Dünyaca Ünlü Liderlerin İngilizce Sözleri ve Türkçe Anlamları


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Dünyaca bilinen ve tarihe yön vermiş lider dendiğinde bizim aklımıza ilk aklımıza gelenler elbette Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Attila gibi Türk liderler olur. Gerçekten de Türk lider ve hükümdarlar çağ açıp çağ kapatmaları, siyasi ve askeri dehaları ile dünya tarihine damgasını vurmuştur. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi birçok tarihçi tarafından Orta Çağ’ın kapanışı ve Yeni Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurup reformlar yaparak, eğitim ve tarım alanında atılımlar yaparak dünyada askeri, siyasi alanda ilk akla gelen liderler arasına girmiştir. Attila girdiği seferlerle Avrupa’yı dize getirerek “Tanrının Kırbacı” lakabını almıştır. 

 

Türk lider ve hükümdarlar dışında elbette Dünya üzerinde tarihe yön vermiş birçok lider vardır. Ernesto Che Guevara, Winston Churchill, Napoléon Bonaparte, Fidel Castro, Mahatma Gandhi, Adolf Hitler, Vladimir Lenin, Benito Mussolini, Josef Stalin bunlardan sadece birkaçıdır. 

 

Dünya tarihine baktığımızda 20. yüzyılda hem önemli olayların olduğunu hem de önemli devlet adamları veya liderlerin bulunduğunu görüyoruz. 20. Yüzyılda Birinci ve İkinci Dünya Savaşı, Büyük Buhran gibi çok önemli tarihi olayların yanı sıra Güney Amerika, Asya ve Afrika sömürgeleri yine bu yüzyılda bağımsızlıklarını kazanmışlardır. 

 

Diğer yandan bu yüzyılda kapitalizm ve komünizm gibi yönetim şekilde yüzünden devrimler gerçekleşmiştir. Bu devrimler yine büyük liderlerin öncülüğünde olmuştur. 

 

Mesela askeri lider, devlet adamı, yazar ve aynı zamanda doktor olan Ernesto Che Guevara, Fidel Castro ile beraber Küba Devrimi’ni gerçekleştirmiştir. Belirli çevrelerce günümüzde ikonikleşmiş bir halk kahramanı olarak görülmektedir.

 

Napoléon Bonaparte, girdiği savaşların büyük bir bölümünü kazanmasıyla ün salmış, Avrupa tarihinde en ünlü siyasi figürlerden biri olmuştur. Girdiği savaşlar Dünya’nın dört bir tarafındaki askeri okulların derslerinde anlatılmaktadır. 

 

Tarihe adını yazdırmış her lider iyi olmadığı gibi, gelecek kuşaklar tarafından da güzel anılmamaktadır. Irkçılığı ileri boyutlara taşıyarak bir topluluğu tümden ortadan kaldırmak gibi gayeleri olan liderler de tarihteki yerini almıştır. Kimden bahsettiğimizi anladığınızı düşünüyoruz, Adolf Hitler! Birinci Dünya Savaşı sonrası vaatlerini alt ve orta tabakanın istekleri doğrultusunda vermiş, milliyetçi ve sosyalist söylemleriyle halkın desteğini kazanmıştır. Saldırgan bir dış politika izleyen Hitler Polonya’ya saldırmıştır. Polonya’yı işgal ederek gösterdiği saldırgan dış politika tavrı İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasındaki ana neden olarak gösterilir. Irkçı ideolojisiyle Holokost’u gerçekleştirmiş ve yaklaşık beş buçuk milyon insanın ölümüne sebep olmuştur.

 

Mahatma Ghandi, saldırgan ve yıkıcı Adolf Hitler’in tam tersine kötülüğe karşı olan ancak şiddet barındırmayan direnişe ön ayak olan Satyagraha felsefesini bulmuştur. Bu felsefe sayesinde Hindistan özgürlüğe kavuşmuş, dünyadaki diğer özgürlük ve hak savunucularına ilham vermiştir.

 

Jül Sezar, M.Ö. 27 senesinde Roma İmparatorluğu’nun ilk imparatoru olmuştur. Daha sonrasında Sezar ismi kendisinden sonraki imparatorlara verilen isim oldu. Jül Sezar, askeri taktiklerdeki zekasıyla ve Roma’nın gördüğü en güçlü lider olmasıyla ünlüdür. Diğer taraftan Roma’ya eşi benzeri bir daha görülmemiş bir refah düzeyi getirmiştir. 56 yaşında suikast sonucu öldü. Hatta günümüzde de sıkça kullandığımız ve yakınlarımız tarafından hayal kırıklığına uğradığımızda söylediğimiz “Sen de mi Brütüs?” lafı Jül Sezar’ın son sözleri olmuştur.

 

Abraham Lincoln, ABD’yi 16. başkan olarak ülkenin en zor zamanlarında yani iç savaş zamanı yönetmiştir. İç savaşın boyutunu anlamanız için bir ön bilgi vermekte fayda, ölü sayısı yedi yüz binden fazladır. Abraham Lincoln bu iç savaş zamanlarını iyi yönetmiş olmasıyla ve Amerika’da köleliği kaldırması ile dünya tarihine geçmiş önemli bir liderdir.

 

Dünyaca ünlü liderlerin bazılarını kısa da olsa tanıdık. Dünya tarihine iyi veya kötü anlamda yön vermiş bu liderlerin söyledikleri sözlere de onları daha iyi tanımak ve anlamak için gelin birlikte bakalım.

 

Dünyaca Ünlü Liderlerin İngilizce Sözleri ve Türkçe Anlamları

“It is better to die on your feet than live on your knees.”

Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan daha iyidir. 

Franklin d. Roosevelt 

 

“I can’t stay neutral between the fire brigade and fire!”

İtfaiye ile ateş arasında tarafsız kalamam! 

Winston Churchill

 

“The most effective way to destroy a society is to destroy the money of that society.”

Bir toplumu tahrip etmenin en etkili yolu, o toplumun parasını tahrip etmektir.

Lenin

 

“Justice is lame, it walks slowly, but it reaches its destination sooner or later.”

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır. 

Mirabeau

 

“The smart man uses his mind. The smarter man uses the minds of others as well.”

Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.

Bernard Shaw

 

“A statesman’s heart must be in his head”

Bir devlet adamının kalbi kafasında olmalıdır. 

Napoleon

 

“The blindness of many pride lies under all the faults that destroy the states.”

Devletleri yıkan tüm hatanın altında nice gururun gafleti yatar. 

Yavuz Sultan Selim

 

“Conquer your fear; I promise you you’ll conquer the world.”

Korkunu fethet; sana söz veriyorum dünyayı fethedeceksin. 

Büyük İskender

 

“I prefer to be superior in knowledge rather than being superior in power and property than others.”

Başkalarından iktidar ve mülk bakımından üstün olacağıma bilgi bakımından üstün olmayı tercih ederim. 

Büyük İskender

 

“The current Ottoman sultan is not like the previous ones. Even the dreams of your emperor cannot reach the places that our power reaches.”

Şimdiki Osmanlı padişahı öncekilere benzemez. Bizim gücümüzün ulaştığı yerlere, sizin imparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz. 

Fatih Sultan Mehmet

 

“There is no valid object in the public, like a state, the state is like a breath in the world.”

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

Kanuni Sultan Süleyman

 

“I can never accept  your ideas and thoughts … But I can defend your right to say them until I die …”

Fikirlerini ve söylediklerini asla kabul edemem… Ama onları söyleme hakkını ölünceye kadar savunurum…

Voltaire

 

“A horseshoe goes by a nail, a horse goes by a horseshoe, and a horseman goes by a horse”

Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden de bir atlı gidiverir. 

Franklin

 

“Unless the desire to read in a country increases, heedlessness and disaster will not decrease.”

Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bundan doğacak felaket azalmaz. 

Franklin

 

“Don’t throw stones at your neighbors, if your own windows are glass.”

Kendi pencereleriniz camsa, komşularınıza taş atmayın.

Benjamin Franklin

 

“The big guys’ mistake is like a solar eclipse, everyone sees them.”

Büyük adamların hataları güneş tutulması gibidir, herkes onları görür 

Cu Kong

 

“I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary; the evil it does is permanent.” 

Şiddete itiraz ediyorum çünkü iyiye geldiği zaman iyilik geçicidir; yaptığı kötülük kalıcıdır.

Mahatma Gandhi

 

“Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed.”

Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsını karşılamaya yetecek olanı değil. 

Mahatma Gandhi

 

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”

Yarın ölecekmişsin gibi yaşa. Sonsuza kadar yaşayacakmış gibi öğren. 

Mahatma Gandhi

 

“If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed.”

Yeterince büyük bir yalan söylerseniz ve tekrar ederseniz bu yalanı sürekli, insanlar sonunda buna inanmaya başlayacaktır. 

Adolf Hitler

 

“The stronger must dominate and not mate with the weaker, which would signify the sacrifice of its own higher nature. Only the born weakling can look upon this principle as cruel, and if he does so it is merely because he is of a feebler nature and narrower mind; for if such a law did not direct the process of evolution then the higher development of organic life would not be conceivable at all.”

Daha güçlü olan, kendi yüksek doğasının fedakarlığını simgeleyen zayıf olanla egemen olmalı ve çiftleşmemelidir. Sadece doğuştan gelen zayıflık bu prensibe acımasız olarak bakabilir ve eğer öyleyse bunun nedeni daha zayıf bir doğaya ve daha dar bir zihne sahip olmasıdır; çünkü böyle bir yasa evrim sürecini yönlendirmediyse, organik yaşamın daha yüksek gelişimi hiç düşünülemezdi.

Adolf Hitler

 

“Despair is typical of those who do not understand the causes of evil, see no way out, and are incapable of struggle. The modern industrial proletariat does not belong to the category of such classes.”

Umutsuzluk, kötülüğün nedenlerini anlamayan, çıkış yolu görmeyen ve mücadeleden aciz olanlar için tipiktir. Modern endüstriyel proletarya, bu tür sınıfların kategorisine ait değildir.

Vladimir Lenin

 

“When one makes a Revolution, one cannot mark time; one must always go forward – or go back. He who now talks about the ‘freedom of the press’ goes backward, and halts our headlong course towards Socialism.” 

Kişi bir Devrim yaptığında, zamanı işaretleyemez; kişi daima ileri gitmeli ya da geri gitmelidir. Şimdi ‘basın özgürlüğü’ hakkında konuşan kişi geri dönüyor ve sosyalizme doğru ilerlememizi durduruyor. 

Vladimir Lenim

 

 “A nation that destroys its soils destroys itself. Forests are the lungs of our land, purifying the air and giving fresh strength to our people. ”

“Topraklarını yok eden bir ulus kendini yok eder. Ormanlar, toprağımızın akciğerleridir, havayı temizler ve halkımıza taze güç verir. 

Franklin D Roosevelt.

 

“Books can not be killed by fire. People die, but books never die. No man and no force can abolish memory… In this war, we know, books are weapons. And it is a part of your dedication always to make them weapons for man’s freedom.”

“Kitaplar ateşle öldürülemez. İnsanlar ölür, ama kitaplar asla ölmez. Hiçbir insan ve hiçbir güç hafızayı kaldıramaz … Bu savaşta biliyoruz ki kitaplar silahtır. Ve onları her zaman insanın özgürlüğü için silah haline getirme özverinin bir parçası.  

Franklin D. Roosevelt

 

“What greater gift can we offer the republic than to teach and instruct our youth?”

Bir devlet için gençliğin eğitim ve öğretimi ile uğraşmaktan daha büyük ve daha kutsal bir hizmet düşünülemez. 

Cicero

 

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir. 

Nelson Mandela

 

“After climbing a great hill. One only finds that there are many more hills to climb.”

Kişi büyük bir tepeye tırmandıktan sonra sadece tırmanacak çok daha fazla tepe olduğunu bulur.

Nelson Mandela

 

“Everyone can rise above their circumstances and achieve success if they are dedicated to and passionate about what they do.”

Herkes kendi koşullarının üzerine çıkabilir ve yaptıklarına adanmış ve tutkulu olursa başarıya ulaşabilir.

Nelson Mandela

 

“For to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others.”

Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter. 

Nelson Mandela

 

“A good head and a good heart are always a formidable combination.”

İyi bir kafa ve iyi bir kalp, her zaman zorlu bir kombinasyondur. 

Nelson Mandela

 

“A person’s real criterion is not where she stands in times of comfort and prosperity, but where she stands in times of debate and struggle.”

Bir insanın asıl ölçütü, rahat ve refah zamanlarında nerede durduğu değil, münakaşa ve mücadele zamanlarında nerede durduğudur. 

Martin Luther King

 

“Just like an out-of-control cancer, hate refutes personality and eats up its vital integrity.”

Tıpkı kontrol dışına çıkmış bir kanser gibi, nefret kişiliği çürütür ve onun yaşamsal bütünlüğünü yiyip bitirir. 

Martin Luther King

 

“Cowardice asks the question, ‘Is it safe?’ Expediency asks the question, ‘Is it politic?’ Vanity asks the question, ‘Is it popular?’ But, conscience asks the question, ‘Is it right?’ And there comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but one must take it because one’s conscience tells one that it is right”

Korkaklık “güvenilir mi?” diye sorar. Menfaat “politik mi?” diye sorar. Ancak vicdan “doğru mu?” diye sorar. Ve öyle bir an gelir ki insan ne güvenilir ne politik ne de popüler olmayan bir tavır almak zorunda kalır; çünkü vicdanı ona bunu yapmanın doğru olduğunu söylemektedir.

Martin Luther King

Bu yazıları da okumak isteyebilirisiniz:

İngilizce Mevlana Sözleri

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı