İngilizce Güzel Sözler ve Türkçe Anlamları


ingilizce-anlamli-sozler
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Her gün yüzlerce farklı cümle kuruyoruz. Çoğu cümlemiz günlük konuşma için olsa da, bazen çok güzel ve anlamlı şeyler de söylüyoruz. Bu tarz güzel cümleler her dilde karşınıza çıkacaktır. Eğer İngilizce Güzel Sözleri merak ediyorsanız bu içeriğimize bakarak bir çoğunu öğrenebilirsiniz. Çok seveceğiniz ve devamlı karşılaşacağınız bu İngilizce Güzel Sözleri Türkçe anlamlarıyla birlikte yazdık. İngilizce Kelimeleri daha iyi okuyabilmek için İngilizce Alfabe konusunu da öğrenmelisiniz. Bunun gibi diğer başlangıç konularını öğrenmek için İngilizce Aylar içeriğini de okuyabilirsiniz.

İngilizce Anlamlı Sözler

İngilizcede bir çok güzel ve anlamlı cümle bulabilirsiniz. Bu cümleler bazen çok zekice söylenmiş ya da içtenlikle yüreğinizi ısıtacak bir cümle olabilir. Her şekilde derin anlamlara sahip olan İngilizce Anlamlı Sözleri beğeneceğinizden eminiz. Bu cümleler arasında çok güzel ve derin anlamlara sahip İngilizce Aşk Sözleri de bulabilirsiniz.

Love conquers all.

Aşk her şeyi fetheder.

Everything has beauty, but not everyone sees it.

Her şey güzeldir ama herkes göremez.

Love is the beauty of the soul.

Aşk ruhun güzelliğidir.

Be an encourager, the world has enough critics already.

Yıkıcı olma, yapıcı ol.

Always give your best never worry for results.

Daima elinden geleni yap, sonucu dert etme.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Eğitim dünyayı değiştirebilecek en güçlü silahtır.

You can’t change what’s going on around you until you start changing what’s going on with you.

Kendi sorunlarını çözmeden çevrendeki sorunları çözemezsin.

Train your mind to see the good in every situation.

Bardağın dolu tarafını görmek için zihnini eğit.

A heart that loves is always young.

Sevgi dolu bir kalp her zaman gençtir.

Love the life you live. Live the life you love.

Yaşadığın hayatı sev. Sevdiğin hayatı yaşa.

It’s hard to beat a person who never gives up.

Asla pes etmeyen bir insanı yenmek zordur.

Don’t cry because it’s over, smile because it happened.

Bittiği için ağlama, gerçekleştiği için gülümse.

He who opens a school door, closes a prison.

Okulun kapısını açan, hapishanenin kapısını kapatır.

Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.

Başarı istediğini elde etmektir. Mutluluk elde ettiğini istemektir.

Before you judge me, make sure that you’re perfect.

Beni yargılamadan önce mükemmel olduğundan emin ol.

When you finished changing, you finished.

Değişmeyi bitirdiğinde, sen de bitersin.

I don’t trust words, I trust actions.

Aynası iştir kişinin, dediği lafa bakılmaz.

Enjoy the little things in life, because one day you will look back and realize they were the big things.

Küçük şeylerden mutlu ol. Bir gün dönüp baktığında aslında onların büyük olduğunu anlayacaksın.

Wealth is the slave of wise man. The master of a fool.

Para akıllı adamın kölesi, ahmağın efendisidir.

You can’t have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time.

Geçmişe takılıp kalırsan iyi bir geleceğe sahip olamazsın.

A person starts dying when they stop dreaming.

Hayal kurmayı bıraktığında ölür insan.

Life is made of ever so many partings welded together.

Hayat birbirine geçmiş bir çok parçadan oluşur.

True love isn’t found, it’s built.

Gerçek aşk bulunmaz, inşa edilir.

The less you talk, the more you’re listened to.

Ne kadar az konuşursan, o kadar çok dinlenirsin.

Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else.

Eşisiz olduğunu asla unutma. Tıpkı diğer insanlar gibi.

Nothing is what it seems.

Hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

Life itself is the most wonderful fairy tale.

Hayatın kendisi en güzel peri masalıdır.

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.

Dünyadaki en iyi ve en güzel şeyler görülemez, hatta dokunulmaz – kalp ile hissedilmeleri gerekir.

If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor.

Hayat öngörülebilir olsaydı, yaşam olmaktan vazgeçerdi ve boş olurdu.

If you look at what you have in life, you’ll always have more. If you look at what you don’t have in life, you’ll never have enough.

Hayatta sahip olduklarınıza bakarsanız, her zaman daha fazlasına sahip olursunuz. Hayatta sahip olmadıklarınıza bakarsanız, asla yeterli gelmeyecektir.

Life is really simple, but we insist on making it complicated.

Hayat gerçekten basit, ama biz onu karmaşık hale getirmekte ısrar ediyoruz.

Hate is heavy, let it go.

Nefret ağırdır, bırak gitsin.

Beauty will save the world.

Dünyayı güzellik kurtaracak.

If it’s meant to be it will be.

Olması gerekiyorsa olacaktır.

Do what is right, not what is easy.

Doğru olanı yap, kolay olanı değil.

You reap what you sow.

Ne ekersen onu biçersin.

I was quiet, but I was not blind.

Sessizdim ama kör değildim.

Love is a sweet melody sung by two.

Aşk iki kişi tarafından söylenen tatlı bir melodidir.

Everything you can imagine is real.

Hayal edebileceğin her şey gerçektir.

Trying to forget someone you love is like trying to remember someone you never met.

Sevdiğin birini unutmaya çalışmak hiç tanımadığın birini hatırlamaya çalışmak gibidir.

Don’t try to be different. Just be good. To be good is different enough.

Farklı olmaya çalışma. Sadece iyi ol. İyi olmak yeterince farklıdır.

The secret of happiness is freedom, the secret of freedom is courage.

Mutluluğun sırrı özgürlüktür, özgürlüğün sırrı cesarettir.

Hurt me with a truth, don’t comfort me with a lie.

Beni bir hakikat ile incit, bir yalanla avutma.

If opportunity doesn’t knock, buiId a door.

İmkânlar kapıyı çalmana olanak tanımıyorsa, kapı inşa et.

Herhangi bir şeyi yapabilirsin, fakat her şeyi yapamazsın.

I am strong but I am tired.

Güçlüyüm ama yoruldum.

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananlara aittir.

Don’t criticize what you can’t understand.

Anlayamadığını eleştirme.

Die with memories not dreams.

Anılarla öl, hayallerle değil.

You only live once so think twice.

Sadece bir kere yaşarsın bu yüzden iki defa düşün.

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.

Başarısız olmadım, sadece işe yaramayan 10,000 yöntemi bulmuş oldum.

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Hiç kimseye bir şey öğretemem, sadece onların düşünmesini sağlayabilirim.

A mother’s heart is always with her children.

Bir annenin kalbi her zaman çocuğuyla birliktedir.

Enjoy the little hings in life, because one day you will look back and realize they were the big things.

Hayatta küçük şeylerin keyfini çıkarın. Çünkü bir gün geriye dönüp bakacak ve aslında büyük şeyler olduğunu fark edeceksiniz.

I love to walk in fog, Because nobody knows I am smoking.

Sisin içinde yürümeyi severim, çünkü kimse sigara içtiğimi fark etmiyor.

I wish people had trailers.

Keşke insanların fragmanları olsa.

What’s past is past. Time to move on.

Geçmiş geçmiştir. Harekete geçme zamanı.

Don’t expect people to change.

İnsanların değişmesini beklemeyin.

I will never get tired of you.

Senden asla sıkılmayacağım.

To improve is to change; to be perfect is to change often.

Gelişmek değişmektir; mükemmellik ise sıkça değişmektir.

Stop talking about darkness and light a candle.<

Karanlıktan şikayet etmeyi bırak ve bir mum yak.

The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.

 

Zekanın asıl göstergesi bilgi değil hayal gücüdür.

I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand.

Duyarım ve unuturum, görürüm ve hatırlarım, yaparım ve anlarım.

In teaching others we teach ourselves.

Başka öğretirken kendimiz öğreniriz.

There is only one happiness in life — to love and to be loved.

Hayatta tek bir mutluluk vardır; sevmek ve sevilmek.

Where there is love there is life.

Sevginin olduğu yerde yaşam vardır.

Teachers open the door but you must walk through it yourself.

Öğretmenler kapıyı açar ama o kapıdan sen kendin yürümelisin.

I know, I haven’t changed but I am not the same.

Biliyorum değişmedim, ama aynı da değilim.

En Ünlü İngilizce Sözler

Tarih boyunca bir çok ünlü kişinin söylediği sözler aktarılmıştır. Bu kişilerin söylediği bir çok söz geçerliliğini hala koruduğunu için ünlerini de korumaktadırlar. Siz de En Ünlü İngilizce Sözleri ve İngilizce Tarihi Sözleri merak ediyorsanız listemize göz gezdirebilirsiniz.

War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.

Savaş barıştır. Özgürlük köleliktir. Cehalet güçtür. (George Orwell)

The two most powerful warriors are patience and time.

En güçlü iki savaşçı sabır ve zamandır. (Leo Tolstoy)

The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. 

Yaşamdaki en büyük zafer asla düşmemek değil, her düştüğümüzde kalkmaktır. (Nelson Mandela)

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.

Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor ama kimse kendini değiştirmeyi düşünmüyor. (Leo Tolstoy)

A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool.

Bir aptal kendisinin bilge olduğunu düşünür, ancak bir bilge kendisinin aptal olduğunu bilir. (William Shakespeare)

To live without hope is to cease to live.

Umut olmadan yaşamak, yaşamayı bırakmaktır. (Fyodor Dostoevsky)

There is no friend as loyal as a book.

Kitap kadar sadık hiçbir arkadaş yoktur. (Ernest Hemingway)

Keep smiling, because life is a beautiful thing and there’s so much to smile about.

Gülümsemeye devam et, çünkü hayat güzel bir şey ve gülümsemek için çok şey var. (Marilyn Monroe)

I think, therefore I am.

Düşünüyorum. Öyleyse varım. (Rene Descartes)

Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people.

Büyük beyinler fikirleri, sıradan beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur. (Eleanor Roosevelt)

Life is like a coin: You can spend it any way you wish, but you only spend it once.

Yaşam para gibidir. Dilediğin gibi harcayabilirsin, ama yalnızca bir kez. (Lillian Dickson)

You can cut all the flowers, but you cannot keep spring from coming.

Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelmesini engelleyemezsiniz. (Pablo Neruda)

He is happiest, be he king or peasant who finds peace in his home.

İster kral ister köylü olsun, en mutlu insan evinde huzur bulan insandır. (Goethe)

An intelligent hell would be better than a stupid paradise.

Zeki bir cehennem, aptal bir cennetten daha iyidir. (Victor Hugo)

No army can withstand the strength of an idea whose time has come.

Hiçbir ordu, zamanı gelmiş bir düşüncenin gücüne karşı koyamaz. (Victor Hugo)

Being good is easy, what is difficult is being just.

İyi olmak kolaydır; zor olan adil olmaktır. (Victor Hugo)

And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.

Müziğin sesini duymayanlar, dans edenleri deli sanıyor. (Friedrich Nietzsche)

That which does not kill us makes us stronger.

Bizi öldürmeyen şey, bizi daha da güçlendirir. (Friedrich Nietzsche)

Some people die at 25 and aren’t buried until 75.

Bazı insanlar yirmi beş yaşında ölür ama yetmiş beş yaşında gömülür. (Benjamin Franklin)

Either write something worth reading or do something worth writing.

Ya okunmaya değer bir şeyler yazın; ya da yazılmaya değer bir şeyler yapın. (Benjamin Franklin)

If you are born poor its not your mistake. But if you die poor its your mistake.

Eğer fakir olarak doğduysanız, bu sizin hatanız değildir. Fakat fakir olarak ölürseniz, bu sizin hatanızdır. (Bill Gates)

A friend is someone who gives you total freedom to be yourself.

Dost, sana kendin olma özgürlüğünü tamamen tanıyan kişidir. (Jim Morrison)

Life is the sum of all your choices.

Hayat, tercihlerinizin toplamıdır. (Albert Camus)

Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Arkamdan yürüme, yol gösteremeyebilirim. Önümden yürüme, takip etmeyebilirim. Sadece yanımda yürü ve arkadaşım ol. (Albert Camus)

Always tell the truth. That way, you don’t have to remember what you said.

Daima doğruyu söyleyin. Böylelikle ne dediğinizi hatırlamak zorunda kalmazsınız. (Mark Twain)

Love is not just looking at each other, it’s looking in the same direction.

Aşk birbirine bakmak değil, birlikte aynı yöne bakmaktır. (Antoine de Saint-Exupéry)

A pessimist is somebody who complains about the noise when opportunity knocks.

Karamsar bir kimse fırsat kapıyı çaldığı zaman gürültüden şikâyet eden kişidir. (Oscar Wilde)

Love is like the wind; you can’t see it but you can feel it.

Aşk rüzgâr gibidir, onu göremezsiniz ama hissedersiniz. (Nicholas Sparks)

Intelligence is the ability to adapt to change.

Zekâ, değişime ayak uydurabilme becerisidir. (Stephen Hawking)

Strive not to be a success, but rather to be of value.

Başarılı olmak için değil değerli olmak için çabala. (Albert Einstein)

I would challenge you to a battle of wits, but I see you are unarmed.

Beyinlerimiz savaşsın isterdim ama görüyorum ki siz silahsızsınız bayım. (Franz Kafka)

There is an infinite amount of hope in the universe, but not for us.

Evrende sonsuz miktarda umut var, fakat bizim için değil. (Franz Kafka)

In a world where death exists, nothing is actually serious.

Ölümün olduğu bir dünyada hiçbir şey ciddi değildir aslında. (Franz Kafka)

The trust of the innocent is the liar’s most useful tool.

Masumların güveni, yalancıların en kullanışlı aracıdır. (Stephen King)

When you say “yes” to others, make sure you are not saying “no” to yourself.

Başkalarına “evet” derken, kendinize “hayır” demediğinize emin olun. (Paulo Coelho)

Don’t waste your time with explanations: people only hear what they want to hear.

Açıklamalar yaparak vaktinizi boşa harcamayın. İnsanlar yalnızca duymak istediklerini duyarlar. (Paulo Coelho)

Tolerance and compassion are qualities of fearless people.

Hoşgörü ve merhamet korkusuz insanların vasıflarıdır. (Paulo Coelho)

A bone to the dog is not charity. Charity is the bone shared with the dog, when you are just as hungry as the dog.

Köpeğe atılan bir kemik hayırseverlik değildir. Hayırseverlik, siz de en az köpek kadar açken onunla paylaştığınız kemiktir. (Jack London)

If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.

Bir şeyden memnun değilsen, değiştir. Değiştiremiyorsan, tutumunu değiştir. (Maya Angelou)

I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.

Öğrendim ki insanlar ne söylediklerinizi unutacaklar, ne yaptığını unutacaklar, fakat onlara nasıl hissettirdiğini asla unutmayacaklar. (Maya Angelou)

The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.

Dünyanın sorunu, akıllı insanlar şüphelerle doluyken, aptalların özgüvenle dolu olmasıdır. (Charles Bukowski)

Your friend is the man who knows all about you and still likes you.

Dost, sizin hakkınızda her şeyi bilen ve hala sizi seven kişidir. (Elbert Hubbard)

Do not disturb someone who does not feel your absence with your presence.

Yokluğunuzu hissetmeyeni varlığınızla rahatsız etmeyin. (Bob Marley)

History is the version of past events that people have decided to agree upon.

Tarih geçmiş olayların insanlar tarafından onaylanmış halidir. (Napoleon Bonaparte)

People are trapped in history and history is trapped in them.

İnsanlar tarihte, tarih de onlarda saklı. (James A. Baldwin)

Those who don’t know history are destined to repeat it.

Tarihi bilmeyenler onu tekrarlamaya mahkûmdur. (Edmund Burke)

Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go.

Yalnızca çok ileri gitmeyi göze alanlar, ne kadar ileri gidebileceklerini görebilirler.

History never repeats itself. At best it sometimes rhymes.

Tarih asla tekerrür etmez. Olsa olsa bazen ritim tutturur.

İngilizce Motivasyon Sözleri

Bazı güzel sözler o kadar hoşumuza gider ki, bizi motive etmeye başlar. Siz de devamlı motivasyon arıyorsanız İngilizce Motivasyon Sözlerine göz gezdirebilirsiniz.

Always keep smiling.

Daima gülümse.

Life must go on.

Hayat devam etmeli.

Don’t worry, be happy!

Endişelenme, mutlu ol!

No pain, no gain.

Acı yoksa kazanç yok.

You can do anything. Just get up and do it.

İstediğin her şeyi yapabilirsin. Sadece kalk ve yapmaya başla.

If life is a journey, I am a traveler.

Hayat bir yolculuk ise, ben bir gezginim.

There is always room at the top.

Zirvede her zaman yer vardır.

Failure is not the opposite of success; it’s part of success.

Başarısızlık başarının zıttı değildir; sürecin parçasıdır.

It’s not over until you win.

Sen kazanana kadar bitmez.

Life is what happens while you are busy making other plans.

Hayat, sen başka planlar yaparken başına gelenlerdir.

Imagination is more important than knowledge.

Yaratıcılık bilgiden daha önemlidir.

Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success.

Yaptığın en küçük harekete bile kalbini, aklını ve ruhunu kat. Başarının sırrı budur.

Everyone wants, happiness. No one wants pain. But you can’t have a rainbow without a little rain.

Herkes mutluluğu ister, kimse acıyı istemez. Ama yağmur yağmadan gökkuşağını göremezsiniz.

A smooth sea never made a skilled sailor.

Dingin deniz sağlam denizci yetiştirmez.

I have nothing to lose, but something to gain.

Kaybedecek bir şeyim yok, kazanacak çok şeyim var.

Believe deep down in your heart that you’re destined to do great things.

Büyük işler başaracağına kalbinin derinliklerinden inan.

Follow your heart and see where you land.

Kalbini takip et ve nereye gideceğini gör.

Enjoy every single moment in your life.

Hayatının her anının tadını çıkar.

Like stars in the sky, I shine at night.

Gökteki yıldızlar gibi, geceleri parlıyorum.

Beautiful minds inspire others.

Güzel zihinler diğerlerine ilham olur.

İngilizce Komik ve Eğlenceli Sözler

Arkadaşlarınızı güldürmek, hatta kahkaha attırmak istiyorsanız aşağıdaki İngilizce Komik ve Eğlenceli Sözler listesine mutlaka bakmalısınız. Birbirinden komik cümlelerle hem okurken eğlenebilir hem de başkalarını güldürebilirsiniz.

God sometimes removes people from your life to protect you. Do not run after them.

Tanrı seni korumak için bazı insanları hayatından çıkarır. Peşlerinden koşma.

I’m not lazy, I’m just on energy saving mode.

Tembel değilim, enerji tasarrufu modundayım.

Sometimes being stupid is also good.

Bazen aptal olmak da iyidir.

Accept who you are. UnIess you’re a seriaI kiIIer.

Kim olduğunu kabullen. Tabi seri katil değilsen.

Having one chiId makes you a parent, having two makes you a referee.

Çocuğunun olması seni ebeveyn yapar. İki çocuksa hakem.

AII my Iife I thought air was free, untiI I bought a bag of chips.

Havanın hep bedava olduğunu düşünürdüm, taki cips alana kadar.

At Ieast mosquitoes are attracted to me.

En azından sivrisinekler beni çekici buluyor.

I had a horribIy busy day converting oxygen into carbon dioxide.

Bugün oksijeni karbondiyoksite dönüştürerek çok yoruldum.

Life is short. Smile while you still have teeth.

Hayat kısa, dişlerin hala varken gülümse.

I do not get drunk – I get awesome.

Ben sarhoş olmadım, ben harika oldum.

I’m not special, I am a limited edition.

Ben özel değilim, sadece sınırlı üretildim.

The only thing I gained so far in 2021 is weight.

2021 yılında şu ana dek kazandığım tek şey kilolarım.

I wish everthing was as easy as getting fat.

Keşke her şey kilo almak kadar kolay olsaydı.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.

Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et.

Not that I’m afraid to die. I just don’t wanna be there when I die.

Ölmekten korktuğumdan değil. Sadece, ölürken orada olmak istemiyorum.

If at first you don’t succeed, destroy all evidence that you tried.

Eğer ilk denemenizde başarılı olmazsanız, denediğinize dair tüm delilleri yok edin.

If you’re reading this, congrats you know how to read.

Eğer bunu okuyabiliyorsanız, tebrikler okumayı biliyorsunuz.

Getting married is a lot like getting into a tub of hot water. After you get used to it, it ain’t so hot.

Evlenmek jakuziye girmek gibidir. Alıştıktan sonra pek bir önemi kalmaz.

Borrow money from a pessimist; they don’t expect it back.

Borçlarınızı kötümserlerden alın, geri ödemenizi beklemezler.

I’m not failed, my success is just postponed for some time.

Başarısız olmadım, yalnızca başarımı bir süre daha erteledim.

Knowledge is like underwear. It is useful to have it, but not necessary to show it off.

Bilgi iç çamaşırı gibidir. Kullanması yararlıdır, fakat göstermeye gerek yoktur.

I will see you in the dark side of the moon.

Ayın karanlık tarafında görüşürüz.

Life is a game, let’s make a high score.

Hayat bir oyun, yüksek skor elde etmeliyiz.

Advertising is legalized lying.

Reklamlarla yasala yalan söylemektir.

Men never remember, but women never forget.

Erkekler asla hatırlamaz ama kadınlar asla unutmaz.

İngilizce Havalı Sözler

İngilizcenin en güzel yanlarından bir tanesi de kulağa çok havalı gelmesidir. Siz de havanızdan geçilmesin istiyorsanız İngilizce Havalı Sözlerle kendi tarzınızı ilerletebilirsiniz. Cümlelerinizi daha da havalı yapmak istiyorsanız İngilizce Kısaltmalar da ekleyebilirsiniz.

Lightning makes no sound until it strikes.

Şimşek çakana kadar gök gürlemez.

We are lonesome animals. We spend all our life trying to be less lonesome.

Bizler yalnız hayvanlarız. Hayatımızı daha az yalnız olmak için harcarız.

You’l lose the real ones by trying so hard to impress the fake ones.

Sahte insanları etkilemek için gerçek dostlarını kaybedeceksin.

It’s not about forcing happiness. It’s about not letting the sadness win.

Mesele zorla mutlu olmak değil. Mesela mutsuzluğun kazanmasına izin vermemek.

Home is where your heart is.

Kalbinin bulunduğu yer evindir.

I never dreamed about success. I worked for it.

Başarmak için hayal kurmadım. Başarmak için çalıştım.

If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be.

Hep normal olmaya çalışırsan, asla ne kadar harika olduğunu bilemezsin.

At any given moment you have the power to say: This is not how the story is going to end.

Her an, her saniye şunu deme gücüne sahipsin. Bu hikaye böyle bitmez.

Feel the fear and do it anyway./strong>

Korkuyu hisset ve yine de yap.

Fall down seven times, get up eight.

Yedi kez düş, sekiz kez kalk.

Whatever you decide to do, make sure it makes you happy.

Ne yapmaya karar verirsen ver, seni mutlu edeceğinden emin ol.

The best feeling of happiness is when you are happy because you have made someone else happy.

Mutluluğun en güzel şekli, başka birini mutlu ettiğin için mutlu olmaktır.

İngilizce Kısa Cool Sözler

İngilzice Kısa Cool Sözleri istediğiniz yerde kullanabilir ve keyfinize bakabilirsiniz.

Fly with me.

Benimle uç!

I don’t care anymore.

Artık umurumda değil.

Never look back.

Asla arkana bakma.

My life, my rules.

Benim hayatım benim kurallarım.

I am not normal.

Ben normal değilim.

Live free as the flowers.

Çiçekler gibi özgür yaşayın.

Success is the best revenge.

Başarı en iyi intikamdır.

If you can’t be kind, be quiet.

Nazik olamıyorsan, sessiz ol.

Be happy, It drives people crazy.

Mutlu olun. Bu insanları delirtir.

Is that you, or your ego?

Bu sen misin, yoksa egon mu?

I didn’t change, I just woke up.

Ben değişmedim sadece uyandım.

Take the risk or lose the chance.

Riski al ya da fırsatı kaçır.

Do what is right, not what is easy.

Kolay olanı değil, doğru olanı yapın.

Home is where the coffee is.

Kahve neredeyse, evin orasıdır.

Silence is better than lies.

Sessizlik bütün yalanlardan çok daha iyidir.

Don’t be afraid to walk alone.

Yalnız başına yürümekten korkma!

A smile suits every style of clothes.

Gülümsemek her kıyafete uyum sağlar.

Life is a beach, enjoy the waves.

Hayat bir sahildir, dalgaların tadını çıkarın.

Do it with passion or not at all.

Tutkuyla yapın, ya da hiç yapmayın.

Don’t dream your life, live your dream.

Hayatını hayal etme, hayalini yaşa.

Weird is a side effect of awesome.

Tuhaflık mükemmelin yan etkisidir.

I do not get drunk – I get awesome.

Ben sarhoş olmadım, ben harika oldum.

Never too busy to be happy.

Mutlu olmak için meşgul olmaya çalışma.

I’m not special, I am a limited edition.

Ben özel değilim, sadece sınırlı üretildim.

If I were you, I would adore me.

Senin yerinde olsaydım, bana tapardım.

Be everything in life but never alternative!

Hayatta her şey ol ama alternatif asla!

Your eyes show the strength of your soul.

Gözlerin ruhunun gücünün gösterir.

You can do anythink. Just get up and do it.

Her şeyi yapabilirsin. Sadece kalk ve yap!

You know my name, not my story.

Sen benim adımı biliyorsun, hikayemi değil.

Take me as I am or watch me as I go.

Beni ya olduğum gibi kabul et, ya da ben giderken seyret.

Do not fear death, but rather the unlived life.

Ölümden değil, yaşanmamış bir hayattan korkun.

If lying was a job some people would be billionaires.

Eğer yalan söylemek bir iş olsaydı, bazı kişiler milyoner olurdu.

Yeah I am smiling, but you are not the reason anymore.

Evet, Ben gülümsüyorum ama artık sebebi sen değilsin.

I don’t lose people, people lose me. Understand this!

Ben insanları kaybetmem, onlar beni kaybederler. Anla bunu!

I will fly. Chase the wind and touch the sky.

Uçacağım, rüzgarı kovalayacağım ve gökyüzüne dokunacağım.

İngilizce Özlü Sözler

Eskiden beri söylenen bir çok güzel sözün her birinin yeri ayrıdır. Aşağıda okuyacağınız özlü sözler sizi etkilerken bolca düşünmenizi de sağlayacaktır. Her birini okurken içinizin ısınacağına eminiz.

The future depends on what we do in the present.

Gelecek şu an ne yaptığına bağlıdır.

Memories last forever.

Anılar sonsuza dek sürer.

You must be the change you wish to see in the world.

Dünyada görmek istediğin değişim olmalısın.

Only I can change my life. No one can do it for me.

Hayatımı sadece ben değiştirebilirim. Başka kimse benim için yapamaz.

Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.

Hayat %10 başına gelenler ve %90 verdiğin tepkilerdir.

You will never win if you never begin.

Eğer başlamazsan, asla kazanamazsın.

Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.

Sevdiğin işi yaparsan, hayatında bir gün bile çalışmamış olursun.

A friend walks in when everyone else walks out.

Herkes senden uzaklaşırken yanına gelen gerçek dostundur.

If you can dream it, you can do it.

Hayal kurabiliyorsan, yapabilirsin.

In order to succeed, you must first believe that you can.

Başarmak için önce inanman gerekir.

You can never quit. Winners never quit, and quitters never win.

Asla bırakma. Kazananlar asla bırakmaz ve bırakanlar asla kazanamaz.

The way to get started is to quit talking and begin doing.

Başlamanın yolu konuşmayı bırakıp yapmaya başlamaktır.

Change your life today. Don’t gamble on the future, act now, without delay.

Hayatını bugün değiştir. Geleceği şansa bırakma. Beklemeden harekete geç.

It’s always too early to quit.

Vazgeçmek için daima çok erken.

Silence is the most powerful scream.

Sessizlik en güçlü çığlıktır.

If you want to shine like the sun, first burn like the sun.

Güneş gibi parlamak için, güneş gibi yanman gerekir.

The secret of happiness is freedom, the secret of freedom is courage.

Mutluluğun sırrı özgürlüktür, özgürlüğün sırrı ise cesarettir.

Sometimes you have to travel a long way to find what is near.

Bazen dibinde olanı bulmak için uzun mesafeler katetmeniz gerekir.

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.

Hayat sizin cesaretinize göre büyür ya da küçülür.

If opportunity doesn’t knock, buiId a door.

Fırsatlar kapını çalmıyorsa, kapıyı kendin bul.

It is easy to be brave from a safe distance.

Uzaktan cesur olmak kolaydır.

Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle.

Nazik olun zira tanıştığınız herkes zor bir mücadele veriyor.

I will prepare and some day my chance will come.

Hazırlanıp bekleyeceğim ve bir gün şans yüzüme gülecek.

In three words I can sum up everything I’ve learned about life. It goes on.

Hayat ile ilgili öğrendiğim her şeyi üç kelime ile özetleyebilirim. Hayat devam ediyor.

We will not tire, we will not falter, and we will not fail.

Yorulmayacağız, sendelemeyeceğiz ve başarısız olmayacağız.

Death is not the worst that can happen to men.

Ölüm, insanın başına gelebilecek en kötü olay değildir.

The advance of liberty is the path to both a safer and better world.

Özgürlüğün gelişimi daha güvenli ve daha iyi bir dünyaya giden yoldur.

I could either watch it happen or be a part of it.

Ya gerçekleşmesini izlerim ya da bunun bir parçası olurum.

You only live once, but if you do it right, once is enough.

Bir kez yaşarsın, ama doğru yaşarsan, bir kere yeterlidir.

If you’re absent during my struggle, don’t expect to be present during my success.

Ben zordayken yanımda olmadıysan, başardığımda da yanımda olmayı hak etmiyorsun.

Go big, or go home.

Büyük oyna ya da evine git.

Do it today, or regret it tomorrow.

Bugün yap ya da yarın pişman ol.

You never know how strong you are, until being strong is your only choice.

Güçlü olmak tek seçeneğiniz olana kadar, ne kadar güçlü olduğunuzu asla bilemezsiniz.

If it is important to you, you will find a way. If not, you’ll find an excuse.

Eğer senin için önemliyse bir yolunu bulursun. Eğer değilse bir bahane bulursun.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

Hayat bisiklet sürmek gibidir. Dengeni korumak için ilerlemeye devam etmelisin.

The greatest pleasure in life is doing what other people say you cannot do.

Hayattaki en büyük zevk, insanların yapamazsın dedikleri şeyleri yapmaktır.

If everything seems under control, you’re not going fast enough.

Eğer her şey kontrol altında görünüyorsa, yeterince hızlı gitmiyorsun demektir.

If you have no critics you’ll likely have no success.

Kimse seni eleştirmiyorsa, başarılı olamayacaksın demektir.

If you have got good friends, you don’t need to have a mirror.

İyi arkadaşların varsa aynaya ihtiyacın yoktur.

Do you know the diffence between ignorance and genius is? A Genius has limits but an ignorant doesn’t have any.

Cahillerle dâhiler arasındaki farkı biliyor musunuz? Dâhilerin sınırları varken cahilin sınırı yoktur.

The shortest way to make dreams come true is to wake up.

Rüyalarınızı gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır.

İngilizce Kapak Sözler

Karşınızdakine zor anlar yaşatmak istiyor olabilirsiniz. Belki de havalı bir şekilde noktayı koyup arkanızı dönüp gitmek istiyorsunuz. Her halükarda aşağıdaki cümleler sayesinde istediğinizden fazlasını elde edebilirsiniz.

I’m not insulting you, I’m describing you.

Seni aşağılamıyorum, seni betimliyorum.

Mirrors don’t lie, and lucky for you they don’t laugh.

Aynalar yalan söylemez ve şanslısın ki gülmezler.

Keep rolling your eyes, maybe you’ll find a brain back there.

Gözlerini devirmeye devam et, belki arkada bir beyin bulursun.

When the fox hears the rabbit screaming, he comes running. But not to help.

Tilki tavşanın bağırdığını duyduğunda koşarak gelir. Ama yardım etmeye değil.

If you get a good wife, you’ll become happy; if you get a bad one, you’ll become a philosopher.

Eğer iyi bir eşin olursa mutlu olursun; eğer kötü bir eşin olursa filozof olursun.

I asked god to punish me, next day I met you.

Tanrıdan beni cezalandırmasını istedim, ertesi gün seninle tanıştım.

What is it like in your funny little brains? İt must be so boring.

Sizin küçük komik beyinlerinizin içi nasıl? Çok sıkıcı olmalı.

You don’t actually want what you can have. That’s why you want me because you can’t have me.

Sen aslında sahip olabileceğin şeyi istemiyorsun. O yüzden beni istiyorsun, çünkü bana sahip olamazsın.

If you think I hate you, I probably do.

Eğer senden nefret ettiğimi düşünüyorsan, muhtemelen ediyorumdur.

If I named everybody I saw as human, there wouldn’t be a Word such as monster in the dictionary.

Her gördüğüme insan deseydim sözlükte canavar diye bir kelime olmazdı.

İngilizce İnstagram Sözleri

Instagram üzerinden paylaşımlarınızı daha hoş hale getirmek için bu cümleleri kullanabilirsiniz. Her fotoğrafınıza ve duruma uygun bu cümleleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

People who touch your heart are always with you.

Kalbine ulaşan insanlar daima seninledir.

Try to be a rainbow in someone’s cloud.

Başkasının bulutundaki gökkuşağı olmaya çalış.

It is during our darkest moments that we must focus to see the light.

En karanlık anlarda ışığı görmeye odaklanmalıyız.

Whoever is happy will make others happy too.

Mutlu olan insanlar başkalarını da mutlu eder.

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.

Yolun götürdüğü yere gitmeyin. Aksine kendinize yol açın ve arkanızda iz bırakın.

They can kill the dreamer, but they can never kill the dream.

Hayal kuranı öldürebilirler ama hayali asla.

There are no shortcuts to any place worth going.

Gitmeye değecek bir yere kısa yol yoktur.

Age doesn’t always bring wisdom. Sometimes age comes alone.

Yıllar her zaman bilgelik getirmez. Bazen sadece yalnız gelirler.

Every accomplishment starts with the decision to try.

Her başarı denemek için alınan bir kararla başlar.

Always do your best. What you plant now, you will harvest tomorrow.

Daima elinden geleni yap. Ne ekersen onu biçersin.

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.

Durmadığın sürece ne kadar yavaş gittiğin önemli değil.

You can’t cross the sea merely by standing and staring at the water.

Kıyıdan gözlerini dikerek okyanusu geçemezsin.

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.

Hedeflerin yıldızlarda, ayakların yerde olsun.

The secret of getting ahead is getting started.

Öne geçmenin sırrı başlamaktır.

Pictures are worth a thousand words.

Resimler binlerce kelimeye bedeldir.

Happiness is to love and to be loved.

Mutluluk sevmek ve sevilmektir.

İngilizce Tumblr Sözleri

Tumblr hesabınızda ya da başka yerlerde paylaşmak için en güzel tumblr sözlerini listemizde bulabilirsiniz.

Life is too short to keep waiting.

Hayat beklemek için çok kısa.

Let life surprise you.

Bırak hayat seni şaşırtsın.

Distance does not separate, disinterest does.

Mesafeler ayırmaz, ilgisizlik ayırır.

Your being special doesn’t mean I need you.

Özel olman sana ihtiyacım olduğu anlamına gelmez.

You can go when you want but you cannot come when you want.

İstediğiniz zaman gidebilirsiniz ama istediğiniz zaman gelemezsiniz.

I am not afraid to walk this world alone.

Bu dünyayı yalnız yürümekten korkmuyorum.

If it makes you happy it doesn’t have to make sense to others.

Seni mutlu ediyorsa başkalarına mantıklı gelmek zorunda değil.

My secret talent is getting tired without doing anything.

Benim gizli yeteneğim hiçbir şey yapmadan yorulmak.

My heart is broken but I have some glue.

Kalbim kırık ama biraz yapıştırıcım var.

Time changes nothing, it just covers it up.

Zaman hiçbir şeyi değiştirmez, sadece üzerini örter.

Choose yourself.

Kendin seç.

In my head we are still chasing the sunset.

Kafamın içinde hâlâ gün batımını kovalıyoruz.

Maybe all I need is time.

Belki tek ihtiyacım zamandır.

Dedicated to everyone who wonders if I’m writing about them.

Onlar hakkında yazıyor muyum diye merak eden herkese ithafen.

Unspoken feelings are unforgettable.

Söylenmemiş duygular unutulmazdır.

Silence is the worst goodbye.

Sessizlik en kötü vedadır.

No one texts faster than a pissed off girl.

Kimse öfkeli bir kızdan daha hızlı yazamaz.

Maybe I deserve to feel this way.

Belki de bu şekilde hissetmeyi hakediyorum.

When you focus on the good, the good gets better.

İyi odaklandığında iyi daha iyi olur.

If you want to be happy, talk to people about the things you love, not the things you hate.

Eğer mutlu olmak istiyorsan insanlarla sevdiğin şeyleri konuş nefret ettiğin şeyleri değil.

Sometimes people hurt you and act like you hurt them.

Bazen insanlar seni incitir ve sen onları incitmişsin gibi davranırlar.

I can’t breathe.

Nefes alamıyorum.

Wrong is wrong, even if everyone is doing it. Right is right, even if no one is doing it.

Yanlış yanlıştır, herkes yapıyor olsa bile. Doğru doğrudur, kimse yapmıyor olsa bile.

I am here if you need me.

Eğer bana ihtiyacın olursa burdayım.

All we have is now.

Sahip olduğumuz tek şey şu an.

Every end is a new beginning.

Her son yeni bir başlangıçtır.

I don’t care about tomorrow I’m just living for today.

Yarını umursamıyorum, sadece bugün için yaşıyorum.

Let go or be dragged.

Gitmesine izin ver ya da sürüklenen ol.

I have friends. But why do I feel so alone?

Arkadaşlarım var. Fakat neden bu kadar çok yalnız hissediyorum?

Hearts break when people change but feelings stay the same.

İnsanlar değiştiği zaman kalp kırılır fakat hisler aynı kalır.

I don’t know anything anymore. But I know I do love you.

Artık hiçbir şey bilmiyorum. Ama biliyorum ki seni çok seviyorum.

Even a white rose has a black shadow.

Beyaz gülün bile siyah gölgesi vardır.

You don’t need water to feel like you’re drowning, do you?

Boğuluyormuşsun gibi hissetmek için suya ihtiyacın yoktur, değil mi?

Don’t quit. You’re already in pain. You’re already hurt. Get a reward from it.

Bırakma. Zaten acı içindesin. Zaten yaralandın. Mükafatını al.

All I want is a little space for me in your heart.

Tüm istediğim kalbinde benim için küçük bir boşluk.

We try to hide our feelings with silence but we forget that our eyes speak.

Sessizce duygularımızı gizlemeye çalıştık ama gözlerimizin konuştuğunu unuttuk.

Believe what your heart tells you. NOT what others say.

Kalbinin söylediklerine inan. Başkalarının söylediklerine değil.

Silence says alot more than you think.

Sessizlik düşündüğünden fazlasını söyler.

If you don’t know me, don’t judge me.

Beni tanımıyorsan yargılama.

Why don’t you care about me?

Neden beni umursamıyorsun?

A tear is made of 1% of water and 99% of feelings.

Bir damla göz yaşının %1’i su, geri kalan 99’u hislerdir.

Silence is the best response to a fool.

Sessizlik bir aptala verilecek en iyi yanıttır.

Maybe this world is another planet’s hell.

Belki de bu dünya başka bir gezegenin cehennemidir.

I don’t lose people, people lose me. Understand this!

Ben insanları kaybetmem, onlar beni kaybederler. Anla bunu!

Don’t be afraid to walk alone.

Yalnız başına yürümekten korkma!

I never lose. Either I win or I learn.

Ben asla kaybetmem. Ya kazanırım, ya da öğrenirim.

I will fly. Chase the wind and touch the sky.

Uçacağım, rüzgarı kovalayacağım ve gökyüzüne dokunacağım.

Be careful when you fight the monsters, lest you become one.

Canavarlarla savaşırken onlardan biri olmamak için dikkatli olun.

Trying to forget someone you love is like trying to remember someone you never met.

Sevdiğin birini unutmaya çalışmak hiç tanımadığın birini hatırlamaya çalışmak gibidir.

Do you ever feel like you don’t belong on this planet?

Hiç bu gezegene ait değilmişsin gibi hissettiğin oldu mu?

The days are long, but the years are short.

Günler uzun, ama yıllar kısa.

Be a voice, not an echo.

Ses ol, yankı değil.

When you focus on the good, the good gets better.

Ne zaman iyiye odaklanırsan, iyi daha iyi olur.

Life is really very simple. What we give out, we get back.

Hayat gerçekten çok basit. Ne verirsek, onu alırız.

Don’t be sorry. I trusted you. My mistake, not yours.

Üzülme. Ben sana güvendim. Benim hatam, senin değil.

To the world you are just one person but to one person you may be the world.

Dünya için sadece bir insansın ama bir insan için bütün dünyasın.

The intensity in your eyes burns my pen as I write.

Bakışlarındaki yoğunluk, ben yazarken kalemimi yakıyor.

You can’t have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time.

Her daim dünü düşünüyorsan, daha iyi bir yarına sahip olamazsın.

You don’t have to be sun for the people who don’t appreciate your light.

Işığına değer vermeyen insanlar için güneş olmak zorunda değilsin.

If it’s still in your mind it is worth taking the risk.

Eğer hala aklınızdaysa risk almaya değer.

Trust the timing of your life.

Hayatının zamanlamasına güven.

When someone says you can’t do something do it twice and take pics.

Biri size bir şey yapamayacağınızı söylediğinde iki kez yapın ve fotoğraf çekin.

We all broke our rules for someone.

Hepimiz birisi için kuralları çiğnedik.

The clouds come and go, but the sky is always infinite.

Bulutlar gelir ve gider ama gökyüzü her zaman sonsuzdur.

People forgot they had a heart.

İnsanlar kalplerini unuttular.

The people you trust will let you down.

Güvendiğin insanlar seni hayal kırıklığına uğratacak.

They can break our hearts but they won’t take our souls.

Kalplerimizi kırabilirler ama ruhlarımızı çalamazlar.

Her smile was like artwork to me.

Gülüşü benim için sanat eseri gibiydi.

I want to sleep and wake up at 2089.

Uyumak ve 2089’da uyanmak istiyorum.

Born to die.

Ölmek için doğmuş.

Being someone’s first love is great, but being someone’s last love is beyond perfect.

Birinin ilk aşkı olmak harika ama birinin son aşkı olmak mükemmel ötesi.

If you can dream it, you can do it.

Hayal edebiliyorsan yapabilirsin.

Don’t hide who you are.

Kim olduğunu saklama.

Ordinary life does not interest me.

Sıradan hayat ilgimi çekmiyor.

İngilizce Whatsapp Durumları

Whatsapp durumunuza güzel sözler yazmak istiyor ama bulamıyorsanız doğru yerdesiniz. Durumunuzu en iyi temsil edecek sözleri aşağıdaki listeden bulabilirsiniz. Böylece güzel bir profile sahip olabilirsiniz.

It always seems impossible until it’s done.

Bitene kadar her şey imkansız görünür.

I am jealous of my parents, I will never have a kid as cool as theirs.

Ailemi kıskanıyorum. Onlar kadar havalı bir çocuğa asla sahip olamayacağım.

Weird is a side effect of awesome.

Tuhaflık mükemmelin yan etkisidir.

Never too busy to be happy.

Mutlu olmak için daima müsaidim.

Silence is better than lies.

Sessizlik bütün yalanlardan daha iyidir.

Silence is the best response to a fool.

Sesizlik bir ahmağa en iyi cevaptır.

A smile suits every style of clothes.

Gülümsemek her kıyafete uyum sağlar.

My life, my rules.

Benim hayatım benim kurallarım.

Life is the art of drawing without eraser.

Yaşamak silgi olmadan çizim yapma sanatıdır.

Born to express, not to impress.

Sizi etkilemek için değil, kendimi göstermek için doğdum.

Life must go on.

Hayat devam etmeli.

Keep calm and enjoy life.

Sakin ol ve hayattan zevk al.

I didn’t change,I just woke up.

Ben değişmedim sadece uyandım.

Don’t tell people your dreams, show them!

>
İnsanlara hayallerini anlatma, onlara göster.

Life without mistakes is like education without books.

Hata yapmadan yaşamaya çalışmak, kitap olmadan eğitim almak gibi.

No expectations, no disappointments.

Beklentin olmazsa hayal kırıklığı da yaşamazsın.

İngilizce Doğum Günü Mesajları

Sevdiklerinize mutlu yıllar dilemenin bir çok farklı yolu var! Onlara en güzel ve samimi İngilizce Doğum Günü Mesajları yazarak ilginizi gösterebilirsiniz.

Wishing you a happy birthday.

Mutlu yıllar dilerim.

May all your wishes come true. Happy birthday!

Tüm dileklerinin gerçekleşmesi dileği ile. Doğum günün kutlu olsun!

I’m very happy that you are a part of my life. Happy birthday!

Hayatımın bir parçası olduğun için çok mutluyum. Doğum günün kutlu olsun!

Let health, success, happiness, money and love be with you and you always with me.

Sağlık, başarı, mutluluk, para, aşk seninle olsun, sen hep benimle ol.

Wishing you every happiness and beauty that this special day brings. Have a wonderful birthday!

Bu özel günün getireceği tüm mutluluklar ve güzelliklerin seninle olmasını diliyorum. Çok güzel bir doğum günü geçirmen dileği ile!

May your birthday be filled with many happy hours and your life with many happy birthday.

Doğum günün en mutlu saatlerle ve hayatın en mutlu doğum günleri ile dolu olsun.

I hope this is the beginning of your most wonderful year ever!

Ümit ediyorum ki bu yıl senin en güzel ve en büyük başlangıçların olur.

Yıldızlarla İlgili İngilizce Sözler

Gökyüzüne bakınca gördüğünüz güzel yıldızlar kadar güzel sözler okumak için doğru yerdesiniz.

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.

Gözlerinizi yıldızların üzerinde ve ayaklarınızı yerde tutun.

Look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see, and wonder.

Yıldızlara bak, ayaklarına değil. Gördüklerini anlamaya ve evreni yaratanı anlamaya çalış. Meraklı ol.

We are bits of stellar matter that got cold by accident, bits of a star gone wrong.

Yanlışlıkla soğumuş ya da yanlış yöne gitmiş yıldızları parçalarıyız.

A sky as pure as water bathed the stars and brought them out.

Gökyüzü kadar saf bir suda yıkandı yıldızlar ve ortaya çıktılar.

For my part I know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me dream.

Kendi adıma konuşursam hiçbir şeyi kesin olarak bilmiyorum ama yıldızları görmek bile hayal kurmama sebep oluyor.

We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.

Hepimiz bir çukurun içindeyiz, ama bazılarımız yıldızlara bakıyor.

It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.

Kaderimiz yıldızlarda değil, bizlerde yazılı.

Not just beautiful, though–the stars are like the trees in the forest, alive and breathing. And they’re watching me.

Tek yaptıkları güzel olmak değil – tıpkı ağaçlar gibi yıldızlar da canlı ve nefes alıyor. Ve beni izliyorlar.

The stars look like they’re so close, you could reach out and touch them. But you can’t. Sometimes things look a lot closer than they are.

Yıldızlar o kadar yakın görünüyor ki, sakin uzanıp dokunabilecekmişsin gibi. Ama yapamazsın. Bazı şeyler olduklarından daha yakın görünürler.

Second star to the right, and straight on till morning.

Sağdan ikinci yıldız ve sabaha kadar düz ilerle.

I will love the light for it shows me the way; yet I will love the darkness for it shows me the stars.

Işığı bana yolu gösterdiği için seveceğim ama karanlığı da bana yıldızları gösterdiği için seveceğim.

Each star is a mirror reflecting the truth inside you.

Her yıldız, içindeki gerçeği yansıtan bir aynadır.

Look at the stars. See their beauty. And in that beauty, see yourself.

Yıldızlara bak. Onların güzelliğini görün. Ve bu güzellikte, kendini gör.

Maybe that’s what life is… a wink of the eye and winking stars.

Belki de hayat budur… gözünü açıp kapatmak ve sana göz kırpan yıldızlar.

Moonlight drowns out all but the brightest stars.

Ay ışığı, en parlak yıldızlar dışında hepsini sönük bırakır.

It’s the kind of kiss that inspires stars to climb into the sky and light up the world.

Öyle bir öpücük ki, yıldızları gökyüzüne tırmanmaya ve dünyayı aydınlatmaya teşvik ediyor.

There wouldn’t be a sky full of stars if we were all meant to wish on the same one.

Hepimiz aynı dileği dileyecek olsak, yıldız dolu bir gökyüzümüz olmazdı.

The sky looks wonderful, just like your smile.

Gökyüzü harika görünüyor, tıpkı senin gülüşün gibi.

The sky is full of dreams, but you don’t know to fly.

Gökyüzü hayallerle dolu, ama sen uçmayı bilmiyorsun.

Aim for the sky, but move slowly, enjoying every step along the way. It is all those little steps, that makes the journey complete.

Gökyüzünü hedefleyin, ancak yavaşça hareket edin, yol boyunca her adımın tadını çıkarın. Yolcuğu yolculuk yapan bu küçük adımlardır.

Once you have tasted the taste of sky, you will forever look up.

Gökyüzünün tadını bir kere tattığınızda, sonsuza kadar bakarsınız.

The sky is the daily bread of our eyes.

Gökyüzü, gözlerimizin günlük ekmeğidir.

My limit is beyond the sky.

Benim sınırım gökyüzünün ötesinde.

The sky is open to those who have wings.

Gökyüzü kanatları olanlar için açıktır.

There is a big blue sky waiting just behind the clouds.

Bulutların hemen arkasında bekleyen büyük mavi bir gökyüzü var.

Even the sky must weep sometimes, or the roses would never bloom.

Gökyüzü bile bazen ağlamalı, yoksa güller asla çiçek açmaz.

You are the sky, everything else is just the weather.

Sen gökyüzüsün, geri kalan her şey ise, sadece hava durumundan ibaret.

Only from the heart can you touch the sky.

Sadece kalpten gökyüzüne dokunabilirsin.

No matter where we are, we will always be under the same sky.

Nerede olursak olalım, her zaman aynı gökyüzünün altında olacağız.

When you feel stuck, look at the sky. The clouds remind you that everything changes.

Takıldığın zaman gökyüzüne bak. Bulutlar sana her şeyin değiştiğini hatırlatır.

We all live under the same sky, but we don’t all have the same horizon.

Hepimiz aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz, ama hepimiz aynı ufka sahip değiliz.

I always believe that the sky is the beginning of the limit.

Her zaman gökyüzünün sınırın başlangıcı olduğuna inanıyorum.

Don’t forget, beautiful sunsets, need cloudy skies.

Unutmayın, güzel günbatımları, bulutlu bir gökyüzüne ihtiyaç duyar.

The sky is like an infinite movie to me. I never get tired of looking at what’s happening up there.

Gökyüzü benim için sonsuz bir film gibi. Orada neler olduğuna bakmaktan asla bıkmayacağım.

Even when the sky is filled with clouds, the Sun still shines above.

Gökyüzü bulutlar ile dolu olsa bile, güneş hala yukarıda parlar.

You must not blame me if I do talk to the clouds.

Eğer bulutlarla konuşursam beni suçlamamalısın.

I will fly. Chase the wind and touch the sky.

Uçacağım, rüzgarı kovalayacağım ve gökyüzüne dokunacağım.

A cloudless plain blue sky is like a flowerless garden.

Bulutsuz, düz mavi bir gökyüzü, çiçeksiz bir bahçeye benzer.

Kendiniz de İngilizce Güzel Sözler Söylemek İstiyorsanız Konuşarak Öğren Sayesinde Yapabilirsiniz!

İngilizce öğrenmek size zor veya karışık geliyor olabilir. Yukarıdaki bir çok cümleyi Türkçe düşünmüş ve İngilizceye çevirememiş olabilirsiniz. Bunları başarmak ise Konuşarak Öğren ile çok kolay. Birebir derslerde anadili İngilizce olan eğitmenler görüşerek kendinizi hızlıca geliştirebilirsiniz. Yapacağınız İngilizce pratikleri sayesinde istediğiniz şekilde rahatça konuşabilir, Güzel İngilizce Sözler söyleyebilirsiniz. Siz de İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız Konuşarak Öğren sayesinde başarabilirsiniz!

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

22 thoughts on “İngilizce Güzel Sözler ve Türkçe Anlamları

  1. Böyle günlük örneklerle öğrenmek daha kolay oluyor, çok iyi düşünmüşsünüz teşekkürlerr

  2. Sayfa düzeni ve içerik gerçekten çok başarılı. Ayrıca liste de çok uzun seç seç bitmez

  3. İngilizce anlamlı sözleri paylaşan oluyor da, türkçe anlamlarıyla yazan bu kadar detaylı kimse yok. Elinize sağlık.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı