak, hesaba katma, hesap, hesap verme, önem, saymak, sebep, söylenti, yakalamak, yarar
 • accountability:mesuliyet, sorumluluk
 • accountable:açıklanabilir, mesul, sorumlu
 • accountancy:muhasebe, muhasebecilik, saymanlık
 • accountant:muhasebeci, sayman
 • accounted:açıklamak, açıklamasını yapmak, avlamak, gözüyle bakmak, saymak, yakalamak
 • accounting:muhasebe, saymanlık
 • accounts:açıklama, açıklamak, açıklamasını yapmak, avlamak, banka hesabı, göz önünde tutma, gözüyle bakmak, hesaba katma, hesap, hesap verme, önem, saymak, sebep, söylenti, yakalamak, yarar
 • accoutred:donanımlı, teçhizatlı
 • accoutrement:donanım, teçhizat
 • accoutrements:donanım, teçhizat
 • accredit:atamak, atfetmek, güvenmek, itibar etmek, yetki vermek
 • accredited:itibarlı, resmen tanınmış
 • accrete:artmak, katılımlarla büyümek
 • accretion:arazinin genişlemesi, büyüme, ilave, katılım
 • accrual:artış, artış miktarı, büyüme, çoğalma
 • accrue:artmak, büyümek, çoğalmak, payına düşmek, tahakkuk etmek
 • accrued:artmak, büyümek, çoğalmak, payına düşmek, tahakkuk etmek
 • accruing:artmak, büyümek, çoğalmak, payına düşmek, tahakkuk etmek
 • accumulate:birikmek, biriktirmek, toplamak, toplanmak, yığmak
 • accumulates:birikmek, biriktirmek, toplamak, toplanmak, yığmak
 • accumulating:birikmek, biriktirmek, toplamak, toplanmak, yığmak
 • accumulation:birikim, toplanma, yığın
 • accumulative:birikmiş, toplanmış, toplayan
 • accumulator:akü, akümülatör
 • accuracy:ayar, doğruluk, kesinlik, tamlık
 • accurate:doğru, kesin, tam
 • accurately:kesin olarak, tam olarak
 • accursed:berbat, iğrenç, lanetli, melun, uğursuz
 • accurst:berbat, iğrenç, lanetli, uğursuz
 • accusation:itham, suçlama
 • accusations:itham, suçlama
 • accusative:akuzatif, ismin -i hali
 • accusatory:suçlayan, suçlayıcı
 • accuse:itham etmek, suçlamak
 • accused:sanık
 • accuser:suçlayan kimse
 • accusing:itham, sitemli, suçlama, suçlayan, suçlayıcı
 • accustom:alıştırmak
 • accustomed:alışık, alışılmış, alışkın, alışmış
 • ace:as, bey, birinci sınıf, birli, en iyi, karşılanamayan atış, yek
 • acephalous:başsız
 • acer:akçaağaç, akçaağaçgiller
 • acerbate:acılaştırmak, huysuzlaştırmak, sabrını tüketmek
 • acerbity:acılık, burukluk, ekşilik, huysuzluk, terslik
 • acetabulum:çanakçık
 • acetate:asetat, asetik asit tuzu
 • acetic:asetik
 • acetify:ekşimek, ekşitmek
 • acetylene:asetilen
 • ache:acı, acımak, ağrı, ağrımak, sancı, sancımak, sızı, sızlamak
 • achene:aken, kapçık meyve
 • achiee:başarmak, elde etmek, erişmek, gerçekleştirmek, kazanmak, meydana getirmek, ulaşmak
 • achieve:başarmak, elde etmek, erişmek, gerçekleştirmek, kazanmak, meydana getirmek, ulaşmak
 • achieved:başarmak, elde etmek, erişmek, gerçekleştirmek, kazanmak, meydana getirmek, ulaşmak
 • achievement:başarı, başarma, eser, kazanma
 • achievements:kahramanlık, yiğitlik
 • achiever:başarılı kimse
 • achieving:başarmak, elde etmek, erişmek, gerçekleştirmek, kazanmak, meydana getirmek, ulaşmak
 • achilles:aşil
 • aching:acıma, acıyan, ağrılı, ağrıyan
 • achromatic:akromatik, perdesi değişmeyen, renksemez
 • acid:acı, asit, dokunaklı, ekşi, lsd
 • acidification:asitleştirme
 • acidify:asitlemek, asitleştirmek, ekşitmek
 • acidity:asidite, ekşilik, ekşime
 • acidulated:ekşice, mayhoş
 • acidulous:acı, dokunaklı, ekşice, mayhoş
 • ackemma:uçak teknisyeni
 • acknowledge:alındığını bildirmek, itiraf etmek, kabul etmek, onaylamak, tanımak, teşekkür etmek
 • acknowledged:kabul edilen, tanınan
 • acknowledgement:alındı, alındığını bildirme, borcun kabulü, kabul, onay, tanıma, teşekkür
 • acknowledges:alındığını bildirmek, itiraf etmek, kabul etmek, onaylamak, tanımak, teşekkür etmek
 • acknowledging:alındığını bildirmek, itiraf etmek, kabul etmek, onaylamak, tanımak, teşekkür etmek
 • acknowledgment:alındı, alındığını bildirme, borcun kabulü, kabul, onay, tanıma, teşekkür
 • aclinic:meyilsiz
 • acme:buhran, doruk, kriz, zirve
 • acne:akne, sivilce
 • acolyte:rahip yardımcısı, yardımcı
 • acorn:meşe palamudu, palamut
 • acoustic:akustik, ses, sesle ilgili
 • acoustics:akustik, ses dağılımı, sesbilim, yankılanım
 • acquaint:bildirmek, bilgi vermek, haber vermek, tanıtmak
 • acquaintance:bilgi, tanıdık, tanıma, tanışma
 • acquaintances:eş dost
 • acquaintanceship:tanıdıklar, tanışıklık
 • acquainted:tanışık, tanışmış
 • acquiesce:kabul etmek, karşı çıkmamak, razı olmak
 • acquiescence:kabul etme, razı olma, rıza, uysallık
 • acquiescent:kabul eden, uysal
 • acquiescently:karşı çıkmadan, uysallıkla, yumuşak başlılıkla
 • acquiescing:kabul etmek, karşı çıkmamak, razı olmak
 • acquire:edinmek, elde etmek, kazanmak, sonradan kazanmak
 • acquired:edinilen, sonradan kazanılan, zamanla kazanılan
 • acquirement:edinilen şey, edinme, kazanç, kazanma, zamanla kazanılan nitelik
 • acquiring:edinme
 • acquisition:edinme, kazanç, kazanma, kütüphaneye yeni gelen kitap, müzeye yeni gelen eşya
 • acquisitions:edinme, kazanç, kazanma, kütüphaneye yeni gelen kitap, müzeye yeni gelen eşya
 • acquisitive:açgözlü, para delisi, paragöz
 • acquisitiveness:para hırsı, paragöz olma
 • acquit:aklamak, ayrıcalık tanımak, beraat ettirmek, muaf tutmak, ödemek, suçsuz çıkarmak, temize çıkarmak
 • acquittal:beraat, temize çıkma, yapma, yerine getirme
 • acquittance:borcunu ödeme, ibraname, ödeme belgesi
 • acquitted:aklamak, ayrıcalık tanımak, beraat ettirmek, muaf tutmak, ödemek, suçsuz çıkarmak, temize çıkarmak
 • acre:arazi ölçü birimi
 • acreage:arazinin büyüklüğü, yüzölçümü
 • acres:arazi ölçü birimi
 • acrid:acı, buruk, keskin, sert
 • acridity:burukluk, keskinlik
 • acrimonious:hırçın, huysuz, ters
 • acrimony:hırçınlık, huysuzluk, terslik
 • acro:yüksek, yükseklik
 • acrobat:akrobat, cambaz
 • acrobatic:akrobatik
 • acrobatics:akrobasi, cambazlık
 • acronym:baş harflerden oluşan sözcük
 • acrophobia:akrofobi, yükseklik korkusu
 • acropolis:akropol, iç kale
 • across:çapraz, genişliğinde, içinden, karşıdan karşıya, karşısında, karşıya, öbür tarafında, ortasından, üstünden
 • acrostic:akrostiş
 • acrylic:akrilik
 • act:amel, cinsel ilişki, davranış, davranmak, etki etmek, eylem, fiil, görevini yapmak, hareket, hareket etmek, kanun, numara, numara yapmak, numarası yapmak, oynamak, oyun, perde, resmi yazı, rol, rol oynamak, rol yapmak, yasa
 • acting:davranan, hareket eden, oynama, oyun, oyunculuk, sahnelenebilen, temsil, temsil eden, vekâlet eden, yapan
 • actinic:aktinik
 • action:amel, çalışma, çarpışma, dava, davranış, etki, etkileme, eylem, faaliyet, hareket, olayların gelişimi
 • actionable:dava edilebilir, dava konusu olabilir
 • actions:amel, çalışma, çarpışma, dava, davranış, etki, etkileme, eylem, faaliyet, hareket, olayların gelişimi
 • activate:aktif hale getirmek, etkinleştirmek, harekete geçirmek, kurmak
 • activated:aktif hale getirmek, etkinleştirmek, harekete geçirmek, kurmak
 • activating:aktif hale getirmek, etkinleştirmek, harekete geçirmek, kurmak
 • activation:aktifleştirme, etkinleştirme, harekete geçirme
 • active:aktif, çalışan, çalışkan, canlı, enerjik, etken, etkin, faal, hareketli, işleyen, kıvrak, üretken
 • activist:eylemci
 • activities:etkinlikler, faaliyetler
 • activity:etkinlik, eylem, faaliyet, hareket halinde olma, iş
 • actor:aktör, erkek oyuncu, katılımcı, oyuncu
 • actress:aktris, kadın oyuncu
 • acts:havariler tarihi, yeni ahit
 • actual:aktüel, asıl, fiili, gerçek, güncel, mevcut, şimdiki
 • actualise:gerçekleşmek, gerçekleştirmek
 • actuality:aktüalite, gerçeklik, güncellik
 • actualize:gerçekleşmek, gerçekleştirmek
 • actually:aslında, doğrusu, fiilen, gerçekte, gerçekten, sahi, sahiden
 • actuary:aktüer, sigorta uzmanı
 • actuate:çalıştırmak, harekete geçirmek, işletmek
 • actuating:çalıştırmak, harekete geçirmek, işletmek
 • actuation:çalıştırma, harekete geçirme
 • actuator:çalıştırıcı, işletici
 • actuators:çalıştırıcı, işletici
 • acuity:keskinlik, sivrilik, zekâ
 • acumen:çabuk kavrama, sezgi, zekâ
 • acumulate:birikmek, biriktirmek, toplamak, toplanmak, yığmak
 • acupuncture:akupunktur, akupunktur yapmak
 • acuracy:ayar, doğruluk, kesinlik, tamlık
 • acute:akut, aşırı, dar, ilerlemiş, keskin, şiddetli, sivri
 • acuteness:çabuk kavrama, keskinlik, şiddet, zekâ
 • ad:duyuru, ilan, reklâm
 • adage:atasözü, özdeyiş
 • adagio:adaciyo, ağır olarak
 • adam:adem
 • adamant:çok sert efsanevi bir taş, hoşgörüsüz, sert
 • adamantine:çok sert, sarsılmaz
 • adapt:adapte etmek, aktarmak, alıntı yapmak, uyarlamak, uydurmak, uymak
 • adaptability:adapte olabilirlik, uyma yeteneği
 • adaptable:uyabilen, uyarlanabilir, uydurulabilir, uygun
 • adaptation:adaptasyon, aktarma, alıntı, intibak, uyarlama, uygunluk, uyma
 • adapted:adapte edilmiş, uyarlanmış
 • adapter:adaptör, ara parçası, uyarlayan, uyarlayıcı
 • adapters:adaptör, ara parçası, uyarlayan, uyarlayıcı
 • adapting:adapte etmek, aktarmak, alıntı yapmak, uyarlamak, uydurmak, uymak
 • adaptive:uyabilen
 • adaptor:adaptör, ara parçası, uyarlayan, uyarlayıcı
 • add:artırmak, eklemek, ilave etmek, karıştırmak, katmak, toplamak
 • added:ekli, katılmış, katma
 • addenda:ek, ilave
 • addendum:ek, ilave
 • adder:engerek
 • addict:alışmak, alıştırmak, bağımlı, bağımlısı olmak, düşkün, meraklı, tiryaki, tiryaki olmak
 • addicted:bağımlı, düşkün, meraklı, tiryaki
 • addicting:alışmak, alıştırmak, bağımlısı olmak, tiryaki olmak
 • addiction:alışma, bağımlılık, düşkünlük, tiryakilik, tutku
 • addictive:alışkanlık yapan, bağımlılık yapan
 • adding:ekleme, katma
 • addition:artış, ek, ekleme, eklenti, ilave, katılan şey, katılma, katkı, katma, toplama, zam
 • additional:ek, ekstra, fazladan, ilave, ilave edilen, katma
 • additionally:ayrıca, bundan başka, ilaveten
 • additions:artış, ek, ekleme, eklenti, ilave, katılan şey, katılma, katkı, katma, toplama, zam
 • additive:eklenecek, katılacak, katkı, katkı maddesi
 • additives:katkı, katkı maddesi
 • addle:bozuk, bozulmak, cılk, kafa karıştırmak, kafası karışmış, kokmak, kokmuş, şaşırtmak
 • addlebrained:kafasız, şaşkın, sersem
 • addled:cılk, kafası karışmış, şaşkın
 • addlepated:kafasız, şaşkın, sersem
 • address:adres, adres yazmak, beceri, dilekçe, göndermek, hitabe, hitap etmek, hüner, konuşma, konuşma tarzı, konuşma yapmak, nutuk çekmek, söylev, söylev vermek, tavır
 • addressee:alıcı
 • addresses:kur, kur yapma
 • addressing:adres yazmak, göndermek, hitap etmek, konuşma yapmak, nutuk çekmek, söylev vermek
 • addtion:artış, ek, ekleme, eklenti, ilave, katılan şey, katılma, katkı, katma, toplama, zam
 • adduce:göstermek, ileri sürmek, vermek
 • adduct:yaklaştırmak
 • adduction:addüksiyon, yaklaştırma
 • adenoid:bezelerle ilgili, lenf bezi, lenf bezleriyle ilgili
 • adenoids:lenf bezi büyümesi, lenf bezleri
 • adept:becerikli, ehil, mahir, usta, üstâd, uzman
 • adequacy:uygunluk, yeterlik
 • adequate:elverişli, uygun, yeterli
 • adequately:lâyıkıyle, yeterli olarak
 • adfiliation:bağlama, bağlanma, birleştirme, ekleme, evlat edinme, katma, üyeliğe kabul, üyelik, yakın ilişki
 • adhere:bağlanmak, bağlı kalmak, bitiştirmek, katılmak, yapışmak
 • adhered:bağlanmak, bağlı kalmak, bitiştirmek, katılmak, yapışmak
 • adherence:bağlılık, uyma, vefa, yapışma
 • adherent:bağlı, taraftar, yandaş, yapışık, yapışkan
 • adherents:taraftar, yandaş
 • adhesion:bağlı olma, bağlılık, yapışma
 • adhesive:bağlı, sadık, tutkal, yapışkan, yapıştırıcı, zamk
 • adieu:allahaısmarladık!, elveda!, hoşça kal!
 • adieu!:allahaısmarladık!, elveda!, hoşça kal!
 • adieux:veda
 • adipose:etin yağlı tarafı, yağ, yağlı
 • adiposity:şişmanlık, yağlılık
 • adit:galeri, giriş, tünel
 • adjacencies:çevre, civar, dolay, etraf
 • adjacency:bitişik olma, civar, yakınlık
 • adjacent:bitişik, komşu, yakın
 • adjectival:sıfat, sıfat gibi kullanılan
 • adjective:bağlı, biçimsel, önad, sabitleştiricili, sıfat, sıfat gibi kullanılan, tabi
 • adjoin:bitişik olmak, bitiştirmek, eklemek, katmak, yan yana koymak, yan yana olmak
 • adjoined:bitişik, ekli, katılmış
 • adjoining:bitişik, yan yana
 • adjourn:dağılmak, ertelemek, geciktirmek, geçmek, son vermek, sonraya bırakmak
 • adjourned:dağılmak, ertelemek, geciktirmek, geçmek, son vermek, sonraya bırakmak
 • adjourning:dağılmak, ertelemek, geciktirmek, geçmek, son vermek, sonraya bırakmak
 • adjournment:erteleme, ertelenme, geciktirme, oturum arası
 • adjt:emir subayı, yaver
 • adjudge:hükmetmek, hükmüne varmak, hüküm giydirmek, hüküm vermek, kararına varmak, mahkum etmek, vermek
 • adjudicate:hakemlik etmek, hükmüne varmak, hüküm vermek, ihale etmek, kararına varmak, yargıcılık yapmak
 • adjudication:hüküm, hüküm verme, karar
 • adjudicator:hakem, hakim, yargıç, yargıcı
 • adjunct:ek, ikinci dereceden şey, ilave, niteleme sözcüğü, tamamlayan, tamamlayıcı, yardımcı
 • adjunctive:birleşik
 • adjuration:ant, dilek, istek, rica, yalvarma, yemin
 • adjure:rica etmek, yalvara yakara istemek, yalvarmak, yeminle istemek
 • adjust:alışmak, alıştırmak, ayarlamak, belirlemek, düzeltmek, halletmek, uydurmak
 • adjustable:ayarlanabilir, ayarlı
 • adjusted:alışmak, alıştırmak, ayarlamak, belirlemek, düzeltmek, halletmek, uydurmak
 • adjuster:ayarlayan kimse, dispeççi, düzelten kimse, tasfiye memuru
 • adjusting:ayar, ayarlayıcı
 • adjustment:alışma, ayar, ayarlama, dispeç, düzeltme, halletme, uydurma
 • adjustments:alışma, ayar, ayarlama, dispeç, düzeltme, halletme, uydurma
 • adjutant:emir subayı, yaver
 • adlib:doğaçlama, doğaçtan söylemek, hazırlıksız yapılan, o anda söylemek
 • adman:reklâmcı
 • admin:idare, yönetim
 • administer:ettirmek, hizmet etmek, idare etmek, uygulamak, verdirmek, vermek, yönetmek
 • administering:ettirmek, hizmet etmek, idare etmek, uygulamak, verdirmek, vermek, yönetmek
 • administrate:idare etmek, yönetmek
 • administration:bakanlar kurulu, ettirme, hükümet, idare, idarecilik, uygulama, yerine getirme, yönetim
 • administrative:idari, yönetimle ilgili, yönetimsel
 • administrator:idareci, müdür, vasi, vekil, yönetici
 • administrators:idareci, müdür, vasi, vekil, yönetici
 • admirable:beğenilen, hayran eden, hayranlık uyandıran, takdire değer
 • admiral:amiral, bir kelebek türü, oramirâl
 • admiral’s:amiral, bir kelebek türü, oramirâl
 • admiralty:amiraller, amirallik
 • admiration:beğeni, hayranlık, hayranlık uyandıran şey, takdir
 • admire:çok beğenmek, hayran hayran bakmak, hayran kalmak, hayran olmak, takdir etmek
 • admired:çok beğenmek, hayran hayran bakmak, hayran kalmak, hayran olmak, takdir etmek
 • admirer:aşık, hayran
 • admirers:aşık, hayran
 • admiring:beğeni dolu, hayranlık ifade eden
 • admiringly:beğeniyle, hayran olarak, hayranlıkla
 • admissibility:kabul edilebilirlik, kabul olunabilme
 • admissible:dinlenebilir, geçerli, kabul edilebilir, kabul edilir
 • admission:emme, giriş, giriş izni, giriş ücreti, girme, itiraf, kabul, katılma
 • admit:almak, içeri almak, itiraf etmek, kabul etmek, meydan vermek
 • admittance:giriş, giriş ücreti, kabul
 • admitted:herkesçe bilinen, kabul edilmiş
 • admittedly:hiç kuşkusuz, kabul edilmelidir ki
 • admitting:almak, içeri almak, itiraf etmek, kabul etmek, meydan vermek
 • admix:karıştırmak
 • admixed:karıştırmak
 • admixture:karışım, karıştırma, katma
 • admonish:azarlamak, ihtar etmek, tembih etmek, uyarmak
 • admonishing:azarlamak, ihtar etmek, tembih etmek, uyarmak
 • admonition:ihtar, öğüt, tembih, uyarı
 • admonitory:uyarı, uyarıcı
 • ado:gürültü, patırtı, telaş
 • adobe:kerpiç, kerpiç ev
 • adobt:benimsemek, çalmak, evlât edinmek, kabul etmek, nüfusuna geçirmek, sahip çıkmak, seçmek
 • adolescence:büyüme çağı, delikanlılık, gençlik
 • adolescent:delikanlı, genç, yeniyetme
 • adolescents:delikanlı, genç, yeniyetme
 • adonis:adonis, yakışıklı genç, züppe
 • adopt:benimsemek, çalmak, evlât edinmek, kabul etmek, nüfusuna geçirmek, sahip çıkmak, seçmek
 • adopted:benimsenen, evlat edinilmiş, kabul edilen
 • adopting:benimsemek, çalmak, evlât edinmek, kabul etmek, nüfusuna geçirmek, sahip çıkmak, seçmek
 • adoption:alma, benimseme, evlât edinme, kabul etme, nüfusuna geçirme
 • adoptive:evlat edinen, evlat edinilmiş
 • adorable:çok güzel, tapılacak, tapılası
 • adoration:aşk, hayranlık, tapınma, tapma
 • adore:bayılmak, bitmek, delicesine sevmek, tapınmak, tapmak
 • adored:bayılmak, bitmek, delicesine sevmek, tapınmak, tapmak
 • adorer:aşık, tapan kimse
 • adoring:aşk dolu, sevgi dolu
 • adorn:bezemek, güzelleştirmek, renk katmak, süslemek
 • adorned:bezemek, güzelleştirmek, renk katmak, süslemek
 • adornment:dekor, donatma, güzelleştirme, süs, süsleme
 • adrenal:böbreküstü bezi ile ilgili
 • adrenalin:adrenalin
 • adriatic:adriyatik
 • adrift:akıntıya kapılmış, başıboş, kendi haline bırakılmış, rüzgâra kapılmış, serseri
 • adroit:becerikli, eli çabuk, usta
 • adroitly:ustaca, ustalıkla
 • adroitness:beceri, beceriklilik, el çabukluğu, hüner
 • adsorb:adsorbe etmek, emmek
 • adsorbent:emici, emici madde
 • adsorbing:adsorbe etmek, emmek
 • adsorption:emme
 • adulate:dalkavukluk etmek, pohpohlamak, yaltaklanmak
 • adulation:dalkavukluk, pohpohlama, yaltaklanma, yaranmaya çalışma
 • adulator:dalkavuk, yalaka, yaranmaya çalışan kimse
 • adulatory:dalkavuk, yalaka, yaltakçı, yaranmaya çalışan
 • adult:büyümüş, ergin, ergin kimse, erişkin, reşit, yetişkin
 • adulterate:bozmak, seyreltmek, yabancı madde karıştırarak
 • adulterated:karışık
 • adulteration:hile, karıştırma, seyreltme
 • adulterer:aldatan erkek, zina yapan erkek
 • adulteress:aldatan kadın, zina yapan kadın
 • adulterous:eşini aldatan, zina yapan
 • adultery:eşini aldatma, zina
 • adulthood:erginlik, reşitlik, yetişkinlik
 • adultry:eşini aldatma, zina
 • adults:ergin kimse, yetişkin
 • adumbrate:dokundurmak, hissettirmek, ima etmek, sezdirmek, taslağını çizmek
 • adumbration:dokundurma, ima, sezdirme
 • advance:artış, artmak, atamak, atılım, avans, avans vermek, avantaj, gelişme, gelişmek, geliştirmek, ileri almak, ileri sürmek, ilerleme, ilerlemek, ilerletmek, öncü, öne almak, öne sürmek, peşinat vermek, yükselme, yükseltmek
 • advanced:gelişmiş, ileri, ilerlemiş, modern, öncü
 • advancement:gelişme, ilerleme, terfi, yükselme
 • advancements:gelişme, ilerleme, terfi, yükselme
 • advances:asılma, sırnaşma
 • advancing:ilerleyen
 • advantage:avantaj, çıkar, fayda, menfaat, üstünlük
 • advantageous:avantajlı, faydalı, kârlı, yararlı
 • advent:gelip çatma, gelme, isa’nın görünmesi, noel öncesi dört hafta
 • adventitious:beklenmedik, dıştan gelen, şans eseri olan, tesadüfi
 • adventure:atılmak, macera, risk, riske atmak, serüven, spekülasyon, tehlikeli iş, tehlikeye atmak, vurgunculuk, yeltenmek
 • adventurer:dolandırıcı, maceraperest, serüvenci, spekülatör, vurguncu
 • adventures:atılmak, macera, risk, riske atmak, serüven, spekülasyon, tehlikeli iş, tehlikeye atmak, vurgunculuk, yeltenmek
 • adventuresome:atılgan, cesur, gözüpek
 • adventuress:dolandırıcı kadın, maceraperest kadın, serüvenci kadın, spekülatör kadın
 • adventurous:cesaret isteyen, cesur, cüretli, gözüpek, maceraperest, riskli, tehlikeli
 • adverb:belirteç, zarf
 • adverbial:zarf, zarf niteliğinde
 • adversaries:düşman, hasım, iblis, karşı kimse, muhalif, rakip
 • adversary:düşman, hasım, iblis, karşı kimse, muhalif, rakip
 • adversative:aksi düşünce bildiren, karşıt fikir belirten
 • adverse:aksi, aleyhte, karşıt, ters, zıt
 • adversities:güçlük, şanssızlık, sıkıntı, zorluk
 • adversity:güçlük, şanssızlık, sıkıntı, zorluk
 • advert:bahsetmek, değinmek, duyuru, ilan, reklâm
 • advertise:duyurmak, ilan etmek, ilan vermek, reklâm yapmak, reklâmını yapmak, tanıtım yapmak
 • advertisement:duyuru, ilan, reklâm
 • advertisements:duyuru, ilan, reklâm
 • advertiser:ilancı, reklâm yapımcısı, reklâmcı
 • advertising:duyurma, ilan, reklâm, reklâmcılık, reklâmcılık ile ilgili
 • advertize:duyurmak, ilan etmek, ilan vermek, reklâm yapmak, reklâmını yapmak, tanıtım yapmak
 • advice:akıl, danışma, fikir, nasihat, öğüt, tavsiye, uyarı
 • advisability:tavsiye edilebilirlik, uygunluk
 • advisable:akla uygun, tavsiye edilebilir, uygun
 • advise:akıl vermek, bildirmek, fikir vermek, haber vermek, nasihat etmek, öğüt vermek, öğütlemek, tavsiye etmek, uyarmak
 • advised:düşünceli, iyice düşünülmüş, tedbirli
 • advisedly:düşünüp taşınarak, iyice düşünüp
 • adviser:akıl hocası, danışman, danışman öğretmen, müşavir
 • advising:akıl vermek, bildirmek, fikir vermek, haber vermek, nasihat etmek, öğüt vermek, öğütlemek, tavsiye etmek, uyarmak
 • advisor:danışman, danışman öğretmen, müşavir
 • advisory:akıl veren, danışma, tavsiye niteliğinde
 • advocacy:avukatlık, müdafaa, savunma, tarafını tutma
 • advocate:avukat, desteklemek, müdafaa etmek, savunmak, savunucu, taraftar, yandaş
 • advocates:avukat, desteklemek, müdafaa etmek, savunmak, savunucu, taraftar, yandaş
 • advocating:desteklemek, müdafaa etmek, savunmak
 • adze:keser, marangoz keseri
 • aegean:ege, ege denizi
 • aegis:kalkan, koruma, siper
 • aeolian:rüzgârdan oluşan
 • aeon:çok uzun zaman, ebediyet, evrenin yaşı, sonsuzluk
 • aerate:gaz doldurmak, hava vermek, havalandırmak
 • aerated:gaz doldurmak, hava vermek, havalandırmak
 • aeration:havalandırma, havalanma
 • aerial:anten, anten ile ilgili, hava, havai, hayali
 • aerialist:akrobat, ip cambazı, trapezci
 • aerie:kartal yuvası, tepedeki ev, yüksek kuş yuvası
 • aero:havacılık, havacılıkla ilgili, uçak, uçakla ilgili
 • aerobatic:hava akrobasisi ile ilgili, uçak cambazlığı ile ilgili
 • aerobatics:hava akrobasisi, uçak cambazlığı
 • aerodrome:havaalanı, havalimanı
 • aerodynamic:aerodinamik
 • aerodynamical:aerodinamik
 • aerodynamics:aerodinamik
 • aerofoil:kanat, kanatçık
 • aerogram:telsiz telgraf
 • aerolite:aerolit, göktaşı, meteorit
 • aerology:aeroloji, hava bilimi, meteoroloji
 • aeronaut:balon pilotu
 • aeronautic:havacılık, havacılık ile ilgili
 • aeronautical:havacılık, havacılık ile ilgili
 • aeronautics:havacılık
 • aeros:aşk tanrısı
 • aerosol:aerosol
 • aerosols:aerosol
 • aerostat:aerostat, balon, zeplin
 • aerostatics:aerostatik, hava kanunları bilimi
 • aesculapian:tıbbi, tıp, tıp tanrısı ile ilgili
 • aesthete:estet
 • aesthetic:estetik
 • aesthetical:estetik
 • aesthetics:estetik, güzellik ilmi
 • aestival:yaz, yaz ile ilgili
 • aether:eter, lokmanruhu
 • afar:uzak, uzakta, uzaktan
 • affability:hoşluk, naziklik, nezaket, sokulganlık, tatlılık
 • affable:hoş, nazik, sokulgan
 • affair:gönül macerası, ilişki, iş, konu, mesele, olay, şey
 • affaire:aşk ilişkisi, ilişki
 • affairs:işler
 • affect:arzu, bozmak, dokunmak, etki etmek, etkilemek, heyecan, hoşlanmak, numarası yapmak, sarsmak, sevmek, taslamak, tutmak, üzmek, yaşamak
 • affectation:eda, gösteriş, naz, numara, taklit, yapmacık tavır
 • affectations:eda, gösteriş, naz, numara, taklit, yapmacık tavır
 • affected:düşkün, eğilimli, etki altında kalmış, etkilenmiş, numaracı, sarsılmış, taklitçi, üzülmüş, yakalanmış, yapmacık
 • affecting:etkileyen, etkileyici, numaracı, yapmacıklı
 • affectingly:etkileyici bir tarzda
 • affection:düşkünlük, eğilim, etkileme, hastalık, meyil, şefkât, sevgi
 • affectionate:müşfik, şefkâtli, sevecen, seven, sevgi gösteren
 • affectionately:sevgilerle
 • affective:dokunaklı, duygulandırıcı, duygusal, etkileyici
 • affects:arzu, bozmak, dokunmak, etki etmek, etkilemek, heyecan, hoşlanmak, numarası yapmak, sarsmak, sevmek, taslamak, tutmak, üzmek, yaşamak
 • afferent:getiren
 • affiance:güven, inanç, nişan, nişanlanmak
 • affianced:nişanlanmış, nişanlı
 • affidavit:beyanname, taahhüt, yeminli belge
 • affiliate:bağlamak, bağlı şirket, birleşmek, evlat edinmek, kabul etmek, katılmak, katmak, tanımak, üye olmak, üyeliğe kabul etmek, yakınlaşmak
 • affiliated:bağlı
 • affiliation:bağlama, bağlanma, birleştirme, ekleme, evlat edinme, katma, üyeliğe kabul, üyelik, yakın ilişki
 • affinity:akrabalık, benzerlik, benzeşme, birleşme eğilimi, çekicilik, dünürlük, ilgi, ilişki, yakınlık
 • affirm:beyan etmek, bildirmek, doğrulamak, iddia etmek, ileri sürmek, onaylamak, söylemek
 • affirmation:doğrulama, onay, yemin yerine geçen söz
 • affirmative:doğrulayan, doğrulayıcı, olumlu, olumlu cevap
 • affirmatively:olumlu olarak, onaylayarak
 • affirmed:beyan etmek, bildirmek, doğrulamak, iddia etmek, ileri sürmek, onaylamak, söylemek
 • affix:atmak, basmak, eklemek, iliştirmek, önek, sonek, takı, takmak, yapıştırmak
 • affixing:atmak, basmak, eklemek, iliştirmek, takmak, yapıştırmak
 • afflatus:esin, ilham
 • afflict:acı vermek, eziyet etmek, sarsmak, üzmek
 • afflicted:dertli, sarsılmış, tutulmuş, uğramış, üzgün
 • affliction:acı, ağrı, belâ, dert, felâket, ızdırap, üzüntü
 • afflictions:acı, ağrı, belâ, dert, felâket, ızdırap, üzüntü
 • afflictive:acı veren, üzücü
 • affluence:bolluk, çokluk, servet, zenginlik
 • affluent:bol, çok, gürül gürül akan, ırmağa dökülen akarsu, ırmak ayağı, varlıklı, zengin
 • afflux:akın, akıntı, akış, kan hücumu, kan toplanması
 • afford:bulabilmek, gücü yetmek, parası yetmek, zaman ayırabilmek
 • affordable:para yetirilebilir, satın alınabilir
 • afforded:bulabilmek, gücü yetmek, parası yetmek, zaman ayırabilmek
 • afforest:ağaçlandırmak, ormanlaştırmak
 • afforestation:ağaçlandırma, ormanlaştırma
 • afforested:ağaçlandırmak, ormanlaştırmak
 • affranchise:salıvermek, serbest bırakmak
 • affray:dalaş, dövüş, kavga, kavga kıyamet
 • affricate:yarı kapantılı ünsüz
 • affright:korku, korkutmak
 • affrighted:korkutmak
 • affront:gücendirmek, hakaret, hakaret etmek, küçük düşürmek
 • affronted:gücendirmek, hakaret etmek, küçük düşürmek
 • afghan:afgan, afganca, afganistan ile ilgili, afganlı
 • afghanistan:afganistan
 • afghans:afgan, afganca, afganlı
 • aficionado:boğa güreşi meraklısı, meraklı
 • aficionados:boğa güreşi meraklısı, meraklı
 • afield:evden uzak, kırda, kırlara, uzağa, yolunu şaşırmış
 • afire:alev alev, alevler içindeki, tutuşmuş, yanan
 • aflame:alev alev, alevler içinde, alevler içindeki, tutuşmuş, yanan
 • aflight:havada, uçmakta
 • afloat:denizde, dolaşmakta, havada, su basmış, su içinde, su üstünde, su üzerinde, suda, yüzmekte
 • aflutter:çarpıntılı, titreme halindeki, titreyerek
 • afoot:ayakta, hazırlanan, hazırlanmakta, oluşmakta, yaya, yayan, yürüyerek
 • afore:-den önce, önce, önceden, yukarıda
 • aforementioned:adı geçen, daha önce belirtilen, yukarıda geçen
 • aforenamed:adı geçen, yukarıda geçen
 • aforesaid:adı geçen, daha önce belirtilen, yukarıda geçen
 • aforethought:düşünülmüş, kasıtlı, planlanmış
 • aforetime:evvelden, önceden
 • afoul:bir şeye takılmış
 • afraid:korkan, korkmuş
 • afreet:ifrit
 • afresh:baştan, yeni baştan, yeniden
 • africa:afrika
 • african:afrika, afrika ile ilgili, afrikalı
 • afrikander:güney afrika’da doğan avrupalı
 • afrikaner:güney afrika’da doğan avrupalı
 • aft:kıç tarafta, kıça doğru, kıçta
 • after:ardından, arkasından, daha sonra, -den sonra, -dikten sonra, göre, izleyen, peşinden, sonra, sonra gelen, sonraki
 • afterbirth:plasenta, son
 • afterburner:art yakıcı
 • aftercare:salıverilme sonrası yardım, sonraki bakım, tahliye sonrası yardım, tamamlayıcı tedavi
 • afterdeath:ahiret, öbür dünya
 • afterdeck:kıç güvertesi
 • aftereffect:ikincil etki, sonraki etki
 • afterglow:gün batımı sonrası kızıllık
 • aftergrass:hasattan sonra büyüyen otlar
 • aftergrowth:ikinci mahsul
 • afterlife:ahiret, hayatın kalan kısmı, öbür dünya
 • aftermath:akıbet, hasattan sonra çıkan otlar, sonuç
 • aftermost:en son, en sondaki
 • afternoon:öğleden sonra
 • afterpains:doğum sonrası ağrılar
 • afterpiece:ek oyun
 • afters:tatlı, yemek sonrası yenilen şey
 • aftershave:after shave, tıraş kremi
 • aftertaste:ağızda kalan tat
 • afterthought:sonradan akla gelen düşünce
 • afterward:daha sonra, sonra, sonradan
 • afterwards:daha sonra, ondan sonra, sonra, sonradan
 • afteryears:sonraki dönem, sonraki yıllar
 • again:ayrıca, bir daha, gene, tekrar, üstelik, yeniden, yine
 • against:aleyhinde, aleyhte, aykırı, dayalı, karşı, karşısında, ters olarak
 • agamic:cinsiyetsiz, eşeysiz
 • aganist:aleyhinde, aleyhte, aykırı, dayalı, karşı, karşısında, ters olarak
 • agape:ağzı açık kalmış, ağzı açık olarak, hayır, merhamet, şaşırıp kalarak, şaşırıp kalmış
 • agaric:çayır mantarı, katran köpüğü
 • agate:akik, bilye, kantaşı, misket
 • agave:agav, sabır otu
 • age:asır, çağ, devir, erginlik, ihtiyarlamak, kocamak, reşit olma, yaş, yaşlandırmak, yaşlanmak, yaşlılık, yıpratmak
 • aged:ihtiyar, kocamış, yaşında, yaşlı, yıllanmış
 • ageing:eskime, ihtiyarlama, ihtiyarlayan, kocayan, yaşlanan, yaşlanma
 • ageless:eskimez, evlâdiyelik, yaşlanmaz, yıpranmaz
 • agelong:asırlık, çağlar boyu süren, uzun süren, yüzyıllar süren
 • agencies:acenta, ajans, aracılık, organ, vasıta
 • agency:acenta, ajans, aracılık, organ, vasıta
 • agenda:görüşülecek konular, gündem
 • agent:acenta, ajan, distribütör, etken, etkili olan kimse, etmen, faktör, temsilci, yapan kimse
 • agents:acenta, ajan, distribütör, etken, etkili olan kimse, etmen, faktör, temsilci, yapan kimse
 • ages:asırlar, uzun süre, uzun zaman
 • agglomerate:bir araya getirmek, toplama, toplamak, toplanmak, toplanmış, volkanik yığılma, yığılmak, yığılmış, yığın, yığma, yığmak
 • agglomerated:bir araya getirmek, toplamak, toplanmak, yığılmak, yığmak
 • agglomeration:toplama, toplanma, yığın, yığma
 • agglutinate:bileştirmek, bitişimli, bitişken, bitiştirmek, tutkallamak, yapışan, yapışkan, yapıştırmak
 • agglutinating:bileştirmek, bitiştirmek, tutkallamak, yapıştırmak
 • agglutination:bitişkenlik, bitişme, tutkallama, yapıştırma
 • agglutinative:bitişimli, bitişken
 • aggrandisement:abartma, büyütme, çoğaltma, yükseltme
 • aggrandize:abartmak, artırmak, büyütmek, çoğaltmak, yüceltmek
 • aggrandized:abartmak, artırmak, büyütmek, çoğaltmak, yüceltmek
 • aggrandizement:abartma, büyütme, çoğaltma, yükseltme
 • aggravate:ağırlaştırmak, ciddileştirmek, çileden çıkarmak, kızdırmak, kötüleştirmek, şiddetlendirmek, sinirlendirmek
 • aggravated:ağırlaştırmak, ciddileştirmek, çileden çıkarmak, kızdırmak, kötüleştirmek, şiddetlendirmek, sinirlendirmek
 • aggravating:ağırlaştırıcı, can sıkıcı, cezayı arttırıcı, ciddileştirici, çileden çıkarıcı, kötüleştirici, sinirlendirici
 • aggravation:ciddileştirme, çileden çıkarma, kızdırma, kötüleştirme, şiddetlendirme
 • aggregate:biriktirilmiş, birleştirmek, bütün, etmek, küme, kütle, toplam, toplamak, toplanmış, tutar, ulaşmak
 • aggregated:birleştirmek, etmek, toplamak, ulaşmak
 • aggregating:birleştirmek, etmek, toplamak, ulaşmak
 • aggregation:bir araya gelme, birleştirme, küme, toplama, toplanma, yığın, yığışım
 • aggress:saldırmak, tecâvüz etmek
 • aggression:hücum, saldırganlık, saldırı, tecâvüz
 • aggressive:agresif, atılgan, girişken, kavgacı, saldırgan, saldırı ile ilgili
 • aggressor:saldıran, saldırgan
 • aggrieve:incitmek, kederlendirmek, mağdur etmek, rencide etmek, üzmek
 • aggrieved:dertli, haksızlığa uğramış, incinmiş, mağdur, mazlum, üzgün
 • aggro:ağırlaştırma, kızdırma, kötüleştirme
 • aggrssion:hücum, saldırganlık, saldırı, tecâvüz
 • agha:ağa
 • aghast:çok korkmuş, donakalmış, ödü patlamış
 • agile:atik, becerikli, çevik, kıvrak
 • agility:atiklik, beceriklilik, çeviklik, kıvraklık
 • aging:eskime, ihtiyarlama, ihtiyarlayan, kocayan, yaşlanan, yaşlanma
 • agio:acyo, para farkı
 • agiotage:acyotaj, borsa oyunu
 • agitate:altüst etmek, çalkalamak, çalkalanmak, kışkırtmak, propaganda yapmak, sallamak, sarsmak, tahrik etmek, üzmek
 • agitated:heyecanlı, tedirgin
 • agitating:altüst etmek, çalkalamak, çalkalanmak, kışkırtmak, propaganda yapmak, sallamak, sarsmak, tahrik etmek, üzmek
 • agitation:çalkalama, çalkalanma, endişe, galeyan, heyecan, kışkırtma, sallama, sıkıntı, tahrik
 • agitator:fesat, karıştırıcı, kışkırtıcı, tahrikçi
 • agitprop:kışkırtma, komünizm propagandası, propaganda
 • agleam:ışıl ışıl, ışıltılı, parıltılı, pırıl pırıl
 • aglet:bağcık ucu
 • agley:çarpık, ters
 • aglimmer:ışıldayan, ışıyan, parıldayan
 • aglow:ateşli, hararetli, heyecanlı, kıpkırmızı, parlak, parlayan
 • agnate:akraba, baba tarafından akraba olan, soydaş
 • agnatic:akraba, soydaş
 • agnatical:baba tarafından akraba, soydaş
 • agnation:akrabalık, soydaşlık
 • agnomen:lakap, takma ad
 • agnostic:agnostik, agnostisizm ile ilgili, bilinemezci
 • agnostical:agnostik, agnostisizm ile ilgili
 • agnosticism:agnostisizm, bilinemezcilik
 • ago:evvel, önce
 • agog:arzulu, can atan, can atarak, heyecanla, heyecanlı, istekli, sabırsız, sabırsızlıkla
 • agonise:acı çektirmek, can çekişmek, eziyet etmek, işkence etmek, işkence görmek, kıvrandırmak, kıvranmak, mücâdele etmek, uğraşmak
 • agonised:acı çektirmek, can çekişmek, eziyet etmek, işkence etmek, işkence görmek, kıvrandırmak, kıvranmak, mücâdele etmek, uğraşmak
 • agonising:acı veren, cefalı, işkenceli
 • agonize:acı çektirmek, can çekişmek, eziyet etmek, işkence etmek, işkence görmek, kıvrandırmak, kıvranmak, mücâdele etmek, uğraşmak
 • agonized:acı çektirmek, can çekişmek, eziyet etmek, işkence etmek, işkence görmek, kıvrandırmak, kıvranmak, mücâdele etmek, uğraşmak
 • agonizing:acı veren, cefalı, işkenceli
 • agony:acı çekme, agoni, can çekişme, isa’nın son ıstırapları, ızdırap, kıvranma
 • agora:açık alan, meydan, pazar yeri
 • agoraphobia:agorafobi, alan korkusu
 • agrarian:çiftçilere yardım amaçlı, kırsal, tarım, tarımsal, tarımsal reform hareketi yanlısı, ziraat, zirai
 • agree:anlaşmak, aynı fikirde olmak, bağdaşmak, birleşmek, hemfikir olmak, kabul etmek, kararlaştırmak, razı olmak, uymak, uyuşmak, yaramak
 • agreeable:hazır, hoş, iyi, kabul edilir, makbul, münasip, razı, tatlı, uygun, uysal
 • agreeableness:hoşluk, tatlılık
 • agreeablness:hoşluk, tatlılık
 • agreeably:hoş bir şekilde, kabul ederek, razı olarak, tatlılıkla, uygun bir şekilde, uygunca
 • agreed:anlaşmaya varılmış, aynı fikirde olan, birlikte alınmış, hemfikir, kararlaştırılmış, ortak
 • agreed!:anlaştık!, kabul!, oldu!, olur!, tamam!
 • agreeing:anlaşmak, aynı fikirde olmak, bağdaşmak, birleşmek, hemfikir olmak, kabul etmek, kararlaştırmak, razı olmak, uymak, uyuşmak, yaramak
 • agreement:anlaşma, antlaşma, aynı fikirde olma, ittifak, kabul etme, kontrat, mukavele, pakt, razı olma, sözleşme, uyma, uyuşma, uzlaşma
 • agression:hücum, saldırganlık, saldırı, tecâvüz
 • agribusiness:tarım ticareti
 • agricultural:tarım, tarımsal, ziraat, zirai
 • agriculturalist:çiftçi, tarımcı, ziraatçi
 • agriculture:çiftçilik, tarım, ziraat
 • agriculturist:çiftçi, tarımcı, ziraatçi
 • agronomic:bilimsel tarımla ilgili, tarım bilimiyle ilgili
 • agronomical:bilimsel tarımla ilgili, tarım bilimiyle ilgili
 • agronomics:bilimsel tarım, tarım bilimi
 • agronomist:bilimsel tarım uzmanı
 • agronomy:bilimsel tarım, tarım bilimi
 • aground:karaya oturmuş, karaya oturmuş şekilde
 • ague:malarya, sıtma, sıtma nöbeti
 • aguish:sıtma, sıtmalı
 • ah:ah!, of!, öf!, ya!
 • ah!:ah!, of!, öf!, ya!
 • aha:aha!, işte!, şimdi tamam!
 • aha!:aha!, işte!, şimdi tamam!
 • ahead:başta, ilerde, ileri, önceden, önde
 • ahem:hım!
 • ahem!:hım!
 • ahoy!:hey!, yahu!
 • ai:her şey dahil
 • aid:alet, aygıt, çare, destek, yardım, yardım etmek, yardımcı, yardımcı olmak
 • aide:emir subayı, yardımcı, yaver
 • aided:yardım etmek, yardımcı olmak
 • aides:emir subayı, yardımcı, yaver
 • aiding:yardım etmek, yardımcı olmak
 • aids:aids
 • aigrette:akbalıkçıl, sorguç
 • aikido:japon güreşi
 • ail:hasta olmak, hastalanmak, rahatsız etmek, rahatsız olmak, sıkmak
 • aileron:eleron, kanatçık
 • ailing:hasta, keyifsiz, rahatsız
 • ailment:hastalık, keyifsizlik, rahatsızlık
 • ailments:hastalık, keyifsizlik, rahatsızlık
 • aim:amaç, çalışmak, doğrultmak, erek, fırlatmak, gaye, hedef, hedefleme, hedeflemek, ideal, kastetmek, maksat, nişan alma, nişan almak, niyet, niyet etmek, yöneltmek
 • aimed:çalışmak, doğrultmak, fırlatmak, hedeflemek, kastetmek, nişan almak, niyet etmek, yöneltmek
 • aiming:çalışmak, doğrultmak, fırlatmak, hedeflemek, kastetmek, nişan almak, niyet etmek, yöneltmek
 • aimless:amaçsız, gayesiz, hedefsiz, maksatsız
 • aimlessly:amaçsızca, gayesizce, hedefi olmadan, rasgele
 • aimlessness:amaçsızlık, gayesizlik, hedefsizlik
 • aims:amaç, çalışmak, doğrultmak, erek, fırlatmak, gaye, hedef, hedefleme, hedeflemek, ideal, kastetmek, maksat, nişan alma, nişan almak, niyet, niyet etmek, yöneltmek
 • ain’t:değil, yok
 • air:açılmak, caka, çalım, eda, esinti, fiyaka, gökyüzü, güneşe sermek, hafif rüzgâr, hava, havalandırmak, kurutmak, melodi, nağme, ortaya dökmek, söylemek, tavır, yayın
 • airbag:hava yastığı
 • airbed:deniz yatağı, hava yastığı
 • airbladder:hava kesesi, yüzme kesesi
 • airborne:hava indirme, havadan nakledilen, havalanmış, havayla gelen, uçakla taşınan, uçuşan
 • airbrake:havalı fren
 • airbreak:havalı fren
 • airbus:hava otobüsü
 • aircraft:uçak, uçaklar
 • aircraftman:havacı, pilot
 • airdrome:havaalanı, havalimanı
 • airdrop:havadan atmak, havadan yardım, uçaktan atmak
 • airfield:havaalanı, pist, uçak pisti
 • airfoil:kanat ucu, uçak kanadı
 • airforce:hava kuvvetleri
 • airframe:uçak gövdesi, uçak iskeleti
 • airfreight:uçak yükü
 • airgun:hava tabancası, hava tüfeği
 • airily:hafife alarak, hoppaca, uçarıca
 • airiness:hafiflik, havadarlık, havailik, hoppalık, kolaylık, uçarılık
 • airing:açığa vurma, açık etme, gezinti, hava alma, havalandırma, ortaya dökme
 • airlane:hava geçidi, uçuş rotası
 • airless:durgun, havasız, sakin
 • airlift:hava köprüsü, uçakla taşıma, uçakla taşımak
 • airline:havayolu
 • airliner:büyük yolcu uçağı, dev uçak
 • airlock:hava kilidi
 • airmail:havayolu, uçak postası, uçak postasıyla göndermek
 • airman:havacı
 • airmanship:havacılık
 • airplane:uçak
 • airplanes:uçak
 • airport:havaalanı, havalimanı
 • airproof:hava geçirmez, hava sızdırmaz
 • airs:caka, çalım, fiyaka, hava, kurum
 • airscrew:uçak pervanesi
 • airshaft:aydınlık, hava bacası
 • airship:uçak, zeplin
 • airsick:uçak tutmuş
 • airsickness:uçak tutması
 • airspace:hava sahası
 • airspeed:hava hızı
 • airstrip:iniş pisti, küçük havaalanı, uçak pisti
 • airtight:hava geçirmez, hava sızdırmaz, kaçar yolu olmayan
 • airway:aydınlık, hava bacası, havayolu
 • airwoman:havacı kadın, kadın havacı
 • airworthiness:uçabilirlik, uçuş güvenliği, uçuşa elverişlilik
 • airy:boş, gevşek, hafif, havadar, havalı, hayali, neşeli
 • aisle:ara yol, bina kolu, geçit, koridor, yapı uzantısı
 • ajar:ahenksiz olarak, aralık, sarsıntılı olarak, yarı açık
 • akimbo:eller belde, elleri belinde
 • akin:akraba, benzeyen, yakın
 • alabaster:albatr, kaymaktaşı, kaymaktaşından yapılan, su mermeri, su mermerinden yapılan
 • alack:eyvah!, vah!, yazık!
 • alack!:eyvah!, vah!, yazık!
 • alacrity:can atma, canlılık, heves, istek
 • alarm:alârm, alârm vermek, alârma geçirmek, ayağa kaldırmak, dehşet, korku, korkutmak, panik yapmak, tehlike işareti, telaş, telaşlandırmak
 • alarmed:paniğe kapılmış, panik
 • alarming:korkutucu, panik yaratan, telaşlandıran
 • alarmist:panik yaratan, panik yaratan kimse, telaşlandıran, telâşlandıran kimse
 • alarms:alârm, alârm vermek, alârma geçirmek, ayağa kaldırmak, dehşet, korku, korkutmak, panik yapmak, tehlike işareti, telaş, telaşlandırmak
 • alarum:alârm
 • alas:eyvah!, tüh!, yazık!
 • alas!:eyvah!, tüh!, yazık!
 • alaska:alaska
 • alaskan:alaska, alaskalı
 • alated:kanatlı
 • alb:papaz cüppesi
 • albania:arnavutluk
 • albanian:arnavut, arnavutça
 • albatross:albatros
 • albedo:aklık, aklık derecesi
 • albeit:gerçi, her ne kadar, ise de, karşın
 • albert:köstek, saat zinciri
 • albescent:akçıl, beyazımsı, beyazlaşan
 • albinism:akşınlık, albinizm
 • albino:akşın, albino, çapar
 • albion:ingiltere
 • album:albüm, plak
 • albumen:albümin, yumurta akı
 • albumin:albümin, yumurta akı
 • albumins:albümin, yumurta akı
 • alburnum:ağaç özü
 • alcali:alkali, alkalik, baz
 • alchemic:alşimi ile ilgili, simya ile ilgili
 • alchemist:alşimist, simyager
 • alchemy:alşimi, simya
 • alcholic:alkol, alkolik, alkollü, ayyaş
 • alcohol:alkol, içki, ispirto
 • alcoholic:alkol, alkolik, alkollü, ayyaş
 • alcoholics:alkolikler, alkollü içkiler
 • alcoholism:alkoliklik, alkolizm, ayyaşlık, içki alışkanlığı
 • alcove:çardak, cumba, girinti, kameriye, oyuk
 • aldehyde:aldehit
 • alder:akçaağaç, kızılağaç
 • alderman:belediye meclisi üyesi
 • aldermanry:belediye meclisi üyeliği
 • alderney:alderney adası, alderney ineği
 • alderwoman:belediye meclisi üyesi kadın
 • ale:bira, birinci kalite bira
 • aleatoric:şansa bağlı
 • aleatory:şansa bağlı
 • alee:bocada, rüzgâraltına, rüzgâraltında
 • alehouse:bar, birahane, meyhane
 • alembic:imbik, süzgeç
 • alert:açıkgöz, alârm, alârma geçirmek, atik, gözünü açmak, tehlike işareti, tetik, tetikte olma, uyanık, uyarmak
 • alerter:açıkgöz, atik, tetik, uyanık
 • alerting:alârma geçirmek, gözünü açmak, uyarmak
 • alertness:açıkgözlük, atiklik, tetiklik, uyanıklık
 • alewife:birahaneci kadın, meyhaneci kadın, ringa cinsinden iri balık
 • alexia:aleksi, okuma yitimi
 • alfalfa:alfalfa, kabayonca
 • alfresco:açık hava, açık havada
 • alga:alg, suyosunu, yosun
 • algae:alg, suyosunu, yosun
 • algebra:cebir
 • algebraic:cebir, cebirsel
 • algebraical:cebir, cebirsel
 • algerian:cezayir, cezayirli
 • algerine:cezayirli
 • algesia:ağrıya aşırı duyarlılık, aljezi
 • algology:suyosunları bilimi
 • algorism:arap rakamları sistemi
 • algorithm:arap rakamları sistemi
 • algorithms:arap rakamları sistemi
 • alias:başka ad, başka bir deyişle, diğer adıyle, takma ad
 • alibi:gerekçe, mazeret, suç mahallinden başka yerde
 • alien:aktarma, ecnebi, farklı, uymayan, uzaylı, yabancı, yabancı kelime, yabancı uyruklu, yabancı uyruklu kimse, yaratık
 • alienable:başkasına devredilebilir, devredilebilir
 • alienage:yabancı uyruklu olma, yabancılık
 • alienate:aralarını açmak, devretmek, soğutmak, yabancılaştırmak
 • alienated:aralarını açmak, devretmek, soğutmak, yabancılaştırmak
 • alienating:aralarını açmak, devretmek, soğutmak, yabancılaştırmak
 • alienation:aralarını açma, dengesizlik, devir, devretme, soğutma, yabancılaştırma
 • alienator:ara bozucu kimse, devreden kimse
 • alienism:akıl hastalıkları
 • alienist:akıl hastalıkları uzmanı, psikiyatrist, ruhbilimci
 • aliform:kanat şeklinde
 • alight:aydınlanmış, inmek, ışıkları yanmış, ışıl ışıl, konmak, rastlamak, tesadüfen bulmak, tutuşmuş, yanan, yere inmek
 • align:dizilmek, dizmek, hizaya sokmak, sıralamak, sıralanmak, sıraya koymak
 • aligned:dizilmek, dizmek, hizaya sokmak, sıralamak, sıralanmak, sıraya koymak
 • alignment:gruplaşma, hiza, hizalanma, işbirliği yapma, sıra, sıralama, uyuşma
 • alike:aynı, benzer, benzer şekilde, benzeyen, fark gözetmeden, farksız
 • aliment:besin, gıda, yiyecek
 • alimentary:beslenme, besleyici
 • alimentation:besleme, beslenme
 • alimony:nafaka
 • aline:dizilmek, dizmek, hizalamak, sıralamak, sıralanmak
 • aliquot:kalansız bölen, tümbölen
 • alive:canlı, diri, elektrik yüklü, farkında, hayat dolu, hayatta, sağ, yaşayan
 • alizarin:alizarin, kök kırmızısı
 • alkali:alkali, alkali metal, baz
 • alkaline:alkalik, bazik
 • alkalinity:alkaliklik, baziklik
 • alkaloid:alkaloid ile ilgili, alkaloit
 • all:alayı, büsbütün, bütün, bütünüyle, hep, hepsi, her, her şey, herkes, katışıksız, özbeöz, saf, tamamen, tüm
 • allah:allah
 • allay:bastırmak, gidermek, hafifletmek, sakinleştirmek, yatıştırmak
 • allaying:bastırmak, gidermek, hafifletmek, sakinleştirmek, yatıştırmak
 • allegation:bahane, iddia, ileri sürme, mazeret, özür, sav
 • allegations:bahane, iddia, ileri sürme, mazeret, özür, sav
 • allege:iddia etmek, ileri sürmek, kanıt olarak göstermek, mazeret olarak göstermek
 • alleged:iddia edilen, sözde, sözümona
 • allegedly:iddiaya göre, sözde
 • allegiance:bağlılık, sadakât
 • alleging:iddia etmek, ileri sürmek, kanıt olarak göstermek, mazeret olarak göstermek
 • allegoric:alegorik, kinayeli
 • allegorical:alegorik, kinayeli
 • allegorize:alegori biçiminde yorumlamak, kinaye yazmak
 • allegory:alegori, kinaye
 • allegretto:allegretto
 • allegro:allegro
 • alleluia:tanrıya şükretme
 • allergic:alerjik
 • allergy:alerji, antipati, aşırı duyarlılık
 • alleviate:azaltmak, bastırmak, dindirmek, hafifletmek, teskin etmek, yatıştırmak
 • alleviated:azaltmak, bastırmak, dindirmek, hafifletmek, teskin etmek, yatıştırmak
 • alleviates:azaltmak, bastırmak, dindirmek, hafifletmek, teskin etmek, yatıştırmak
 • alleviating:azaltmak, bastırmak, dindirmek, hafifletmek, teskin etmek, yatıştırmak
 • alleviation:azalma, dinme, hafifleme, yatışma
 • alley:dar yol, geçit, pasaj, patika
 • alleyway:dar yol, geçit
 • alliance:akrabalık, anlaşma, antlaşma, bağ, birleşme, birlik, dünürlük, ittifak, pakt
 • allied:akraba, bağlaşık, birlik olan, müttefik
 • alligator:timsah
 • alliterate:aliterasyon yapmak, aynı sesi tekrarlamak
 • alliteration:aliterasyon, aynı sesin tekrarı, ses yinelemesi
 • allocate:ayırmak, bölüştürmek, paylaştırmak
 • allocated:ayırmak, bölüştürmek, paylaştırmak
 • allocating:ayırmak, bölüştürmek, paylaştırmak
 • allocation:bölüştürme, dağıtma, ödenek, pay, pay ayırma, paylaştırma, tahsis
 • allocution:hitabe, konuşma, nutuk, söylev
 • allomorph:alomorf, biçimbirimsel değişke
 • allot:ayırmak, bölüştürmek, hisselere ayırmak, kura ile belirlemek, paylaştırmak, tahsis etmek
 • allotment:bölüştürme, hisse, kiraya verilen küçük arazi, pay, pay etme, paylaştırma, tahsis
 • allotted:ayırmak, bölüştürmek, hisselere ayırmak, kura ile belirlemek, paylaştırmak, tahsis etmek
 • allow:ayırmak, bırakmak, düşünmek, fikrinde olmak, göz önüne almak, hesaba katmak, imkân vermek, indirim yapmak, itiraf etmek, izin vermek, kabul etmek, koyvermek, vermek
 • allowable:hoşgörülebilir, indirim yapılabilir, izin verilebilir, mübâh, uygun
 • allowance:avans, göz önünde tutma, handikap, harçlık, hesaba katma, hoşgörü, indirim, iskonto, izin, müsaade, ödenek, tolerans
 • allowances:avans, göz önünde tutma, handikap, harçlık, hesaba katma, hoşgörü, indirim, iskonto, izin, müsaade, ödenek, tolerans
 • allowed:ayırmak, bırakmak, düşünmek, fikrinde olmak, göz önüne almak, hesaba katmak, imkân vermek, indirim yapmak, itiraf etmek, izin vermek, kabul etmek, koyvermek, vermek
 • allowing:ayırmak, bırakmak, düşünmek, fikrinde olmak, göz önüne almak, hesaba katmak, imkân vermek, indirim yapmak, itiraf etmek, izin vermek, kabul etmek, koyvermek, vermek
 • alloy:alaşım, alaşım hazırlamak, bozmak, değeri azaltan şey, değerini düşürmek, kaliteyi düşüren şey, karışım, karışım yapmak
 • alloyed:alaşım hazırlamak, bozmak, değerini düşürmek, karışım yapmak
 • allround:çok yetenekli, çok yönlü
 • allspice:yenibahar
 • alltime:diğerlerinden üstün, en, tam günlük
 • allude:kastetmek, taş atmak, üstü kapalı söylemek
 • alluding:kastetmek, taş atmak, üstü kapalı söylemek
 • allure:aklını başından almak, aklını çelmek, albeni, ayartmak, baştan çıkarmak, büyüleme, büyülemek, cazibe, cazip şey, çekme
 • allured:aklını başından almak, aklını çelmek, ayartmak, baştan çıkarmak, büyülemek
 • allurement:albeni, büyüleme, cazibe, cazip şey, çekici taraf, çekicilik, çekme
 • alluring:albenili, cazip, çekici
 • allusion:dokundurma, ima, kinaye, laf çaktırma, taş
 • allusive:imalı, kinayeli, üstü kapalı
 • alluvial:alüvyonlu, lığlı
 • alluvion:alüvyon, alüvyondan oluşan arazi, lığ
 • alluvium:alüvyon, alüvyonlu arazi
 • ally:birleşmek, birleştirmek, dost, katılmak, katmak, müttefik
 • allying:birleşmek, birleştirmek, katılmak, katmak
 • almanac:almanak, takvim, yıllık
 • almighty:büyük, her şeye gücü yeten, müthiş, müthiş biçimde, sınırsız gücü olan, son derece, ulu, yüce
 • almond:badem
 • almoner:sosyal görevli, yardım dağıtan görevli
 • almost:adeta, az daha, az kalsın, hemen hemen, neredeyse, yaklaşık olarak
 • alms:sadaka, yardım, zekât
 • almsgiving:sadaka verme
 • almshouse:darülaceze, düşkünler evi, imarethane, yaşlılar evi
 • almsman:düşkün, sadaka alan kimse
 • aloe:aloe, ödağacı, sarısabır
 • aloft:gemi direğinde, havada, havaya, yukarıda, yukarıya, yükseklerde
 • alone:bir başına, kimsesiz, tek başına, yalnız, yalnız başına
 • along:beraberine, boyunca, ileri, ileriye, süresince, yanına, yanısıra
 • alongshore:kıyı boyunca, sahil boyunca
 • alongside:borda bordaya, yan yana, yanında, yanısıra
 • aloof:ayrı, ilgisiz, soğuk, uzak, uzakta
 • aloofness:mesafe koyma, sokulmama, uzak durma
 • alopecia:kellik
 • aloud:bağırarak, yüksek sesle
 • alp:alp, yüksek dağ
 • alpaca:alpaka, alpaka yünü, alpaka yününden kumaş
 • alpenhorn:çoban borusu
 • alpenstock:demir uçlu dağcı sopası
 • alpha:alfa, pek iyi
 • alphabet:alfabe, esaslar, ilkeler
 • alphabetic:alfabetik
 • alphabetical:alfabetik
 • alphabetize:alfabetik olarak sıralamak
 • alphorn:çoban borusu
 • alpine:yüksek dağlar ile ilgii
 • alpinist:alpinist, dağcı
 • alps:alp dağları, alpler
 • already:bile, çoktan, önceden, şimdiden, zaten
 • alright:iyi
 • alright!:olur!, peki!, tamam!
 • alsatian:alsas, alsas çoban köpeği, alsaslı
 • also:ayrıca, da, dahi, de, hem, hem de, keza, üstelik
 • altar:altar, kurban kesilen taş, mihrap, sunak
 • altarpiece:mihrabın arkasındaki heykel
 • alter:başkalaşmak, başkalaştırmak, değişiklik yapmak, değişmek, değiştirmek, hadım etmek, kısırlaştırmak
 • alterable:değişebilir, değişir, değiştirilebilir
 • alteration:başkalaşma, değişiklik, değişim, değişme, değiştirme, tadilat
 • alterations:başkalaşma, değişiklik, değişim, değişme, değiştirme, tadilat
 • alterative:değiştiren ilaç, değiştirici
 • altercate:atışmak, kavga etmek, tartışmak
 • altercation:ağız kavgası, atışma, münakaşa, tartışma
 • altered:değişmiş, değiştirilmiş, diğer
 • altering:başkalaşmak, başkalaştırmak, değişiklik yapmak, değişmek, değiştirmek, hadım etmek, kısırlaştırmak
 • alternate:alternatif, birbiri ardından gelen, birbirini izlemek, birbirini izleyen, birbirini takip etmek, değişimli, değişimli olarak yapmak, değişmek, değiştirmek, muavin, sıra ile yapmak, vekil
 • alternately:değişimli olarak, nöbetleşe, sıra ile
 • alternating:alternatif, dalgalı
 • alternation:birbirini izleme, değişimli olma, nöbetleşme
 • alternative:alternatif, başka, değişik, öbür, seçenek, şık
 • alternatively:alternatif olarak
 • alternatives:alternatif, seçenek, şık
 • alternator:alternatör
 • altho:gerçi, karşın, rağmen
 • although:gerçi, ise de, karşın, olduğu halde, rağmen
 • altimeter:altimetre, yükseklik ölçer
 • altitude:irtifa, itibar, rakım, üstünlük, yükseklik, yükselti
 • altitudes:doruklar, yüksek yer
 • alto:alto, alto sesli sanatçı, en kalın kadın sesi
 • altogether:baştan sona, büsbütün, bütün bütün, genelde, hepten, tamamen
 • altruism:başkalarını düşünme, özgecilik
 • altruist:başkalarını düşünen, özgeci
 • altruistic:başkalarını düşünen, özgecil
 • alturism:başkalarını düşünme, özgecilik
 • alum:şap
 • alumina:alümin, alüminyum oksit
 • aluminium:alüminyum
 • aluminum:alüminyum
 • alumna:eski kız öğrenci, mezun kız
 • alumnus:eski erkek öğrenci, mezun erkek
 • alveolar:diş yuvası, diş yuvası ile ilgili
 • alveoli:alveol, diş yuvası
 • alveolus:alveol, diş yuvası
 • always:boyuna, daima, defalarca, hep, her zaman, tekrar tekrar
 • alyssum:deliotu
 • amain:şiddetle, tüm gücüyle, var gücüyle
 • amalgam:birbirine karışma, cıvalı alaşım, karışım, malgama
 • amalgamate:birleşmek, birleştirmek, cıva ile karıştırmak, karışmak, karıştırmak
 • amalgamated:birleşmek, birleştirmek, cıva ile karıştırmak, karışmak, karıştırmak
 • amalgamation:alaşım, cıva ile bir başka madeni karıştırma, karışım, şirketlerin birleşmesi
 • amanuensis:kâtip, sekreter, yazman
 • amaranth:eflâtun, horozibiği çiçeği, mor, solmayan çiçek
 • amaranthine:ebedi, mor, solmaz
 • amaryllis:güzelhatun çiçeği, köylü güzeli, nergis zambağı
 • amass:biriktirmek, toplamak, yığmak
 • amassed:biriktirmek, toplamak, yığmak
 • amassing:biriktirmek, toplamak, yığmak
 • amateur:amatör, meraklı
 • amateurish:acemice yapılan, amatörce
 • amateurs:amatör, meraklı
 • amative:aşk dolu, aşkıkâne, aşkın belirtisi olan
 • amatol:amatol
 • amatory:aşıkâne, aşk dolu, aşkın belirtisi olan
 • amaze:afallatmak, hayran bırakmak, hayret ettirmek, hayrete düşürmek, şaşırtmak
 • amazed:hayret etmiş, şaşırmış
 • amazedly:şaşılacak biçimde
 • amazement:hayret, şaşkınlık
 • amazing:hayran eden, hayret verici, ilginç, şaşılacak, şaşırtıcı
 • amazon:kadın savaşçı
 • amazonian:amazon, amazon nehri ile ilgili, amazonlar ile ilgili
 • ambages:dolambaçlı yol, dolaylı davranış
 • ambassador:büyükelçi, elçi, temsilci
 • ambassadorial:büyükelçi ile ilgili, büyükelçilik ile ilgili
 • ambassadress:büyükelçi kadın, büyükelçi karısı
 • amber:kehribar, kehribar rengi, koyu sarı
 • ambergris:amber, esmeramber
 • ambi:çift, iki, ikisi de
 • ambiance:ambians, çevre, hava, ortam
 • ambidexter:iki elini de kullanabilen kimse, iki yüzlü
 • ambidexterity:iki elini de kullanabilme, iki yüzlülük
 • ambidextrous:çok yönlü, elinden her iş gelen, iki elini de kullanabilen, iki yüzlü
 • ambience:ambians, çevre, hava, ortam
 • ambient:çevre, çevreleyen, ortam
 • ambiguities:anlam belirsizliği, belirsizlik, iki anlamlılık, şüpheli oluş
 • ambiguity:anlam belirsizliği, belirsizlik, iki anlamlılık, şüpheli oluş
 • ambiguous:belirsiz, iki anlamlı, lastikli, müphem
 • ambit:alan, çevre, etraf, muhit, ortam
 • ambition:heves, hırs, ihtiras, tutku
 • ambitions:heves, hırs, ihtiras, tutku
 • ambitious:arzulu, başarma isteği olan, hevesli, hırslı, ihtiraslı, istekli, tutkulu
 • ambitiousness:hevesli olma, hırslılık, tutkulu olma
 • ambivalence:çelişik duyguları olma, duygu karmaşası
 • ambivalent:duyguları çelişen, kararsız, karışık duygular besleyen
 • amble:rahvan koşma, rahvan koşmak, sallana sallana yürüme, sallana sallana yürümek, yavaş yavaş dolaşma, yavaş yavaş dolaşmak
 • ambler:eşkinli at, rahvan yürüyen at
 • ambrosia:çok lezzetli yemek, ölümsüzlük yemeği, tadı ve kokusu güzel şey, tanrı yemeği
 • ambrosial:güzel tatlı, mükemmel, nefis
 • ambulance:ambulans, cankurtaran, gezici hastane
 • ambulant:ayakta tedavi edilen, gezici, hastanın yatmasını gerektirmeyen, seyyar
 • ambulatory:ayakta tedavi edilen, gezici, gezilebilir, kemerli yol, seyyar
 • ambuscade:pusu, pusuya düşürmek, pusuya yatmak, pusuya yatmış askerler, pusuya yerleştirmek, tuzağa düşürmek, tuzak, tuzak kurmak
 • ambush:pusu, pusuya düşürmek, pusuya yatmak, pusuya yatmış askerler, pusuya yerleştirmek, tuzak, tuzak kurmak
 • ambusher:pusucu, tuzak kuran
 • ameba:amip
 • amebic:amibik, amiplerin neden olduğu
 • ameer:emir
 • ameliorate:düzelmek, düzeltmek, gelişmek, geliştirmek, iyileşmek, iyileştirmek
 • ameliorated:düzelmek, düzeltmek, gelişmek, geliştirmek, iyileşmek, iyileştirmek
 • ameliorating:düzelmek, düzeltmek, gelişmek, geliştirmek, iyileşmek, iyileştirmek
 • amelioration:düzelme, gelişme, iyileşme
 • ameliorative:düzelebilir, iyileşebilir, iyileştirilebilir
 • amen!:amin!, haklısınız!, öyle olsun!
 • amenable:bağlı, cevap verebilir, mükellef, sorumlu, tabi olan, uysal, yükümlü, yumuşak başlı
 • amenably:uysalca, yumuşak başlılıkla
 • amend:değişmek, değiştirmek, düzelmek, düzeltmek, iyileşmek, iyileştirmek
 • amendable:düzeltilebilir, iyileştirilebilir
 • amendatory:düzeltici, iyileştirici
 • amended:değişmek, değiştirmek, düzelmek, düzeltmek, iyileşmek, iyileştirmek
 • amendment:düzeltme, iyileştirme, yasa değişikliği, yasayı değiştirme
 • amendments:düzeltme, iyileştirme, yasa değişikliği, yasayı değiştirme
 • amends:özür, tazminat, telâfi, zararın karşılanması
 • amenities:kolaylıklar, rahatlıklar, yaşamın hoş yönleri
 • amenity:hoş tavırlar, hoşluk, tatlılık
 • amerce:para cezası vermek, para cezasına çarptırmak
 • amercement:ceza tutarı, para cezası verme
 • america:amerika
 • american:amerikalı, amerikan, amerikan ingilizcesi
 • americanism:amerikalılara özgü özellik, amerikan ingilizcesine özgü deyim, amerika’ya bağlılık
 • americanize:amerikalılaşmak, amerikalılaştırmak
 • americans:amerikalı, amerikan ingilizcesi
 • amerind:eskimo, kızılderili, yerli
 • amerindian:eskimo, kızılderili, yerli
 • amethyst:ametist, mor kuvars, mor yakut
 • amiability:cana yakınlık, sevimlilik, tatlılık
 • amiable:cana yakın, sevimli, sıcakkanlı, sokulgan, tatlı
 • amianthus:amyant, pamuk taşı
 • amicable:barışçıl, dostane, dostça
 • amicably:barışçıl, dostane, dostça
 • amid:arasına, arasında, ortasına, ortasında
 • amide:amit
 • amidships:gemi ortası, geminin ortasında
 • amidst:arasına, arasında, ortasına, ortasında
 • amine:amin
 • amir:emir
 • amirate:emaret, emirlik
 • amiss:hatalı, ters, yanlış, yersiz
 • amity:arkadaşlık, dostça ilişki, dostluk, iyi ilişki
 • ammeter:ampermetre, amperölçer
 • ammo:cephane, mühimmat
 • ammonia:amonyak
 • ammoniac:amonyak, amonyak ile ilgili
 • ammonium:amonyum
 • ammunition:cephane, koz, saldırı fırsatı
 • amnesia:amnezi, bellek yitimi, hafıza kaybı, unutkanlık
 • amnesiac:hafızasını kaybetmiş, unutkan
 • amnesty:af, genel af, genel afla serbest bırakmak
 • amoeba:amip
 • amoebic:amibik, amiplerin neden olduğu
 • amok:bunalım sonucu öldürme arzusu
 • among:arasına, arasında, içinde
 • amongst:arasına, arasında, içinde
 • amoral:ahlâk ile ilgisiz, ahlâkdışı, amoral, töredışı
 • amorist:aşık, çapkın, kadınların sevgilisi
 • amorous:aşık, aşk, aşkla ilgili, tutkun
 • amorousness:aşıklık, tutkunluk
 • amorphous:amorf, biçimsiz, şekilsiz
 • amortisation:amortisman, aşınma, aşınma payı, itfa, sönüm
 • amortization:amortisman, aşınma, aşınma payı, itfa, sönüm
 • amortize:amortisman ayırmak, amortize etmek, itfa etmek, sönümlemek
 • amortizing:amortisman ayırmak, amortize etmek, itfa etmek, sönümlemek
 • amount:anlamına gelmek, değer, eşit olmak, ifade etmek, miktar, önem, sonuca varmak, toplam, toplama ulaşmak, tutar
 • amounting:anlamına gelmek, eşit olmak, ifade etmek, sonuca varmak, toplama ulaşmak
 • amounts:anlamına gelmek, değer, eşit olmak, ifade etmek, miktar, önem, sonuca varmak, toplam, toplama ulaşmak, tutar
 • amour:aşk, aşk macerası
 • amperage:amper gücü, amperaj
 • ampere:amper
 • amphetamine:amfetamin
 • amphi:çift, iki
 • amphibia:amfibi hayvanlar
 • amphibian:amfibi, amfibi araç, amfibi hayvan, karada ve suda çalışabilen, suda ve karada yaşayabilen, yüzergezer
 • amphibious:amfibi, karada ve denizde yaşayan, yüzergezer
 • amphitheater:amfi, amfiteatr, amfitiyatro
 • amphitheatre:amfi, amfiteatr, amfitiyatro
 • amphora:amfor, amfora, çift kulplu eski testi
 • ample:bol, büyük, çok, geniş, heybetli, iri, kâfi, yeterli
 • ampleness:bolluk, büyüklük, çokluk, genişlik
 • amplification:amplifikasyon, ayrıntıları ile açıklama, büyütme, genişletme, sesi yükseltme
 • amplified:artırmak, büyütmek, geniş olarak açıklamak, genişletmek, yükseltmek
 • amplifier:amplifikatör, büyütücü alet, hopârlör, yükseltici
 • amplify:artırmak, büyütmek, geniş olarak açıklamak, genişletmek, yükseltmek
 • amplifying:artırmak, büyütmek, geniş olarak açıklamak, genişletmek, yükseltmek
 • amplitude:bolluk, çokluk, genişlik, genlik
 • amply:bol bol, bolca, fazlasıyla
 • ampoule:ampul
 • ampulla:hacı şişesi, kutsal yağ şişesi
 • amputate:budamak, kesmek, organını almak
 • amputation:organın alınması, uzvun kesilmesi
 • amputee:organı alınmış kimse
 • amuck:bunalım sonucu öldürme arzusu
 • amulet:muska, nazar boncuğu, nazarlık, tılsım
 • amuse:eğlendirmek, güldürmek, neşelendirmek, oyalamak
 • amused:eğlendirmek, güldürmek, neşelendirmek, oyalamak
 • amusement:eğlence, eğlenme, gülünçlük, komiklik, oyalanma
 • amusing:eğlenceli, gülünç, komik
 • amusingly:eğlendirici bir şekilde
 • amygdaloid:badem şeklinde, bademcik taşı
 • amyl:amil, nişasta
 • amylaceous:nişasta ile ilgili, nişastalı, nişastaya benzer
 • anabaptist:anabatist, vaftize karşı çıkan kimse
 • anabolism:anabolizma, özümleme olayları bütünü
 • anachronism:anakronizm, kronolojik hata, tarih hatası, tarihini karıştırma
 • anachronistic:kronolojik hatayla ilgili
 • anacoluthon:anakolüt, cümledeki anlam uyuşmazlığı
 • anaconda:anakonda, dev piton
 • anacreon:anakrion, yunan lirik şairi
 • anaemia:anemi, kansızlık
 • anaemic:anemik, beti benzi kaçmış, kansız, solgun
 • anaesthesia:anestezi, duyu yitimi, duyumsuzlaşma, hissizlik, uyuşma, uyuşturma
 • anaesthetic:anestetik, anestetik ilaç, uyuşturucu, uyuşturucu ilaç
 • anaesthetist:anestezi uzmanı, anestezist, narkozcu
 • anaesthetize:narkoz vermek, uyuşturmak, uyutmak
 • anaesthetized:narkoz vermek, uyuşturmak, uyutmak
 • anagram:çevrik kelime, evirmece, harflerin yerini değiştirme
 • anal:anal, anüs ile ilgili, anüsten yapılan
 • analects:seçme eserler, seçmeler
 • analgesia:ağrı yitimi, ağrının kesilmesi, analjezi
 • analgesic:ağrı kesici, ağrı kesici ilaç, analjezik, analjezik ilaç
 • analgesics:ağrı kesici ilaç, analjezik ilaç
 • analogic:analojik, andıran, benzer, benzeşen
 • analogical:analojik, andıran, benzer, benzeşen
 • analogous:analojik, andıran, benzer, benzeşen
 • analogue:analog, benzer, benzer şey
 • analogy:analoji, benzerlik, benzeşim, karşılaştırma, kıyas, örnekseme
 • analyse:analiz etmek, araştırmak, çözümlemek, incelemek, tahlil etmek
 • analyser:analizör, tahlil cihazı
 • analyses:analiz, çözümleme, inceleme, tahlil
 • analysis:analiz, çözümleme, inceleme, tahlil
 • analyst:analist, araştırmacı, tahlilci
 • analysts:analist, araştırmacı, tahlilci
 • analytic:analitik, çözümlemeli, çözümsel
 • analytical:analitik, çözümlemeli, çözümsel
 • analytics:mantıksal analiz, mantıksal çözümleme
 • analyzable:analiz edilebilir, çözümlenebilir
 • analyze:analiz etmek, araştırmak, çözümlemek, incelemek, tahlil etmek
 • analyzer:analizör, tahlil cihazı
 • anamnesis:hastanın geçmişi, hatırlama
 • anapaest:feilün, iki kısa ve bir uzun heceli ölçü
 • anapest:feilün
 • anaphylaxis:anafilaksi, aşırı duyarlılık
 • anarchic:anarşik, anarşiye neden olan
 • anarchical:anarşik, anarşiye neden olan
 • anarchism:anarşizm, anarşizm yanlısı olma, kargaşa
 • anarchist:anarşi yanlısı, anarşist
 • anarchy:anarşi, başıboşluk, başsızlık, kargaşa
 • anastomosis:anastomoz, kesişerek ağızlaşma
 • anathema:aforoz, lanetleme, lânetlenmiş kimse, lânetli şey, nefret edilen şey
 • anathematize:afaroz etmek, lanetlemek
 • anathematized:afaroz etmek, lanetlemek
 • anatomic:anatomi ile ilgili, anatomik
 • anatomical:anatomi ile ilgili, anatomik
 • anatomist:analizci, anatomi uzmanı, anatomici, incelemeci
 • anatomize:açımlamak, dikkatle incelemek, parçalara ayırıp incelemek
 • anatomy:analiz, anatomi, anatomik yapı, inceleme, vücut yapısı
 • ancestor:ata, cet, dede, soy
 • ancestors:soy
 • ancestral:atalar ile ilgili, atalardan kalma
 • ancestry:atalar, ecdat, soy
 • anchor:açık oturum yöneticisi, açık oturum yönetmek, çapa, dayanak noktası, demir, demir atmak, demirlemek, güven kaynağı, lenger, sağlama bağlamak, sunucu, sunuculuk yapmak
 • anchorage:dayanak, demirleme, demirleme yeri, destek, güven kaynağı
 • anchored:demirli
 • anchoress:toplumdan kaçan kadın, yalnızlığı seven kadın
 • anchoring:açık oturum yönetmek, demir atmak, demirlemek, sağlama bağlamak, sunuculuk yapmak
 • anchorite:toplundan kaçan adam, yalnızlığı seven adam
 • anchovy:ançuez, hamsi
 • anchusa:öküzdili, sığırdili
 • ancient:çok eski, eski, eskiden kalma
 • anciently:eski zamanlarda, eskiden, eskilerde
 • ancients:eski uygarlıklar, eskiler, klasik eserler yazarı
 • ancillary:yan, yardımcı
 • ancon:ankon, dirsek
 • and:de, ile, ve
 • andante:andante, yarı yavaş
 • andantino:andanteden daha canlı, andantino
 • andiron:ocak ayaklığı
 • andrew:iskoçya’nın koruyucu azizi
 • androgynous:çift cinsiyetli, erdişi, erselik
 • android:android, insan şeklinde robot
 • anecdotal:fıkra ile ilgili, fıkra türünde
 • anecdotalist:fıkra ile ilgili, fıkra türünde
 • anecdote:anekdot, fıkra, hikâye, kısa hikâye
 • anecdotic:fıkra ile ilgili, fıkra türünde
 • anecdotical:fıkra ile ilgili, fıkra türünde
 • anemia:anemi, kansızlık
 • anemic:anemik, beti benzi kaçmış, kansız, solgun
 • anemograph:anemograf, rüzgârölçer
 • anemometer:anemi, kansızlık
 • anemone:anemon, dağlâlesi, denizşakayığı
 • anent:dair, ilgili
 • aneroid:kadranlı barometre, sıvısız barometre
 • anesthesia:kadranlı barometre, sıvısız barometre
 • anesthetic:anestetik, anestetik ilaç, uyuşturucu, uyuşturucu ilaç
 • anesthetist:anestezi uzmanı, anestezist, narkozcu
 • anesthetize:narkoz vermek, uyuşturmak, uyutmak
 • anesthetized:narkoz vermek, uyuşturmak, uyutmak
 • anesthetizing:narkoz vermek, uyuşturmak, uyutmak
 • anew:baştan, bir daha, tekrar, yeniden
 • angary:angarya
 • angel:iyilik meleği, melek, sponsor
 • angelfish:keler, maymunbalığı
 • angelic:melek gibi, meleklere özgü
 • angelica:melekotu
 • angelical:iyilik meleği, melek, sponsor
 • angelus:isa’nın vücut bulması duası
 • anger:dargınlık, darıltmak, hiddet, hırs, kızdırmak, kızgınlık, kızma, öfke, öfkelendirmek, sinirlendirmek
 • angered:darıltmak, kızdırmak, öfkelendirmek, sinirlendirmek
 • angina:isa’nın vücut bulması duası
 • angle:açı, çarpıtmak, dirsek, görüş açısı, kıvırmak, köşe, köşe yapmak, olta, olta ile balık tutmak, saptırmak, tarz, yol
 • angled:açılı, köşeli
 • angler:fenerbalığı, olta ile balık tutan kimse
 • angleworm:açılı, köşeli
 • anglicism:ingilizce deyim, ingilizlere özgü özellik
 • anglicize:fenerbalığı, olta ile balık tutan kimse
 • angling:olta ile balık tutma
 • anglomania:ingiliz hayranlığı
 • angola:angora, tiftik dokuma
 • angostura:angostura, güzel kokulu bir ağaç
 • angrily:fena, hiddetle, kızgın bir şekilde, öfkeyle
 • angriness:ingiliz hayranlığı
 • angry:fırtınalı, hiddetli, hırslı, iltihaplı, kızarmış, kızgın, kızmış, öfkeli
 • angst:endişe, pişmanlık
 • angsty:fırtınalı, hiddetli, hırslı, iltihaplı, kızarmış, kızgın, kızmış, öfkeli
 • anguish:fırtınalı, hiddetli, hırslı, iltihaplı, kızarmış, kızgın, kızmış, öfkeli
 • angular:fırtınalı, hiddetli, hırslı, iltihaplı, kızarmış, kızgın, kızmış, öfkeli
 • angularity:açılı olma, aşırı zayıflık, köşeli olma, sevimsizlik
 • anil:çivitotu
 • animadversion:eleştiri, kınama, sitem, tenkit
 • animal:hayvan, hayvanlarla ilgili, hayvansal
 • animalcule:çivitotu
 • animalism:hayvan olma, hayvanilik
 • animate:anime etmek, canlandırmak, canlı, diriltmek, hareketlendirmek, hareketli, hayat dolu, neşelendirmek, neşeli, yaşayan
 • animated:anime edilmiş, canlandırılmış, canlı, hayat dolu, neşeli
 • animating:anime etmek, canlandırmak, diriltmek, hareketlendirmek, neşelendirmek
 • animation:animasyon, canlandırma, canlılık, çizgi film yapma, heyecan, şevk
 • animator:animatör, canlandırıcı, çizgi film ressamı, neşelendiren kimse
 • animism:animizm, canlıcılık
 • animosity:düşmanlık, husumet, kin, nefret
 • animus:düşmanlık, kin, nefret
 • anion:anyon
 • anions:düşmanlık, husumet, kin, nefret
 • anise:düşmanlık, kin, nefret
 • anisette:düşmanlık, kin, nefret
 • aniversary:düşmanlık, kin, nefret
 • anjou:düşmanlık, kin, nefret
 • ankle:düşmanlık, kin, nefret
 • anklebone:düşmanlık, kin, nefret
 • anklesock:kısa çorap, soket
 • anklet:ayak bileziği, halhal, kısa çorap, soket
 • anklets:düşmanlık, kin, nefret
 • ankylosis:düşmanlık, kin, nefret
 • ann:anyon
 • annal:düşmanlık, kin, nefret
 • annalist:düşmanlık, kin, nefret
 • annals:düşmanlık, kin, nefret
 • anne:anyon
 • anneal:düşmanlık, kin, nefret
 • annealed:anyon
 • annealer:anason
 • annealing:anyon
 • annex:düşmanlık, kin, nefret
 • annexation:düşmanlık, kin, nefret
 • annexationist:anyon
 • annexe:anyon
 • annexed:düşmanlık, kin, nefret
 • annexes:ek, ek bina, eklemek, eklenti, habersiz almak, ilave, ilave etmek, katmak, topraklarına katmak
 • annexing:düşmanlık, kin, nefret
 • annexion:anyon
 • annexure:düşmanlık, kin, nefret
 • annihilate:düşmanlık, kin, nefret
 • annihilated:anyon
 • annihilating:düşmanlık, kin, nefret
 • annihilation:anyon
 • annihilative:düşmanlık, kin, nefret
 • anniversary:düşmanlık, kin, nefret
 • annotate:düşmanlık, kin, nefret
 • annotation:düşmanlık, kin, nefret
 • annotator:düşmanlık, kin, nefret
 • announce:düşmanlık, kin, nefret
 • announcement:anons, bildiri, bildirme, duyurma, duyuru, haber, ilan, ilan etme
 • announcer:düşmanlık, kin, nefret
 • announcing:düşmanlık, kin, nefret
 • annoy:düşmanlık, kin, nefret
 • annoyance:anyon
 • annoyed:kızgın, rahatsız olmuş, sinirlenmiş
 • annoying:düşmanlık, kin, nefret
 • annuitant:anason
 • annuity:düşmanlık, kin, nefret
 • annul:anyon
 • annular:düşmanlık, kin, nefret
 • annulate:düşmanlık, kin, nefret
 • annulated:anason
 • annulation:düşmanlık, kin, nefret
 • annulet:anyon
 • annulled:düşmanlık, kin, nefret
 • annulment:bozma, fesih, iptal
 • annulus:halka
 • annum:anyon
 • annunciate:düşmanlık, kin, nefret
 • annunciation:anyon
 • anode:anot, artı uç, pozitif kutup
 • anodyne:anyon
 • anoint:düşmanlık, kin, nefret
 • anointed:düşmanlık, kin, nefret
 • anointing:anason
 • anointment:düşmanlık, kin, nefret
 • anomalous:düşmanlık, kin, nefret
 • anomalousness:düşmanlık, kin, nefret
 • anomaly:düşmanlık, kin, nefret
 • anomic:düşmanlık, kin, nefret
 • anomie:düşmanlık, kin, nefret
 • anomy:düşmanlık, kin, nefret
 • anon:düşmanlık, kin, nefret
 • anon.:düşmanlık, kin, nefret
 • anonym:anason
 • anonymity:düşmanlık, kin, nefret
 • anonymize:düşmanlık, kin, nefret
 • anonymized:anyon
 • anonymous:düşmanlık, kin, nefret
 • anonymus:düşmanlık, kin, nefret
 • anopheles:anason
 • anorak:düşmanlık, kin, nefret
 • anorectic:anyon
 • anorexia:anyon
 • anorexic:düşmanlık, kin, nefret
 • anosmia:anyon
 • another:ayrı, bambaşka, başka, başka bir tane, bir daha, bir tane daha, diğer, farklı, öbür
 • another’s:düşmanlık, kin, nefret
 • anoxemia:ayrı, bambaşka, başka, başka bir tane, bir daha, bir tane daha, diğer, farklı, öbür
 • anoxia:anason
 • answerability:anyon
 • answerableness:düşmanlık, kin, nefret
 • answered:ayrı, bambaşka, başka, başka bir tane, bir daha, bir tane daha, diğer, farklı, öbür
 • answering:anoksi, kanda oksijen azlığı
 • ant:anyon
 • antacid:anyon
 • antacids:düşmanlık, kin, nefret
 • antagonism:anyon
 • antagonist:düşman, hasım, karşı çıkan, karşı olan kimse, muhalif, rakip
 • antagonistic:anason
 • antagonize:düşmanlık, kin, nefret
 • antarctic:anyon
 • antarctica:anason
 • ante:anyon
 • anteater:karıncayiyen
 • antecede:düşmanlık, kin, nefret
 • antecedence:anason
 • antecedency:anason
 • antecedent:evvelki, önce gelen, önceki, öncül, yerine zamir gelen isim
 • antecedents:düşmanlık, kin, nefret
 • antechamber:anason
 • antedate:düşmanlık, kin, nefret
 • antelope:antilop
 • antelopes:düşmanlık, kin, nefret
 • antemeridian:düşmanlık, kin, nefret
 • antemeridiem:anyon
 • antenatal:düşmanlık, kin, nefret
 • antenna:düşmanlık, kin, nefret
 • antennae:düşmanlık, kin, nefret
 • antennas:düşmanlık, kin, nefret
 • antennule:düşmanlık, kin, nefret
 • antepartum:düşmanlık, kin, nefret
 • anterior:evvelki, ön, önceki, öndeki
 • anteriority:düşmanlık, kin, nefret
 • anteroom:düşmanlık, kin, nefret
 • anthelmintic:düşmanlık, kin, nefret
 • anthem:anyon
 • anther:anter, ercik başı
 • anthill:düşmanlık, kin, nefret
 • anthology:anyon
 • anthozoa:anter, ercik başı
 • anthracite:anyon
 • anthracosis:anter, ercik başı
 • anthrax:antraks, karakabarcık, şarbon, şirpençe
 • anthropo:insan, insanlarla ilgili
 • anthropography:anyon
 • anthropoid:anyon
 • anthropological:anter, ercik başı
 • anthropology:düşmanlık, kin, nefret
 • anthropometry:antropometri, insan vücudunu ölçme bilimi
 • anthropomorphic:anyon
 • anthropomorphise:anyon
 • anthropomorphism:anter, ercik başı
 • anthropomorphous:anyon
 • anthropophagi:düşmanlık, kin, nefret
 • anthropophagite:düşmanlık, kin, nefret
 • anthropophagous:düşmanlık, kin, nefret
 • anthropophagus:düşmanlık, kin, nefret
 • anthropophagy:insan yeme, yamyamlık
 • anti:anter, ercik başı
 • antiacid:düşmanlık, kin, nefret
 • antibacterial:anter, ercik başı
 • antibiosis:düşmanlık, kin, nefret
 • antibiotic:düşmanlık, kin, nefret
 • antibody:düşmanlık, kin, nefret
 • antic:düşmanlık, kin, nefret
 • antichrist:anyon
 • antichristian:düşmanlık, kin, nefret
 • anticipant:düşmanlık, kin, nefret
 • anticipate:anter, ercik başı
 • anticipated:anyon
 • anticipates:düşmanlık, kin, nefret
 • anticipating:düşmanlık, kin, nefret
 • anticipation:düşmanlık, kin, nefret
 • anticipative:anyon
 • anticipator:düşmanlık, kin, nefret
 • anticipatory:ilerisi düşünülerek yapılan, ileriye yönelik, ileriyi de kapsayan, önceden yapılan
 • anticlimax:düş kırıklığı, heyecandan sonraki sıkıntı
 • anticlockwise:anter, ercik başı
 • anticly:anyon
 • antics:acayiplik, antikalık, maskaralık, soytarılık, tuhaflık
 • anticyclone:antisiklon, yüksek basınçlı atmosfer kütlesi
 • antidotal:anter, ercik başı
 • antidote:anyon
 • antiepileptic:anyon
 • antifebrile:düşmanlık, kin, nefret
 • antifeminism:düşmanlık, kin, nefret
 • antigen:anyon
 • antiglobalization:düşmanlık, kin, nefret
 • antimacassar:anyon
 • antimalarial:düşmanlık, kin, nefret
 • antimicrobial:düşmanlık, kin, nefret
 • antimicrobic:düşmanlık, kin, nefret
 • antimycotic:düşmanlık, kin, nefret
 • antinomy:anter, ercik başı
 • antioxidant:düşmanlık, kin, nefret
 • antipathetic:antipati duyan, antipatisi olan, karşı olan, karşıt, zıt olan
 • antipathetical:düşmanlık, kin, nefret
 • antipathetically:anter, ercik başı
 • antipathy:antipati, hoşlanmama, nefret
 • antiperspirant:anyon
 • antiphlogistic:anyon
 • antiphon:anter, ercik başı
 • antiphony:düşmanlık, kin, nefret
 • antipodal:anter, ercik başı
 • antipodes:taban tabana ters olma, yerkürenin tam tersindeki yer, zıtlık
 • antipole:zıt
 • antipollutionist:düşmanlık, kin, nefret
 • antipyretic:anyon
 • antiquarian:anter, ercik başı
 • antiquary:antika meraklısı, antikacı
 • antiquate:anyon
 • antiquated:anyon
 • antique:antik, antika, eski sanat eseri
 • antiques:anter, ercik başı
 • antiquities:eski gelenekler, gelenek ve görenekler
 • antiquity:anter, ercik başı
 • antiscientific:düşmanlık, kin, nefret
 • antisepsis:anter, ercik başı
 • antiseptic:antiseptik
 • antisocial:antisosyal, toplum düzenini reddeden
 • antistatic:anyon
 • antitank:tanksavar
 • antithetic:aykırı, karşıt, zıt
 • antithetical:düşmanlık, kin, nefret
 • antitoxin:antitoksin
 • antitrust:anter, ercik başı
 • antitype:anter, ercik başı
 • antivenin:anyon
 • antiwar:anyon
 • antler:düşmanlık, kin, nefret
 • antlered:düşmanlık, kin, nefret
 • antlion:anter, ercik başı
 • antonym:anyon
 • antrum:anyon
 • ants:düşmanlık, kin, nefret
 • anuran:düşmanlık, kin, nefret
 • anurous:anter, ercik başı
 • anus:anyon
 • anvil:anter, ercik başı
 • anxious:düşmanlık, kin, nefret
 • anxiously:düşmanlık, kin, nefret
 • anxiousness:anyon
 • any:anter, ercik başı
 • anybody:düşmanlık, kin, nefret
 • anyhoo:düşmanlık, kin, nefret
 • anyhow:düşmanlık, kin, nefret
 • anymore:düşmanlık, kin, nefret
 • anyone:düşmanlık, kin, nefret
 • anyplace:düşmanlık, kin, nefret
 • anything:anter, ercik başı
 • anytime:anyon
 • anyway:anter, ercik başı
 • anyways:düşmanlık, kin, nefret
 • anywhere:düşmanlık, kin, nefret
 • anywise:düşmanlık, kin, nefret
 • anzac:anyon
 • aorist:anter, ercik başı
 • aortal:düşmanlık, kin, nefret
 • apace:düşmanlık, kin, nefret
 • apanage:düşmanlık, kin, nefret
 • apart:düşmanlık, kin, nefret
 • apartheid:düşmanlık, kin, nefret
 • apartment:düşmanlık, kin, nefret
 • apartness:düşmanlık, kin, nefret
 • apathetic:cansız, duygusuz, hissiz, ilgisiz, kayıtsız, soğuk
 • apathetical:anyon
 • apathy:apati, duygusuzluk, hissizlik, ilgisizlik, soğukluk
 • apatosaur:anter, ercik başı
 • ape:düşmanlık, kin, nefret
 • apeak:anyon
 • apelike:düşmanlık, kin, nefret
 • apeman:anyon
 • aper:düşmanlık, kin, nefret
 • aperient:müshil
 • aperitif:aperatif, iştah açıcı, iştah açıcı içki
 • aperture:müshil
 • apery:anter, ercik başı
 • apetalous:anter, ercik başı
 • apex:doruk, tepe, uç, zirve
 • aphasia:anter, ercik başı
 • apocope:apokop, son hecenin kaldırılması
 • apostatize:ayrılmak, dönmek
 • appease:azaltmak, bastırmak, gidermek, gönlünü almak, hafifletmek, sakinleştirmek, yatıştırmak
 • appeased:bastırılmış, yatıştırılmış
 • appeasement:bastırma, hafifletme, yatıştırma
 • appeasing:azaltmak, bastırmak, gidermek, gönlünü almak, hafifletmek, sakinleştirmek, yatıştırmak
 • appellant:temyiz eden taraf, temyize giden, üst mahkemeye başvuran, üst mahkemeye başvuran kimse
 • appellate:temyiz
 • appellation:ad, isim, san, ünvan
 • appellative:cins isimle ilgili
 • appellee:temyizde davalı taraf
 • append:eklemek, iliştirmek, katmak
 • appendage:askıntı, başkasına muhtaç kimse, ek, ilave, katkı, uzantı
 • appendectomy:apandis ameliyatı
 • appended:eklemek, iliştirmek, katmak
 • appendices:apandis, ek, ek bölüm, ilave
 • appendicitis:apandis iltihabı, apandisit
 • appendix:apandis, ek, ek bölüm, ilave
 • apperantly:anlaşılan, belli ki, görünen o ki, görünürde, görünüşe göre
 • apperceive:idrak etmek, kavramak
 • apperception:idrak, kavrama
 • apperciated:anlamak, beğenmek, değer biçmek, değer kazanmak, değer vermek, değerini artırmak, değerini bilmek, değerlendirmek, değerlenmek, fiyatını yükseltmek, kavramak, minnettar olmak, takdir etmek, teşekkür borçlu olmak, zevk almak
 • appertain:ait olmak, bağlı olmak, ilgili olmak
 • appetence:arzu, doğal eğilim, iştah
 • appetency:arzu, doğal eğilim, iştah
 • appetiser:aperatif, atıştırmak için, iştah açıcı, iştah açıcı yiyecek, iştah açıcılar, meze
 • appetisers:aperatif, atıştırmak için, iştah açıcı, iştah açıcı yiyecek, iştah açıcılar, meze
 • appetising:iştah açıcı, istek uyandıran
 • appetite:afiyet, arzu, iştah, istek
 • appetizer:aperatif, atıştırmak için, iştah açıcı, iştah açıcı yiyecek, iştah açıcılar, meze
 • appetizers:aperatif, atıştırmak için, iştah açıcı, iştah açıcı yiyecek, iştah açıcılar, meze
 • appetizing:iştah açıcı, istek uyandıran
 • applaud:alkışlamak, beğenmek, el çırpmak
 • applauded:alkışlamak, beğenmek, el çırpmak
 • applauding:alkışlamak, beğenmek, el çırpmak
 • applause:alkış, beğeni
 • apple:elma
 • applejack:elma rakısı
 • applepie:elmalı tart, elmalı turta
 • apples:elma
 • applesauce:boş lâf, elma püresi, palavra, saçmalık
 • applesauce!:palavra!, saçma!
 • appliance:alet, araç, cihaz
 • appliances:alet, araç, cihaz
 • applicability:uygulanabilirlik, uygulanabilme
 • applicable:uygulanabilir, uygun, yerinde
 • applicant:aday, başvuru sahibi, istekli
 • applicants:aday, başvuru sahibi, istekli
 • application:başvurma, başvuru, başvuru formu, dikkat, dilekçe, kullanım, özen, sürme, talep, tatbik, uygulama
 • applications:başvurma, başvuru, başvuru formu, dikkat, dilekçe, kullanım, özen, sürme, talep, tatbik, uygulama
 • applicator:aplikatör, sürmeye yarayan alet, takmaya yarayan alet
 • applied:pratik, uygulamalı
 • applies:başvurmak, gitmek, ilgili olmak, ilgisi olmak, kullanmak, müracaat etmek, sürmek, uygulamak, uygun düşmek, uygun olmak, yapıştırmak
 • applique:aplike
 • apply:başvurmak, gitmek, ilgili olmak, ilgisi olmak, kullanmak, müracaat etmek, sürmek, uygulamak, uygun düşmek, uygun olmak, yapıştırmak
 • applying:başvurmak, gitmek, ilgili olmak, ilgisi olmak, kullanmak, müracaat etmek, sürmek, uygulamak, uygun düşmek, uygun olmak, yapıştırmak
 • appoggiatura:notanın yanına eklenen ufak nota
 • appoint:atamak, belirlemek, dayayıp döşemek, döşemek, kararlaştırmak, saptamak, tayin etmek
 • appointed:belirlenmiş, döşenmiş, görevlendirilmiş, kararlaştırılmış, saptanmış, tayin edilmiş
 • appointee:atanan kimse, tayin edilen kimse
 • appointing:atamak, belirlemek, dayayıp döşemek, döşemek, kararlaştırmak, saptamak, tayin etmek
 • appointment:atama, buluşma, görev, iş, randevu, tayin
 • appointments:atamalar, donanım, döşeme, eşya, randevular, teçhizat
 • apportion:bölüştürmek, pay etmek, paylaştırmak
 • apportioning:bölüştürmek, pay etmek, paylaştırmak
 • apportionment:bölüştürme, pay, paylaştırma
 • apposite:münasip, uygun, yerinde
 • appositeness:münasiplik, uygunluk, yerindelik
 • apposition:appozisyon, bir araya koyma, ekleme, ilâve etme, yan yana koyma
 • appraisal:değer biçme, değer tahmini, değerlendirme
 • appraise:değer biçmek, değerlendirmek, fiyat saptamak
 • appraisement:değer biçme, değerlendirme
 • appraiser:değer biçen kimse
 • appraising:değer biçmek, değerlendirmek, fiyat saptamak
 • appreciable:farkedilir, hissedilir, sezilebilir
 • appreciate:anlamak, beğenmek, değer biçmek, değer kazanmak, değer vermek, değerini artırmak, değerini bilmek, değerlendirmek, değerlenmek, fiyatını yükseltmek, kavramak, minnettar olmak, takdir etmek, teşekkür borçlu olmak, zevk almak
 • appreciated:anlamak, beğenmek, değer biçmek, değer kazanmak, değer vermek, değerini artırmak, değerini bilmek, değerlendirmek, değerlenmek, fiyatını yükseltmek, kavramak, minnettar olmak, takdir etmek, teşekkür borçlu olmak, zevk almak
 • appreciates:anlamak, beğenmek, değer biçmek, değer kazanmak, değer vermek, değerini artırmak, değerini bilmek, değerlendirmek, değerlenmek, fiyatını yükseltmek, kavramak, minnettar olmak, takdir etmek, teşekkür borçlu olmak, zevk almak
 • appreciating:takdir eden
 • appreciation:anlama, beğenme, değer kazanma, değerini bilme, değerlendirme, değerlenme, idrak, minnettarlık, paha biçme, takdir, teşekkür, zevk alma
 • appreciative:değerini bilen, minnettar, takdir eden, teşekkür borçlu
 • appreciatory:değerini bilen, minnettar, takdir eden, teşekkür borçlu
 • apprehend:anlamak, endişe etmek, kavramak, korkuyla beklemek, tutuklamak
 • apprehended:anlamak, endişe etmek, kavramak, korkuyla beklemek, tutuklamak
 • apprehensible:anlaşılabilir, anlaşılır
 • apprehension:algı, anlama, anlayış, düşünce, endişe, görüş, kavrama, kaygı, korku, tutuklama
 • apprehensive:endişeli, kaygılı, korkulu
 • apprentice:acemi, çırak, çırak olarak vermek
 • apprenticeship:çıraklık
 • apprenticing:çırak olarak vermek
 • apprise:bilgi vermek, haber vermek, söylemek
 • appro:beğenme, onaylama
 • approach:andırmak, başlangıç, başvurmak, benzemek, benzerlik, ele almak, girişim, girişmek, görüşmek, ilk adım, koyulmak, temasta bulunmak, teşebbüs, ulaşmak, varmak, yaklaşım, yaklaşma, yaklaşmak, yanaşma, yanaşmak, yol
 • approachable:cana yakın, ulaşılabilir, yaklaşılabilir
 • approaches:andırmak, başlangıç, başvurmak, benzemek, benzerlik, ele almak, girişim, girişmek, görüşmek, ilk adım, koyulmak, temasta bulunmak, teşebbüs, ulaşmak, varmak, yaklaşım, yaklaşma, yaklaşmak, yanaşma, yanaşmak, yol
 • approaching:yakında olacak olan, yaklaşan
 • approbation:onama, onay, övgü, resmi izin, takdir
 • appropiation:ayırma, benimseme, el koyma, iç etme, kendine mâletme, ödenek, tahsisat, üstüne oturma
 • appropriate:ayırmak, biçilmiş kaftan, el koymak, has, iç etmek, kendine mâletmek, özelleştirmek, özgü, üstüne oturmak, uygun, yakışık alır, yerinde
 • appropriately:uygun olarak
 • appropriation:ayırma, benimseme, el koyma, iç etme, kendine mâletme, ödenek, tahsisat, üstüne oturma
 • approval:beğenme, kabul, onama, onay, onaylama, uygun bulma
 • approve:beğenmek, kabul etmek, onamak, onaylamak, razı olmak, uygun bulmak, uygun görmek
 • approved:denenmiş, izinli, onaylı, vefakâr, vefalı
 • approver:itirafçı, ortağını ele veren tanık
 • approving:beğenmek, kabul etmek, onamak, onaylamak, razı olmak, uygun bulmak, uygun görmek
 • approvingly:beğenerek, kabul ederek, onaylayarak
 • approximate:andırmak, benzemek, benzer, yakın, yaklaşık, yaklaşmak
 • approximately:aşağı yukarı, tahminen, takriben, yaklaşık olarak
 • approximating:andırmak, benzemek, yaklaşmak
 • approximation:tahmin, yakınlık, yaklaşma
 • approximations:tahmin, yakınlık, yaklaşma
 • approximative:aşağı yukarı, tahmini, yaklaşık
 • appurtenance:ek, ilave
 • appurtenances:irtifak hakkı
 • appurtenant:ait, bağlı
 • apr:nisan
 • apraxia:apraksi, işlev yitimi
 • apricot:kayısı
 • april:nisan
 • apriori:muhtemel, olası, önsel
 • apron:apron, göğüslük, kayışlı taşıyıcı, koruyucu kapak, önlük, rüzgârlık
 • apropos:sırası gelmişken, tam zamanında, uygun, yerinde, zamanı gelmişken
 • apse:apsis, yarım kubbe
 • apt:eğilimli, eğimli, uygun, yerinde, zeki
 • apterous:kanatsız, uzantısız
 • aptitude:eğilim, kabiliyet, meyil, uygunluk, yetenek
 • aptness:çabuk kavrama, kabiliyet, yatkınlık, yetenek, zekilik
 • aqua:su
 • aquaculture:su kültürü
 • aquafortis:kezzap, nitrik asit
 • aqualung:oksijen tüplü dalma aracı, skuba
 • aqualunger:dalgıç
 • aquamarine:akuamarin, mavimsi yeşil değerli bir taş, mavimsi yeşil renk
 • aquanaut:sualtı araştırmacısı
 • aquaplane:kaymak, su kayağı, su kayağı yapmak
 • aquarelle:suluboya, suluboya resim
 • aquarian:kova burcundan olan kimse
 • aquarium:akvaryum
 • aquarius:kova, kova burcu, kova takımyıldızı
 • aquatic:su, suda yaşayan, suda yaşayan hayvan veya bitki
 • aquatics:su sporları
 • aqueduct:kemerli köprü, sukemeri
 • aqueous:su, su içeren, su ile ilgili, sulu
 • aquila:kartal takımyıldızı
 • aquilegia:hasekiküpesi
 • aquiline:gaga gibi, kartal gagası gibi kıvrık
 • aquisiton:edinme, kazanç, kazanma, kütüphaneye yeni gelen kitap, müzeye yeni gelen eşya
 • arab:arabistanlı, arap, arap atı
 • arabesque:arabesk, arabesk tarzında
 • arabesques:arabesk
 • arabia:arabistan
 • arabian:arabistan ile ilgili, arabistan’a özgü, arabistanlı, arap, arap atı
 • arabic:arap, arapça, araplara özgü
 • arabist:arap dili ve edebiyatı uzmanı
 • arable:ekilebilir, ekilebilir arazi, işlenebilir toprak, sürülebilir, tarıma elverişli
 • arachnid:eklembacakılardan hayvan, eklembacaklılardan
 • arachnids:eklembacakılardan hayvan
 • arachnoid:araknoid, beyin zarı ile ilgili, beyin zarlarından biri, eklembacaklı, eklembacaklılarla ilgili
 • arbalest:mancınık
 • arbiter:belirleyici, efendi, hakem, söz sahibi, yargıcı
 • arbitrage:arbitraj
 • arbitral:hakem
 • arbitrament:hakem kararı, karar verme yetkisi
 • arbitrarily:hakem kararıyla, isteğe bağlı olarak, keyfi olarak
 • arbitrariness:keyfi hareket
 • arbitrary:gaddar, hakem kararı ile belirlenen, isteğe bağlı, keyfi, zalim
 • arbitrate:hakem olarak karar vermek, hakemlik etmek
 • arbitration:hakem kararıyla halletme
 • arbitrator:hakem, yargıcı
 • arbor:ağaç dikme, ağaçlandırma, çardak, dingil, kameriye, mil, ormanda gölgelik yer
 • arboreal:ağaç, ağaçsıl, ağaçta yaşayan
 • arboreous:ağaç gibi, ağaç ile ilgili, ağaçsı
 • arborescent:ağaç gibi, ağaca benzeyen
 • arboretum:botanik bahçesi
 • arboriculture:ağaç yetiştirme, fidancılık
 • arbour:ağaç dikme, ağaçlandırma, çardak, dingil, kameriye, mil, ormanda gölgelik yer
 • arc:ark, atlama yapmak, atlamak, elektrik atlaması, kavis, yay
 • arcade:çarşı, kemeraltı, pasaj, sıra kemerler
 • arcadia:kırsal cennet
 • arcadian:kırsal, pastoral
 • arcana:gizem, sır
 • arcane:esrarlı, gizli, sır dolu
 • arcanum:gizem, iksir, sır
 • arch:ayak tabanı kemeri, baş, cin gibi, en iyisi, kabarmak, kamburlaşmak, kamburlaştırmak, kamburunu çıkarmak, kavis, kemer, kemer yapmak, kubbelenmek, kurnaz, şahı, şeytan gibi, taban çukuru, yay
 • archacologist:arkeolog, kazıbilimci
 • archaelogical:arkeolojik, kazıbilimsel
 • archaelogy:arkeoloji, kazıbilim
 • archaeologic:arkeolojik, kazıbilimsel
 • archaeological:arkeolojik, kazıbilimsel
 • archaeologist:arkeolog, kazıbilimci
 • archaeology:arkeoloji, kazıbilim
 • archaic:arkaik, artık kullanılmayan, eski, modası geçmiş
 • archaism:artık kullanılmayan deyim, kullanımdan düşmüş sözcük
 • archangel:başmelek
 • archbishop:başpiskopos
 • archbishopric:başpiskoposluk
 • archdeacon:başdiyakoz
 • archdiocese:başpiskoposun yönetimindeki bölge
 • archduchess:arşidüşes
 • archduke:arşidük
 • archeaologist:arkeolog, kazıbilimci
 • arched:kavisli, kemerli
 • archelogy:arkeoloji, kazıbilim
 • archenemy:baş düşman, şeytan
 • archeologic:arkeolojik, kazıbilimsel
 • archeological:arkeolojik, kazıbilimsel
 • archeologist:arkeolog, kazıbilimci
 • archeology:arkeoloji, kazıbilim
 • archer:kavis, nişançı, yay, yay burcu
 • archers:kavis, nişançı, yay, yay burcu
 • archery:okçular, okçuluk
 • archetype:ilk örnek, model, prototip
 • archetypes:ilk örnek, model, prototip
 • archfiend:şeytan
 • archibald:uçaksavar topu
 • archie:uçaksavar topu
 • archiepiscopate:başpiskoposluk
 • archipelago:adalar, takımadalar
 • architect:mimar, planlamak, tasarlamak, yapmak, yaratıcı
 • architectonic:arkitektonik, mimarlıkla ilgili
 • architectonics:arkitektonik, mimarlık, yapı sistemi
 • architects:mimar, planlamak, tasarlamak, yapmak, yaratıcı
 • architectural:mimari, mimarlıkla ilgili
 • architecture:inşaat, mimari, mimarlık, yapı
 • architecture.:inşaat, mimari, mimarlık, yapı
 • architrave:sütun baş tabanı
 • archive:arşiv, kayıtlar
 • archives:arşiv, evraklar, kayıtlar
 • archivist:arşivci, evrak memuru
 • archness:cilve, kurnazlık, şeytan gibi olma
 • archpriest:başrahip, lider
 • archtiect:mimar, planlamak, tasarlamak, yapmak, yaratıcı
 • archway:kemer, kemeraltı, kemerli yol
 • archwise:kemer şeklinde, yay gibi
 • arctic:arktik, buz gibi, kuzey kutbu yakınındaki, kuzey kutbuyla ilgili, kuzey kutup bölgesi
 • arcuate:kavisli
 • ardent:ateşli, çok sıcak, coşkun, ışıl ışıl, kızgın, parlak, parlayan
 • ardor:gayret, heves, heyecan, şevk
 • ardour:gayret, heves, heyecan, şevk
 • ardous:ağır, çalışkan, çetin, dik, gayretli, güç, sarp, zor
 • arduous:ağır, çalışkan, çetin, dik, gayretli, güç, sarp, zor
 • arduousness:ağırlık, güçlük, zorluk
 • are:ar
 • area:alan, bodrum girişi, bölge, harekât bölgesi, yüzölçümü
 • areal:bölgesel
 • areca:areka, bir tür palmiye
 • arena:alan, arena, meydan, mücâdele alanı, sahne
 • arête:sarp dağ geçidi
 • argent:gümüş, gümüş rengi, gümüşi
 • argentine:arjantinli
 • argil:balçık, çömlekçi çamuru, kil
 • argillaceous:kil gibi, killi
 • argon:argon
 • argonaut:argonot
 • argosy:ticaret gemisi
 • argot:argo, özel dil
 • arguable:tartışılabilir, tartışmaya açık
 • argue:belli etmek, görüşmek, göstergesi olmak, iddia etmek, ikna etmek, ispatı olmak, itiraz etmek, kandırmak, karşı gelmek, münakaşa etmek, savunmak, tartışmak
 • argued:belli etmek, görüşmek, göstergesi olmak, iddia etmek, ikna etmek, ispatı olmak, itiraz etmek, kandırmak, karşı gelmek, münakaşa etmek, savunmak, tartışmak
 • arguing:belli etmek, görüşmek, göstergesi olmak, iddia etmek, ikna etmek, ispatı olmak, itiraz etmek, kandırmak, karşı gelmek, münakaşa etmek, savunmak, tartışmak
 • argument:delil, görüş, iddia, işlenen konu, kanıt, konu, münakaşa, savunma, tartışma
 • argumentation:münakaşa, tartışma, uslamlama, yargılama
 • argumentative:eleştirici, kanıt türünden, münakaşacı, tartışılır, tartışmaya açık, tartışmayı seven
 • arguments:delil, görüş, iddia, işlenen konu, kanıt, konu, münakaşa, savunma, tartışma
 • argus:argus, yüz gözlü prens
 • arguseyed:dikkatli, tetikte, uyanık
 • aria:arya
 • arid:çorak, kurak, kuru, sıkıcı, tatsız, yavan
 • aridity:çoraklık, kuruluk, sıkıcılık, yavanlık
 • aridness:kuraklık
 • aries:koç, koç burcu, koç takımyıldızı
 • aright:ark ışığı
 • aril:tohum zarı
 • arise:ayağa kalkmak, doğmak, kalkmak, kaynaklanmak, ortaya çıkmak, yükselmek
 • arisen:ayağa kalkmak, doğmak, kalkmak, kaynaklanmak, ortaya çıkmak, yükselmek
 • arising:ayağa kalkmak, doğmak, kalkmak, kaynaklanmak, ortaya çıkmak, yükselmek
 • aristocracy:aristokrasi, asiller, elit tabaka, soylular
 • aristocrat:aristokrat, asilzade, soylu
 • aristocratic:aristokrasi ile ilgili, asil, kibar, soylu
 • aristocratical:aristokrasi ile ilgili, asil, kibar, soylu
 • aristocratically:asilce, kibarca, soyluca
 • aristocrats:aristokrat, asilzade, soylu
 • aristotle:aristo
 • arithmetic:aritmetik, aritmetiksel, hesap
 • arithmetical:aritmetik, aritmetiksel
 • ark:duba, mavna, sandık
 • arm:cephane, dal, destek olmak, donatmak, elini uzatmak, güç, kol, körfez, koy, otorite, pazı, sağlamak, sarılmak, silâh, silâhlandırmak, silâhlanmak, şube, zırh giydirmek
 • arm’s:arma, cephane, koyun, kucak, silâh
 • armada:donanma
 • armadillo:armadillo, tatu
 • armageddon:mahşer, müthiş savaş
 • armament:donatım, silâh ve cephane, silâhlandırma, silâhlanma, silâhlı kuvvetler
 • armaments:donatım, silâh ve cephane, silâhlandırma, silâhlanma, silâhlı kuvvetler
 • armature:armatür, endüvi, zırh
 • armband:kolçak, pazıbent
 • armchair:koltuk, sadece akıl veren, sorunlara uzaktan bakan
 • armed:ateşli, silâhlı, zırhlı
 • armenia:ermenistan
 • armenian:ermeni, ermenice
 • armful:kucak dolusu
 • armies:kalabalık, ordu, topluluk
 • arming:arma, donatım, silâhlandırma, silâhlanma, teçhizat
 • armistice:ateşkes
 • armlet:haliç, kısa kol, kolçak, koy
 • armor:zırh, zırhla kaplamak
 • armored:zırhlı
 • armorer:silâh yapımcısı, silâhtar, zırh yapımcısı
 • armorial:hanedan arması ile ilgili, hanedan arması kitabı
 • armory:cephanelik, hanedan armacılığı, silâh deposu, silâh fabrikası, tophane, tüfekhane
 • armour:zırh, zırhla kaplamak
 • armoured:zırhlı
 • armourer:silâh yapımcısı, silâhtar, zırh yapımcısı
 • armoury:cephanelik, hanedan armacılığı, silâh deposu, silâh fabrikası, tophane, tüfekhane
 • armpit:koltuk altı
 • armrest:dirseklik, kol dayama yeri
 • arms:arma, cephane, koyun, kucak, silâh
 • army:kalabalık, ordu, topluluk
 • arnica:arnika, arnika ilacı
 • aroma:aroma, güzel koku, hava, ıtır, ortam
 • aromas:aroma, güzel koku, hava, ıtır, ortam
 • aromatic:aromatik, güzel kokulu, kokulu
 • arose:ayağa kalkmak, doğmak, kalkmak, kaynaklanmak, ortaya çıkmak, yükselmek
 • around:arada burada, aşağı yukarı, bu civarda, çevrede, çevresinde, çevresine, etrafına, etrafında, etrafta, oraya buraya, sularında
 • arouse:canlandırmak, harekete geçirmek, kaldırmak, uyandırmak
 • aroused:canlandırmak, harekete geçirmek, kaldırmak, uyandırmak
 • arousing:canlandırmak, harekete geçirmek, kaldırmak, uyandırmak
 • arpeggio:arpej
 • arquebus:eski bir tür silah
 • arragement:anlaşma, aranjman, ayarlama, diziliş, düzen, düzenleme, hazırlık, plan, sıra, sıralama, tertip
 • arraign:kusur bulmak, mahkemeye vermek, suçlamak
 • arraignment:davanın sanığa tebliği, kabahat yükleme, suçlama
 • arrange:aranje etmek, ayarlamak, düzeltmek, düzenlemek, halletmek, hazırlamak, kararlaştırmak, planlamak, sıralamak, sıraya koymak, yoluna koymak
 • arrangeable:düzenlenebilir
 • arranged:aranje etmek, ayarlamak, düzeltmek, düzenlemek, halletmek, hazırlamak, kararlaştırmak, planlamak, sıralamak, sıraya koymak, yoluna koymak
 • arrangement:anlaşma, aranjman, ayarlama, diziliş, düzen, düzenleme, hazırlık, plan, sıra, sıralama, tertip
 • arrangements:anlaşma, aranjman, ayarlama, diziliş, düzen, düzenleme, hazırlık, plan, sıra, sıralama, tertip
 • arranger:aranjör, düzenleyen
 • arranging:dizme, hazırlama, uydurma
 • arrant:adı çıkmış, çok kötü, katıksız, son derece
 • arras:duvar halısı, goblen
 • array:çeki düzen vermek, diziliş, düzen, giydirmek, görkem, gösteriş, gösterişli kıyafet, ihtişam, jüri heyeti, jüri heyeti listesi, sergileme, sıra, sıralamak, sıraya dizmek, süslemek
 • arrayed:süslü
 • arraying:çeki düzen vermek, giydirmek, sıralamak, sıraya dizmek, süslemek
 • arrear:bakiye, borç
 • arrears:bakiye, borç, kalan, ödemesi gecikmiş borçlar
 • arrest:bloke etmek, çekmek, durdurma, durdurmak, el koymak, önleme, önlemek, tevkif, tutuklama, tutuklamak
 • arrested:bloke etmek, çekmek, durdurmak, el koymak, önlemek, tutuklamak
 • arresting:dikkat çekici, göze çarpan
 • arrestment:ihtiyati haciz, mülkiyeti muhafaza, tutuklama
 • arrival:gelen şey, geliş, gelme, gözükme, mal girişi, ortaya çıkma, varış, varma
 • arrivals:geliş
 • arrive:başarı kazanmak, başarmak, doğmak, gelip çatmak, gelmek, ulaşmak, varmak
 • arrogance:haddini bilmeme, kendini beğenme, kibir, kibirlilik, küstahlık
 • arrogant:gururlu, haddini bilmez, kendini beğenmiş, kibirli, küstah, mağrur
 • arrogate:atfetmek, üzerine atmak
 • arrogation:haksız iddia, kendine mâletme
 • arrow:ok, ok işareti
 • arrowroot:ararot, ararot nişastası
 • arroyo:kuru vadi
 • arse:ahmak, eşek, eşek herif, göt, kıç
 • arsehole:göt deliği
 • arsenal:cephanelik, silâh deposu, tophane
 • arsenals:cephanelik, silâh deposu, tophane
 • arsenic:arsenik, arsenikli
 • arses:ölçünün vurgusuz kısmı, vurgusuz hece
 • arson:kasıtlı yangın çıkarma, kundakçılık
 • arsonist:kundakçı
 • art:beceri, bilim dalı, hüner, kurnazlık, ressamlık, sanat, sanatsal, şeytanlık, ustalık, yaratıcılık
 • art’s:edebiyat ve beşeri ilimler, hile, kurnazlık, şeytanlık
 • artefact:insan eliyle yapılmış şey, yapay doku
 • artemis:artemis
 • arterial:atardamar, atardamarla ilgili
 • arteries:anacadde, anayol, arter, atardamar, nehir
 • arteriosclerosis:arterioskleroz, damar sertliği
 • artery:anacadde, anayol, arter, atardamar, nehir
 • artesian:artezyen
 • artful:kurnaz, sanatlı, şeytan, ustalık gerektiren, ustalıklı
 • artfulness:beceri, hinlik, kurnazlık, maharet, ustalık
 • arthritic:eklem iltihabıyla ilgili, eklemle ilgili
 • arthritical:eklem iltihabıyla ilgili, eklemle ilgili
 • arthritis:arterit, artrit, eklem iltihabı, mafsal iltihabı
 • artichoke:enginar
 • artichokes:enginar
 • article:bent, çırak olarak vermek, eşya, fıkra, madde, makale, nesne, şey, sözleşmeyle bağlamak, yazı
 • articled:çırak olarak verilmiş, sözleşmeli
 • articles:şirket sözleşmesi, sözleşme
 • articulate:açık, açık seçik belirtmek, açıkça belirtilmiş, açıkça söylemek, düşüncelerini kolay ifade edebilen, eklemlerle birleştirmek, eklemli, hecelemek, kolay anlaşılan, konuşkan, tane tane söylemek, tane tane söylenmiş, telaffuz etmek
 • articulated:boğumlu, eklemli, mafsallı
 • articulation:berrak söyleyiş, bitiştirme, boğum, eklem, eklemleme, mafsal, söyleme, telâffuz, temiz ifade
 • artifact:insan eliyle yapılmış şey, yapay doku
 • artifacts:insan eliyle yapılmış şey, yapay doku
 • artifice:beceri, hile, kurnazlık, marifet, sanat
 • artificer:esnaf, sanatçı, sanatkâr, zanaatkâr, zanaatkâr asker
 • artificial:eğreti, sahte, suni, takma, yapay, yapma, yapmacık
 • artificiality:sahtelik, yapaylık, yapmacıklık
 • artillery:ağır silahlar, topçu sınıfı
 • artilleryman:topçu, topçu eri
 • artisan:esnaf, zanaatkâr
 • artist:artist, ressam, sanatçı, sanatkâr, usta
 • artiste:dansöz, sahne sanatçısı, şantöz, şarkıcı
 • artistic:artistik, güzel sanatlarla ilgili, sanatçı ruhlu
 • artistical:artistik, güzel sanatlarla ilgili, sanatçı ruhlu
 • artistry:güzel sanatlarla uğraşma, sanat yeteneği, sanatçılık, yetenek
 • artists:artist, ressam, sanatçı, sanatkâr, usta
 • artless:doğal, hünersiz, sade, saf, sanatsız
 • arts:edebiyat ve beşeri ilimler, hile, kurnazlık, şeytanlık
 • artsy:gösterişli, iddialı
 • artwork:sanat eseri
 • arty:gösterişli, iddialı
 • aryan:ari, arilerle ilgili, hint-avrupa dili, hint-avrupa diliyle ilgili, hint-avrupalı
 • as:-diği gibi, gibi, iken, -irken, kadar, karşın, ki, madem, mademki, olarak, olduğu gibi, rağmen
 • asafetida:çadıruşağı otu, şeytantersi
 • asafoetida:çadıruşağı otu, şeytantersi
 • asbestos:amyant, asbest, asbestos
 • ascend:artmak, çıkmak, pesten tize geçmek, tırmanmak, yukarı çıkmak, yükselmek
 • ascendancy:egemenlik, hüküm sürme, itibar, üstünlük
 • ascendant:egemen, ekliptiğin yükselen noktası, etkin, nüfuzlu, üstün, yükselen
 • ascendency:egemenlik, hüküm sürme, itibar, üstünlük
 • ascendent:egemen, ekliptiğin yükselen noktası, etkin, nüfuzlu, üstün, yükselen
 • ascending:yükselen
 • ascension:göğe yükselme, miraç, ufuktan yükseklik derecesi, yükselme
 • ascent:bayır, çıkış, rampa, tırmanma, yokuş, yükselme
 • ascertain:anlamak, aslını öğrenmek, bulmak, doğrusunu öğrenmek, öğrenmek, soruşturmak
 • ascertainable:anlaması mümkün, araştırılabilir, bulunabilir
 • ascertained:anlamak, aslını öğrenmek, bulmak, doğrusunu öğrenmek, öğrenmek, soruşturmak
 • ascertainment:araştırma, aslını anlama, bulma, ortaya çıkarma
 • ascetic:çileci, sofu
 • asceticism:çilecilik, sofuluk
 • ascribable:atfolunabilir, üstüne atılabilir, yakıştırılabilir, yüklenebilir
 • ascribe:atfetmek, üstüne atmak, yüklemek
 • ascribing:atfetmek, üstüne atmak, yüklemek
 • ascription:atıf, üstüne atma, yükleme
 • asepsis:asepsi, mikropsuzluk
 • aseptic:aseptik, mikropsuz, steril
 • asexual:aseksüel, cinsiyetsiz, eşeysiz
 • ash:dişbudak ağacı, kül
 • ashamed:mahçup, utanç duyan, utanmış
 • ashamedly:mahçup mahcup, utana sıkıla, utanarak
 • ashen:dişbudak, dişbudak ağacından yapılmış, kül gibi, külrengi, solgun
 • ashes:kül, küller, ölünün külleri
 • ashkenazim:polonya-alman yahudileri
 • ashlar:kesme yapı taşı, yontma taş, yontma taşlardan yapılmış yapı
 • ashore:karada, karaya, kıyıda, kıyıya
 • ashpit:kül çukuru, küllük
 • ashtray:kül tablası, sigara tablası
 • ashy:kül gibi, külle kaplı, küllü, solgun, soluk
 • asia:asya
 • asian:asya, asyalı
 • asiatic:asya, asyalı
 • aside:ayrı, bir kenara, bir tarafa, kendi kendine, kendi kendine söylenen sözler
 • asinine:ahmakça, eşek, eşekçe
 • ask:aranmak, davet etmek, hak etmek, istemek, kaşınmak, rica etmek, sormak, soru sormak
 • askance:göz ucuyla, şüphe ile, yan yan
 • askari:asker
 • asked:aranmak, davet etmek, hak etmek, istemek, kaşınmak, rica etmek, sormak, soru sormak
 • askew:çarpık, eğri olarak, yana doğru, yanlamasına
 • asking:isteme
 • aslant:eğri, eğri olarak, meyilli, meyilli biçimde, meyilli olarak, yan, yanlamasına
 • asleep:tembel, uykuda, uyumakta, uyuşmuş, uyuşuk, uyuyan
 • aslope:eğri, eğri olarak, meyilli, meyilli olarak, yatık
 • asocial:asosyal, toplumdan kaçan
 • asp:engerek yılanı, titrek kavak, toz ağacı
 • asparagus:kuşkonmaz
 • aspect:bakım, çehre, cephe, görünüm, görünüş, görüş, hal, tavır, yön
 • aspects:bakım, çehre, cephe, görünüm, görünüş, görüş, hal, tavır, yön
 • aspen:titrek kavak, titrek kavak ile ilgili, toz ağacı
 • asper:-e göre, gereğince, nazaran
 • aspergill:kutsal su kabı
 • aspergillum:kutsal su kabı
 • asperity:haşinlik, kaba söz, kabalık, sertlik
 • asperse:çamur atmak, iftira etmek, lekelemek, serpmek
 • aspersion:çamur, iftira, kutsal su serpme, serpme
 • aspersions:çamur, iftira, kutsal su serpme, serpme
 • asphalt:asfalt, asfalt kaplamak, asfaltlamak
 • asphalted:asfalt kaplamak, asfaltlamak
 • asphodel:cennetteki ölümsüz çiçek, çirişotu
 • asphyxia:asfeksi, boğulma, nefes kesilmesi, oksijensizlikten boğulma
 • asphyxiant:boğucu, boğucu kimyasal silah, boğucu madde
 • asphyxiate:boğmak, oksijensiz bırakmak
 • asphyxiating:boğmak, oksijensiz bırakmak
 • asphyxiation:boğulma, nefes alamama, oksijensiz kalma
 • aspirant:aday, istekli, talip
 • aspirate:soluklu, soluklu okumak, soluklu ünsüz
 • aspiration:arzu, can atma, emme, istek, nefes alma, özlem, soluklu okuma, soluma
 • aspirations:arzu, can atma, emme, istek, nefes alma, özlem, soluklu okuma, soluma
 • aspire:arzulamak, can atmak, çok istemek, peşinde olmak
 • aspired:arzulamak, can atmak, çok istemek, peşinde olmak
 • aspiring:amaçlayan, can atan, gözü olan
 • asquint:şaşı gibi, yan
 • ass:ahmak, eşek, eşek herif, göt, kıç
 • assail:dil uzatmak, hücum etmek, saldırmak
 • assailable:saldırılabilir
 • assailant:dil uzatan, eleştirici, saldırgan
 • assailed:dil uzatmak, hücum etmek, saldırmak
 • assailer:dil uzatan, eleştirici, saldırgan
 • assassin:katil, kiralık katil, suikâstçi
 • assassinate:öldürmek, suikâst düzenlemek
 • assassination:adam öldürme, suikâst
 • assault:fiili tecavüz, hücum, hücum etmek, ırza geçmek, saldırı, saldırmak, tecâvüz, tecâvüz etmek
 • assaulted:hücum etmek, ırza geçmek, saldırmak, tecâvüz etmek
 • assaulting:hücum etmek, ırza geçmek, saldırmak, tecâvüz etmek
 • assay:ayar belirleme, ayarını belirlemek, ayarlamak, değerli maden içermek, deneme, denemek, kalkışmak, tahlil
 • assayer:ayarcı, tahlilci
 • assemblage:kalabalık, meclis, montaj, toplanma, toplantı
 • assemble:birleştirmek, çevirmek, monte etmek, parçaları birleştirmek, toplamak, toplanmak, toplantı yapmak
 • assembled:birleştirmek, çevirmek, monte etmek, parçaları birleştirmek, toplamak, toplanmak, toplantı yapmak
 • assembler:çevirici, montajcı
 • assembling:birleştirme
 • assembly:çevirme, içtima, kongre, kurul, meclis, montaj, toplantı
 • assent:kabul, kabul etmek, onay, razı olmak, rıza
 • assenting:kabul etmek, razı olmak
 • assert:iddia etmek, ileri sürmek, öne sürmek, savunmak, söylemek
 • asserted:iddia etmek, ileri sürmek, öne sürmek, savunmak, söylemek
 • asserting:iddia etmek, ileri sürmek, öne sürmek, savunmak, söylemek
 • assertion:hakkını arama, iddia, sav
 • assertive:iddialı, kendine çok güvenen, kesin, olumlu, savunan
 • assertiveness:kendine güven
 • assesed:belirlemek, değer biçmek, değerini bilmek, para cezası vermek
 • assess:belirlemek, değer biçmek, değerini bilmek, para cezası vermek
 • assessable:değer biçilebilir, değerlendirilebilir, vergilendirilebilir
 • assessed:belirlemek, değer biçmek, değerini bilmek, para cezası vermek
 • assessing:belirlemek, değer biçmek, değerini bilmek, para cezası vermek
 • assessment:belirlenen değer, değerlendirme, vergi, vergilendirme
 • assessments:belirlenen değer, değerlendirme, vergi, vergilendirme
 • assessor:vergi tahakkuk memuru, yargıç yardımcısı
 • assessors:vergi tahakkuk memuru, yargıç yardımcısı
 • assests:aktif, alacaklar, mal varlığı, servet, varlıklar
 • asset:değerli şey, mal, mülk, varlık
 • assets:aktif, alacaklar, mal varlığı, servet, varlıklar
 • asseverate:beyan etmek, iddia etmek, resmen bildirmek
 • asseveration:beyan, bildiri, iddia
 • asshole:göt deliği, kıç deliği
 • assiduity:çalışkanlık, gayret, özen
 • assiduous:çalışkan, devamlı, dikkatli, gayretli, özenli, sürekli
 • assign:atamak, bağlamak, belirlemek, devralan kimse, devretmek, göreve seçmek, saptamak, tahsis etmek, vermek
 • assignable:atfedilebilir, devredilebilir, verilebilir, yüklenebilir
 • assignation:atama, belirleme, buluşma, devir, göreve seçme, randevu, saptama
 • assigned:atamak, bağlamak, belirlemek, devretmek, göreve seçmek, saptamak, tahsis etmek, vermek
 • assignee:devralan kimse, vekil
 • assigning:atamak, bağlamak, belirlemek, devretmek, göreve seçmek, saptamak, tahsis etmek, vermek
 • assignment:atama, belirleme, devir, devretme, ev ödevi, feragat senedi, görev, havale senedi, iş, kararlaştırma, ödev, tahsis, tayin
 • assignments:atama, belirleme, devir, devretme, ev ödevi, feragat senedi, görev, havale senedi, iş, kararlaştırma, ödev, tahsis, tayin
 • assignor:devreden
 • assimilate:benimsemek, benimsenmek, benzetmek, özümlemek, özümsemek, özümsenmek, sindirmek
 • assimilated:benzeşen
 • assimilating:benimsemek, benimsenmek, benzetmek, özümlemek, özümsemek, özümsenmek, sindirmek
 • assimilation:asimilasyon, benzeşme, benzeyiş, özümleme, özümseme, sindirim
 • assist:desteklemek, hazır bulunmak, sayı yaptırma, yardım, yardım etmek, yardımcı olmak
 • assistance:destek, yardım
 • assistant:asistan, muavin, tezgâhtar, yardımcı
 • assisted:desteklemek, hazır bulunmak, yardım etmek, yardımcı olmak
 • assisting:desteklemek, hazır bulunmak, yardım etmek, yardımcı olmak
 • assize:hüküm, kurul kararı
 • assizes:geçici mahkeme oturumu
 • associate:arkadaş, arkadaş olan, arkadaşlık etmek, bağdaştırmak, bağlı olan, benzetmek, birleşmiş, birleştirmek, çağrıştırmak, dost, ikinci derece statüsü olan, işbirliği yapmak, öğretim üyesi, ortak, ortak etmek, ortak olmak, üye
 • associated:birleşmiş
 • associating:arkadaşlık etmek, bağdaştırmak, benzetmek, birleştirmek, çağrıştırmak, işbirliği yapmak, ortak etmek, ortak olmak
 • association:akla getirme, arkadaşlık, birleşme, çağrıştırma, dernek, işbirliği, iştirak, ortaklık
 • associative:birliğe ait
 • assonance:asonans, yarım kafiye
 • assonant:yarım kafiye, yarım kafiyeli
 • assort:ayırmak, sınıflandırmak, türlerine göre ayırmak, uymak, yakışmak
 • assorted:çeşidine göre ayrılmış, çeşit çeşit, çeşitli, karışık
 • assorting:ayırmak, sınıflandırmak, türlerine göre ayırmak, uymak, yakışmak
 • assortment:ayırma, çeşit, çeşitlilik, sınıflandırma
 • assuage:bastırmak, dindirmek, hafifletmek, yatıştırmak
 • assuaging:bastırmak, dindirmek, hafifletmek, yatıştırmak
 • assume:addetmek, almak, farzetmek, hükmetmek, sanmak, saymak, takınmak, taslamak, üstlenmek, üstüne almak
 • assumed:farzedilen, takma
 • assuming:kendini beğenmiş, kibirli, küstah
 • assumption:farzetme, havalara girme, sanı, takınma, taslama, üstlenme, üstüne alma, yüklenme
 • assumptions:farzetme, havalara girme, sanı, takınma, taslama, üstlenme, üstüne alma, yüklenme
 • assurance:güven, güvence, kendinden eminlik, kendine çok güvenme, pişkinlik, sigorta, söz, teminât, vâât
 • assurances:güven, güvence, kendinden eminlik, kendine çok güvenme, pişkinlik, sigorta, söz, teminât, vâât
 • assure:garanti etmek, güvenceye almak, ikna etmek, inandırmak, sağlama almak, sağlamak, sigortalamak, söz vermek, temin etmek
 • assured:emin, inançlı, kendinden emin, önceden belli olan, sigortalı, sigortalı kimse
 • assuredly:elbette, kesinlikle
 • assuredness:kendine güven, kesinlik, küstahlık, pişkinlik
 • assuring:garanti etmek, güvenceye almak, ikna etmek, inandırmak, sağlama almak, sağlamak, sigortalamak, söz vermek, temin etmek
 • assyrian:asur, asurca, asurlu
 • astatic:dengesiz, kararsız, statik olmayan
 • aster:dalya, pat, yıldızçiçeği
 • asterisk:yıldız işareti
 • asterism:üç yıldız işareti, yıldız kümesi
 • astern:arkada, arkaya, geride, geriye, kıçta
 • asteroid:asteroit, küçük gezegen
 • asteroids:asteroit, küçük gezegen
 • asthma:astım
 • asthmatic:astımla ilgili, astımlı
 • astigmatism:astigmatizm
 • astir:hareket halinde, heyecanlı, kalkmış, uyanık, uyanmış
 • astonish:afallatmak, hayret ettirmek, hayrete düşürmek, şaşırtmak
 • astonished:afallamış
 • astonishing:hayret verici, şaşılacak, şaşırtıcı
 • astonishingly:şaşılacak derecede
 • astonishment:hayret, şaşırma, şaşkınlık, şaşma
 • astonomical:astronomik, çok yüksek, gökbilimsel
 • astound:afallatmak, hayret ettirmek, şaşırtmak
 • astounded:afallatmak, hayret ettirmek, şaşırtmak
 • astounding:hayret verici, şaşılacak, şaşırtıcı
 • astraddle:ata biner gibi, bacaklarını ayırarak
 • astrakhan:astragan
 • astral:yıldız, yıldızlara ait, yıldızlı
 • astray:baştan çıkmış, kötü yola düşmüş, yanlış yola sapmış
 • astride:ata biner gibi, bacaklarını ayırarak
 • astringe:büzmek, sıkıştırmak
 • astringent:astrenjan, büzücü, damarları büzen ilaç, kanamayı durduran ilaç, kanı durduran, sert, şiddetli, sıkıştırıcı
 • astrodome:astrodom, gözlem penceresi
 • astrolabe:usturlap
 • astrologer:astrolog, müneccim, yıldız falcısı
 • astrologic:astroloji ile ilgili, astrolojik
 • astrological:astroloji ile ilgili, astrolojik
 • astrology:astroloji, yıldız falcılığı, yıldızbilim
 • astronaut:astronot, uzay adamı
 • astronautics:astronotik, uzayda yolculuk bilimi
 • astronomer:astronom, gökbilimci
 • astronomers:astronom, gökbilimci
 • astronomic:astronomik, çok yüksek, gökbilimsel
 • astronomical:astronomik, çok yüksek, gökbilimsel
 • astronomy:astronomi, gökbilim
 • astrophysics:astrofizik, gök fiziği
 • astute:açıkgöz, akıllı, cin gibi, kurnaz, zeki
 • astuteness:açıkgözlük, cin gibilik, kurnazlık
 • asunder:ayrı ayrı, birbirinden ayrı, birbirinden uzak, parça parça
 • asylum:akıl hastanesi, barınak, himaye, iltica, koruma, sığınak, sığınma
 • asymmetric:asimetrik, bakışımsız
 • asymmetrical:asimetrik, bakışımsız, oransız
 • asymmetry:asimetri, bakışımsızlık
 • asymptote:asimptot, sonuşmaz
 • asynchronous:asinkron, aynı zamanda olmayan, eşzamanlı olmayan
 • at:-a, asker, -da, -de, -e, eyt, savaşçı, -ya, -ye
 • ataraxia:ataraksiya, uyarılmayan huzur
 • ataraxy:ataraksiya, uyarılmayan huzur
 • ataturk:ata, gazi
 • atatürk:ata, gazi
 • atavism:atacılık, atalara çekme, atavizm
 • atavist:atacı
 • atavistic:atalara çeken, atalarla ilgili
 • atelier:atölye, stüdyo
 • athaeneum:edebiyat kulübü, fen kulübü, kütüphane
 • athanasia:ebediyet, ölümsüzlük
 • atheism:allah’a inanmama, ateizm, dinsizlik, tanrıya inanmama
 • atheist:allah’a inanmayan kimse, ateist
 • atheistic:allah’sız, ateist, dinsiz, imansız, tanrıtanımaz
 • atheistical:ateist, tanrıtanımaz
 • athenaeum:edebiyat kulübü, fen kulübü, kütüphane
 • atheneum:edebiyat kulübü, fen kulübü, kütüphane
 • athens:atina şehri
 • athirst:susamış
 • athlete:atlet, sporcu
 • athletic:atletik, atletlerle ilgili
 • athleticism:atletizm
 • athletics:atletizm, sporculuk
 • athwart:aykırı, çaprazlama, karşı, karşı tarafa, karşıdan karşıya, karşıt, tersine, zıt
 • atilt:eğilmiş olarak, elinde mızrakla, saldırı pozisyonunda, yan yatmış biçimde
 • atlantes:atlas
 • atlantic:atlantik, atlas okyanusu, atlas okyanusu ile ilgili
 • atlas:başlıca dayanak, birinci omur, büyük boy resim kâğıdı, direk, harita kitabı, heykel direk, insan şeklinde sütun, ipekli kumaş
 • atm:atm, bankamatik
 • atmosphere:atmosfer, basınç birimi, çevre, hava, ortam
 • atmospheric:atmosferik, hava, ortam, ortam ile ilgili
 • atmospherics:atmosfer paraziti, parazit
 • atoll:atol, mercanada
 • atom:atom, çok az miktar, zerre
 • atomic:atom, atomik, atomla ilgili, atomsal
 • atomical:atom, atomik, atomla ilgili, atomsal
 • atomiser:pülverizatör
 • atomism:atomculuk
 • atomize:atom bombası atmak, atomlara ayırmak, püskürtmek
 • atomizer:atomizer, püskürteç, püskürtücü
 • atoms:atom, çok az miktar, zerre
 • atomy:atom, iskelet, küçücük şey
 • atonal:ahenksiz, atonal
 • atonality:ahenksizlik
 • atone:gönül almak, telâfi etmek
 • atonement:gönül alma, kefaret, ödeme, telâfi
 • atonic:aksansız, dermansız, kuvvetsiz, vurgusuz, zayıf
 • atony:dermansızlık, kuvvetsizlik, zafiyet
 • atop:daha iyi, tepede, üstte, üstün, üstünde, üstüne
 • atremble:korkan, korkarak, titreyen, titreyerek
 • atria:atriyum, avlu, kemeraltı, kulakçık, orta avlu
 • atrip:dipten kopmuş, salpa olmuş
 • atrium:atriyum, avlu, kemeraltı, kulakçık, orta avlu
 • atrocious:acımasız, berbat, çok kötü, gaddar, gaddarca, vahşi, zalim
 • atrociously:acımasızca, berbat biçimde, çok kötü şekilde, vahşice
 • atrocity:acımasızlık, canavarlık, gaddarlık, gaf, pot, vahşet
 • atrophied:dumura uğramış, gıdasızlıktan zayıflamış, körelmiş, yozlaşmış, zayıflayıp kurumuş
 • atrophy:atrofi, dumur, dumura uğramak, dumura uğratmak, körelme, körelmek, köreltmek
 • atrophying:dumura uğramak, dumura uğratmak, körelmek, köreltmek
 • atropine:atropin
 • attaboy:aferin!, bravo!, hadi aslanım!
 • attaboy!:aferin!, bravo!, hadi aslanım!
 • attach:bağlamak, bağlanmak, eklemek, el koymak, haczetmek, iliştirmek, takmak, tutturmak, yüklenmek
 • attachable:bağlanabilir, el koyulabilir, haczedilebilir, takılır, takma
 • attache:ataşe
 • attaché:ataşe
 • attached:bağlı, bitişik, ekli, sabit, takılı, yapışık
 • attaching:bağlamak, bağlanmak, eklemek, el koymak, haczetmek, iliştirmek, takmak, tutturmak, yüklenmek
 • attachment:aksesuar, alâka, bağlılık, dostluk, haciz, ilgi, parça, sevgi
 • attachments:aksesuar, alâka, bağlılık, dostluk, haciz, ilgi, parça, sevgi
 • attack:aşındırmak, atak, çatma, çatmak, dil uzatma, dil uzatmak, eleştirmek, girişme, girişmek, hamle, hamle yapmak, hücum, hücum etmek, koyulma, koyulmak, kriz, nöbet, saldırı, saldırmak, taarruz etmek, tecâvüz etmek, tutulma, tutulmak, uğraşmak, yakalanma, yakalanmak
 • attacked:aşındırmak, çatmak, dil uzatmak, eleştirmek, girişmek, hamle yapmak, hücum etmek, koyulmak, saldırmak, taarruz etmek, tecâvüz etmek, tutulmak, uğraşmak, yakalanmak
 • attacker:saldırgan
 • attacking:saldırma
 • attain:elde etmek, erişmek, gelmek, kazanmak, ulaşmak, varmak
 • attainability:elde edilebilirlik, ulaşılabilirlik
 • attainable:elde edilebilir, kazanılabilir, ulaşılabilir
 • attainder:manevi ölüm
 • attained:elde etmek, erişmek, gelmek, kazanmak, ulaşmak, varmak
 • attaining:elde etmek, erişmek, gelmek, kazanmak, ulaşmak, varmak
 • attainment:elde etme, erişme, kazanma, ulaşma
 • attainments:beceri, hüner, marifet
 • attaint:ayıp, leke, lekelemek, rezil etmek, tutulmak, yakalanmak
 • attar:çiçek yağı, ıtır
 • attemper:dengelemek, dindirmek, tavlamak, teskin etmek, yatıştırmak, yumuşatmak
 • attempt:denemek, girişim, girişimde bulunmak, kalkışma, kalkışmak, teşebbüs, teşebbüs etmek, yeltenme, yeltenmek
 • attempting:denemek, girişimde bulunmak, kalkışmak, teşebbüs etmek, yeltenmek
 • attempts:denemek, girişim, girişimde bulunmak, kalkışma, kalkışmak, teşebbüs, teşebbüs etmek, yeltenme, yeltenmek
 • attend:bakmak, beraberinde getirmek, devam etmek, dikkatini vermek, dinlemek, eşlik etmek, hazır bulunmak, hizmet etmek, katılmak, kulak vermek
 • attendance:bakım, bakma, devam, eşlik, hazır bulunma, ilgilenme, katılım, katılma, kumanda
 • attendant:bakan, bakıcı, beraberinde olan, eşlik eden, eşlik eden kimse, görevli, hizmetli, ilgilenen, mevcut, operatör, refakâtçi
 • attendants:maiyet
 • attended:bakmak, beraberinde getirmek, devam etmek, dikkatini vermek, dinlemek, eşlik etmek, hazır bulunmak, hizmet etmek, katılmak, kulak vermek
 • attending:bakmak, beraberinde getirmek, devam etmek, dikkatini vermek, dinlemek, eşlik etmek, hazır bulunmak, hizmet etmek, katılmak, kulak vermek
 • attends:bakmak, beraberinde getirmek, devam etmek, dikkatini vermek, dinlemek, eşlik etmek, hazır bulunmak, hizmet etmek, katılmak, kulak vermek
 • attention:aldırış, bakım, dikkat, ilgi, ilgilenme, iltifat, itina, kur, özen
 • attention!:dikkat!, hazırol!
 • attentions:aldırış, bakım, dikkat, ilgi, ilgilenme, iltifat, itina, kur, özen
 • attentive:dikkatli, kibar, nazik, özenli
 • attentively:dikkatle, dikkatlice
 • attentiveness:dikkat
 • attenuate:azalmış, azaltmak, değerini düşürmek, hafifletmek, ince, inceltmek, kısmak, seyreltik, seyreltmek, söndürmek
 • attenuated:azaltmak, değerini düşürmek, hafifletmek, inceltmek, kısmak, seyreltmek, söndürmek
 • attenuation:azalma, azaltma, inceltme, kısma, söndürme, zayıflama
 • attest:beyan etmek, doğrulamak, iddia etmek, ispat etmek, kanıtlamak, onaylamak, yemin ettirmek
 • attestation:kanıt olma, onaylama, şahadet, tanıklık, tasdik, yemin
 • attested:beyan etmek, doğrulamak, iddia etmek, ispat etmek, kanıtlamak, onaylamak, yemin ettirmek
 • attester:şahit, tanık
 • attesting:beyan etmek, doğrulamak, iddia etmek, ispat etmek, kanıtlamak, onaylamak, yemin ettirmek
 • attic:çatı katı, çatı odası, ince, tavanarası
 • atticism:atika üslubu, atina dil özelliği, güzel konuşma
 • attire:donatmak, elbise, giydirmek, giysi, kılık, kıyafet, süs
 • attired:donatmak, giydirmek
 • attitude:davranış, durum, duruş, düşünce, fikir, konum, poz, tavır, tutum
 • attitudes:davranış, durum, duruş, düşünce, fikir, konum, poz, tavır, tutum
 • attitudinize:havalara girmek, kasılmak, poz yapmak, tavır takınmak, yapmacık davranmak
 • attorney:avukat, dava vekili, vekil
 • attorneys:avukat, dava vekili, vekil
 • attract:çekmek, cezbetmek
 • attracted:çekmek, cezbetmek
 • attraction:alımlılık, atraksiyon, cazibe, çekicilik, çekim, eğlence programı
 • attractions:alımlılık, atraksiyon, cazibe, çekicilik, çekim, eğlence programı
 • attractive:alımlı, cazibeli, cazip, çekici, göz alıcı, ilgi çekici
 • attractiveness:albeni, cazibe, çekicilik
 • attributable:atfolunabilir, dayandırılabilir, verilebilir, yüklenebilir
 • attribute:araz, atfetmek, bağlamak, dayandırmak, nitelik, özellik, sembol, sıfat, simge, yormak
 • attributed:atfetmek, bağlamak, dayandırmak, yormak
 • attributing:atfetmek, bağlamak, dayandırmak, yormak
 • attribution:atfetme, bağlama, dayandırma, nitelik, özellik, sıfat, yorma
 • attributive:atfeden, niteleyici, niteleyici sözcük, sıfat, veren
 • attrited:sürtünmeyle aşınmış
 • attrition:aşındırma, aşınma, yıpranma, yıpratma
 • attune:akort etmek, alıştırmak, uydurmak
 • attuned:akort etmek, alıştırmak, uydurmak
 • atypical:alışılmamış, tipik olmayan
 • aubergine:patlıcan
 • auburn:koyu kestane, kumral
 • auction:açık artırma, açık artırma ile satmak, mezat
 • auctioneer:açık artırma ile satmak, açık artırmacı, mezatçı
 • auctioning:açık artırma ile satmak
 • audacious:cesur, cüretli, gözüpek, küstah, yürekli
 • audaciousness:cesurluk, gözüpeklik, küstahlık
 • audacity:arsızlık, cesaret, cüret, küstahlık, yürek
 • audible:akustik, duyulabilir, işitilebilir
 • audience:dinleyiciler, huzur, huzura kabul, izleyici, izleyiciler, okuyucu kitlesi, resmi görüşme, seyirci, seyirciler
 • audio:işitme, işitsel, ses
 • audiophile:ses cihazları meraklısı
 • audiovisual:görsel-işitsel
 • audit:denetim, denetlemek, hesap denetimi, hesapların kontrolü, incelemek, kontrol etmek, sistemli inceleme
 • audited:denetlemek, incelemek, kontrol etmek
 • auditing:denetleme, hesapları denetleme
 • audition:işitme, işitme gücü, kulak sınavı, ses sınavı, ses sınavı yapmak
 • auditions:işitme, işitme gücü, kulak sınavı, ses sınavı, ses sınavı yapmak
 • auditor:denetçi, denetici, dersi dışarıdan izleyen öğrenci, dinleyici öğrenci, hesap kontrolörü
 • auditorium:konferans salonu, konser salonu, oditoryum, toplantı salonu
 • auditors:denetçi, denetici, dersi dışarıdan izleyen öğrenci, dinleyici öğrenci, hesap kontrolörü
 • auditory:işitme, işitsel
 • aufait:bilen, haberdar, haberi olan
 • aug:ağustos
 • aug.:ağustos
 • augean:çok pis, leş gibi, pis
 • auger:burgu, delgi, matkap
 • aught:hiç, zerre kadar
 • augment:artırmak, artmak, büyümek, büyütmek, çoğalmak, çoğaltmak, geçmiş zaman öneki, uzamak, uzatmak
 • augmentation:artırma, artış, büyüme, çoğaltma
 • augmentative:anlamı büyüten ek, artıran, büyüten, çoğaltan
 • augmented:artırmak, artmak, büyümek, büyütmek, çoğalmak, çoğaltmak, uzamak, uzatmak
 • augmenting:artırmak, artmak, büyümek, büyütmek, çoğalmak, çoğaltmak, uzamak, uzatmak
 • augur:alâmet olmak, falcı, işareti olmak, kâhin, kehanette bulunmak, müneccim, önceden bildirmek
 • augury:alâmet, işaret, kehanet
 • august:aziz, muhterem, muhteşem, saygıdeğer
 • augustine:augustine
 • auidences:dinleyiciler, huzur, huzura kabul, izleyici, izleyiciler, okuyucu kitlesi, resmi görüşme, seyirci, seyirciler
 • auld:eski, yaşlı
 • aulic:saraya ait
 • aunt:hala, teyze, yenge
 • auntie:halacığım, halacık, teyzeciğim, teyzecik, yengeciğim, yengecik
 • aura:atmosfer, buhar, hava, koku, ruh, sıcak basması
 • aural:işitme ile ilgili, kulak
 • aureola:ağıl, atmosfer, ayla, hale, ışık halkası
 • aureole:ağıl, atmosfer, ayla, hale, ışık halkası
 • auricle:kulak kepçesi, kulakçık
 • auricula:ayıkulağı
 • auricular:fısıldanmış, gizlice söylenmiş, kulak kepçesiyle ilgili, kulaktan kulağa yayılmış
 • auriferous:altın içeren, altınlı
 • aurochs:avrupa bizonu, yaban öküzü
 • aurora:şafak, seher, tan
 • auscultate:steteskop ile dinlemek
 • auscultation:dinleme, steteskop ile dinleme
 • auspice:kuş falı
 • auspices:himaye, koruma
 • auspicious:elverişli, hayırlı, kutlu, şanslı, tâlihli, uğurlu
 • auspiciousness:hayır, kutluluk, şans, tâlih, uğur
 • aussie:avustralya, avustralyalı
 • austere:ağırbaşlı, ciddi, haşin, hoşgörüsüz, sade, sert, süssüz
 • austerity:haşinlik, masraftan kısma, sadelik, sertlik, tasarruf
 • austral:güney, güneyle ilgili
 • australia:avustralya
 • australian:avustralya, avustralyalı
 • austria:avusturya
 • austrian:avusturya, avusturyalı
 • austro:avusturya-
 • autarchic:otarşik, özerklik ile ilgili
 • autarchical:otarşik, özerklik ile ilgili
 • autarchy:bağımsız ekonomi politikası, otarşi, özerklik
 • autarkic:otarşik
 • autarkical:otarşik
 • autarky:bağımsız ekonomi politikası, otarşi, özerklik
 • authentic:asıl, doğru, esas, gerçek, güvenilir, otantik
 • authenticate:belgelemek, doğruluğunu kanıtlamak
 • authenticated:belgelemek, doğruluğunu kanıtlamak
 • authentication:belgeleme, doğruluğunu kanıtlama
 • authenticity:doğruluk, gerçeklik, güvenilirlik, otantiklik
 • author:yaratıcı, yazar
 • authoress:kadın yazar
 • authorisation:izin, ruhsat, yetki
 • authorise:izin vermek, onaylamak, ruhsat vermek, yetki vermek
 • authorised:izinli, resmi, yetkili
 • authoritarian:otorite yanlısı, otoriter
 • authoritarianism:otoriter rejim
 • authoritative:amirane, buyurucu, otoriter, yetkili
 • authorities:yetkili makamlar, yetkililer
 • authority:bilirkişi, hak, hüküm, itibar, nüfuz, otorite, uzman, yetki, yetki belgesi
 • authorization:izin, ruhsat, yetki
 • authorize:izin vermek, onaylamak, ruhsat vermek, yetki vermek
 • authorized:izinli, resmi, yetkili
 • authorizing:izin vermek, onaylamak, ruhsat vermek, yetki vermek
 • authorship:kaynak, köken, yazarlık
 • autism:içe yöneliklik, otizm
 • autistic:içe yönelik, otistik
 • auto:araba, araba ile gezmek, oto, otomobil, otomobille gezmek
 • autobiographic:otobiyografik
 • autobiography:kendi hayat hikâyesi, otobiyografi, özgeçmiş, özyaşamöyküsü
 • autobus:otobüs
 • autocar:araba, otomobil
 • autochthon:bir yerin yerlisi, yerli
 • autochthonous:yerli
 • autocide:arabayla intihar, intihar
 • autoclave:otoklav, sterilizatör
 • autocracy:otokrasi, saltçılık
 • autocrat:diktatör, otokrat
 • autocratic:despot, dikta, otokratik, zorba
 • autocratical:despot, dikta, otokratik, zorba
 • autocue:akıl defteri
 • autodidact:kendi kendini yetiştirmiş kimse, otodidakt
 • autogenous:kendi kendine oluşan, otojen
 • autograph:imza, imza vermek, imzalamak, kendi el yazısı, otograf baskı yapmak, yazarın kendi el yazması
 • autographic:imzalanmış, kendi eli ile yazılmış
 • autography:asıl nüsha, baskı tekniği, otografi
 • autoimmune:doğuştan olan bağışıklıkla ilgili
 • autointoxication:kendi kendini toksinleme, vücudun oluşturduğu toksinle zehirlenme
 • automat:otomat, otomatik makine, satış otomatı
 • automate:makineleştirmek, otomatikleştirmek
 • automated:makineleştirmek, otomatikleştirmek
 • automatic:istemsiz, kendi kendine olan, otomatik, otomatik makine, otomatik tabanca, otomatik vitesli araba
 • automatically:istemsiz olarak, kendi kendine, kendiliğinden, otomatik olarak, otomatikman
 • automating:makineleştirmek, otomatikleştirmek
 • automation:otomasyon, özdevin
 • automaton:otomat, robot
 • automobile:araba, otomobil
 • automobiles:araba, otomobil
 • automobilism:araba kullanma, sürücülük
 • automobilist:sürücü
 • automotive:arabalarla ilgili, otomobil, otomotiv
 • autonomous:otonom, özerk
 • autonomy:otonomi, özerklik
 • autopilot:otomatik pilot
 • autopsy:bizzat inceleme, otopsi, otopsi yapmak
 • autosuggestion:kendi kendine telkin
 • autotype:ototopi, ototopi yöntemiyle basmak
 • autumn:güz, sonbahar
 • autumnal:sonbahar, sonbaharla ilgili
 • auxiliaries:destek kuvvetleri, yardımcı personel
 • auxiliary:destek, yardımcı, yardımcı fiil, yedek
 • avail:avantaj, fayda, işe yaramak, kâr, yaramak, yarar, yararı olmak
 • avail.:avantaj, fayda, işe yaramak, kâr, yaramak, yarar, yararı olmak
 • availability:bulunma, geçerlik, geçerlilik, hazır bulunma, mevcut olma, müsait olma
 • available:eldeki, geçerli, hazır, işe yarar, kullanışlı, mevcut, müsait, var
 • avails:kâr, kazanç
 • avalanche:çığ, heyelan
 • avantgarde:öncü, öncü olanlar, yenilik getirenler, yenilikçi, yenilikçiler
 • avarage:avarya, averaj, cari fiyat, hasar, ortalama, ortalama olarak almak, ortalamasını bulmak, sıradan, zarar
 • avarice:açgözlülük, para hırsı
 • avaricious:para canlısı, paragöz, tamahkâr
 • ave:hazreti meryem’e selam duası
 • ave!:güle güle!, hoşça kal!, merhaba!, selam!
 • avenge:acısını çıkarmak, intikamını almak, öcünü almak
 • avenger:intikamcı, öç alan kimse
 • avenue:ağaçlı yol, bulvar, cadde, iki yanı ağaçlıklı yol, yol
 • aver:iddia etmek, kanıtlamak, söylemek
 • average:avarya, averaj, cari fiyat, hasar, ortalama, ortalama olarak almak, ortalamasını bulmak, sıradan, zarar
 • averment:delil, iddia, kanıt
 • averse:aksi görüşte olan, gönülsüz, hoşnutsuz, isteksiz, karşı olan
 • aversion:hoşlanmama, hoşnutsuzluk, iğrenç şey, isteksizlik, nefret, sevimsiz tip, sevmeme, yıldızı barışmama
 • aversions:hoşlanmama, hoşnutsuzluk, iğrenç şey, isteksizlik, nefret, sevimsiz tip, sevmeme, yıldızı barışmama
 • avert:başka tarafa çevirmek, çevirmek, gidermek, önlemek
 • averting:başka tarafa çevirmek, çevirmek, gidermek, önlemek
 • aviary:kuşhane
 • aviate:pilotluk yapmak, uçak kullanmak
 • aviating:pilotluk yapmak, uçak kullanmak
 • aviation:havacılık
 • aviator:havacı, pilot
 • aviculture:kuş besleme, kuşçuluk
 • avid:açgözlü, arzulu, doymayan, doyumsuz, hırslı
 • avidity:açgözlülük, hırs, istek
 • avionics:havacılık elektroniği
 • avocado:avokado
 • avocados:avokado
 • avocation:hobi, merak, meslek, uğraş
 • avoid:iptal etmek, kaçınmak, korunmak, önlemek, sakınmak, savuşturmak, uzak durmak
 • avoidable:iptal edilebilir, kaçınılır, sakınılır
 • avoidance:iptal, kaçınma, kurtulma, sakınma, uzak durma
 • avoided:iptal etmek, kaçınmak, korunmak, önlemek, sakınmak, savuşturmak, uzak durmak
 • avoiding:kaçınma, önleme
 • avoirdupois:ağırlık, ingiliz tartı sistemi
 • avouch:doğrulamak, itiraf etmek
 • avow:açıkça söylemek, beyan etmek, itiraf etmek
 • avowal:doğrulama, itiraf, kabul etme
 • avowed:açık, bariz, belli
 • avowedly:açıkça, alenen
 • avuncular:amca, amca gibi, amca ile ilgili
 • await:beklemek, hazır olmak
 • awaited:beklemek, hazır olmak
 • awaiting:beklemek, hazır olmak
 • awake:farkına varmak, farkında olan, gözü açılmak, gözünü açmak, tetik, uyandırmak, uyanık, uyanmak, uyarmak, uykudan kalkmak
 • awaken:farkına varmak, gözü açılmak, ikaz etmek, uyandırmak, uyanmak
 • awakened:farkına varmak, gözü açılmak, ikaz etmek, uyandırmak, uyanmak
 • awakening:ikaz, uyandıran, uyanış, uyanma, uykudan kalkma
 • award:hükmetmek, hüküm, ihale etmek, karar, karar vermek, mükâfat, ödenek, ödül, tazminat, vermek
 • awarded:hükmetmek, ihale etmek, karar vermek, vermek
 • awarding:hükmetmek, ihale etmek, karar vermek, vermek
 • awards:hükmetmek, hüküm, ihale etmek, karar, karar vermek, mükâfat, ödenek, ödül, tazminat, vermek
 • aware:farkında, farkında olan, haberdar, tetikte, uyanık
 • awareness:farkında olma, haberdar olma
 • awash:dalgalarla yıkanmış, su seviyesi ile beraber, suda yüzen
 • away:bir yana, deplasman maçı, deplasmanda, devamlı, durmadan, rakip sahada, uzağa, uzak, uzakta, yok
 • awe:haşmet, huşu, korku, korku vermek, korkutmak, saygıyla karışık korku, ululuk
 • awed:korku vermek, korkutmak
 • awesome:dehşet verici, korku ifade eden, korkunç
 • awestruck:dehşete kapılmış, korkmuş
 • awful:berbat, çok kötü, korkunç, müthiş, oldukça büyük
 • awfully:çok, müthiş bir şekilde, son derece
 • awfulness:berbatlık, korkunçluk
 • awhile:bir süre, biraz
 • awkard:aksi, beceriksiz, garip, kullanışsız, sakar, ters, zorluk çıkaran
 • awkward:aksi, beceriksiz, garip, kullanışsız, sakar, ters, zorluk çıkaran
 • awkwardly:beceriksizce, sakarca
 • awkwardness:acemilik, aksilik, beceriksizlik, kullanışsızlık, sakarlık, terslik
 • awl:biz, tığ
 • awn:başak kılçığı, kılçık
 • awning:güneşlik, tente
 • awoke:farkına varmak, gözü açılmak, gözünü açmak, uyandırmak, uyanmak, uyarmak, uykudan kalkmak
 • awoken:farkına varmak, gözü açılmak, gözünü açmak, uyandırmak, uyanmak, uyarmak, uykudan kalkmak
 • awry:çarpık, eğri, ters, yan
 • ax:azaltma, azaltmak, balta, çalgı, enstrüman, işten kovma, işten kovmak, kısma, kısmak, kovma, kovmak, sepetlemek
 • axe:azaltma, azaltmak, balta, çalgı, enstrüman, işten kovma, işten kovmak, kısma, kısmak, kovma, kovmak, sepetlemek
 • axial:eksen, eksen ile ilgili
 • axil:dal ile sap arası köşe, yaprak ile dal arası köşe
 • axilla:dal ile sap arası köşe, koltuk altı
 • axing:azaltmak, işten kovmak, kısmak, kovmak, sepetlemek
 • axiom:aksiyom, belit
 • axiomatic:aksiyom, aksiyom ile ilgili
 • axis:anlaşma, eksen, mihver, uyuşma
 • axle:aks, dingil, eksen, mil
 • axtenuating:ciddiye almamak, hafife almak, hafifletmek, mazur göstermek
 • ay:kabul oyu, olumlu oy
 • ay!:evet!, hay hay!
 • aye:kabul oyu, olumlu oy
 • aye!:evet!, hay hay!
 • azalea:açelya
 • azerbaijan:azerbeycan
 • azerbaijanese:azerice
 • azerbaijani:azerbeycanlı, azeri
 • azimuth:azimut, güney açısı
 • azote:azot, nitrojen
 • aztec:aztek
 • azure:bulutsuz, gök mavisi, gökyüzü, masmavi, mavi gök

 

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

2 thoughts on “A ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı